blob: e846c363a91c60d3b99e94ed54b309db50934e77 [file] [log] [blame]
apiVersion: extensions/v1beta1
kind: Ingress
metadata:
name: skia-ingress
annotations:
kubernetes.io/ingress.global-static-ip-name: skia-org
ingress.gcp.kubernetes.io/pre-shared-cert: skia-org-2019-10-02
spec:
backend:
serviceName: envoy-skia-org
servicePort: 8000