blob: 836dc965867b1b1c163f46f40e4851be43608998 [file] [log] [blame]
load("//bazel:macros.bzl", "exports_files_legacy", "skia_cc_library")
licenses(["notice"])
exports_files_legacy()
skia_cc_library(
name = "skresources",
srcs = ["//modules/skresources/src:srcs"],
hdrs = ["//modules/skresources/include:hdrs"],
visibility = ["//:__subpackages__"],
deps = [
"//:skia_internal",
],
)