blob: db5af8f01312d3b0bb8d02871524a43eb07f5716 [file] [log] [blame]
half4 main() { return half4(0, 1, 0, 1); }