blob: cd18704fc0ce11dabb80ae310e33044c7866be00 [file] [log] [blame]
struct Bad { sampler x; };
uniform Bad b;
void main() {}