blob: 84a63b16fe9c39587ff934ae1b5c8b67a1219610 [file] [log] [blame]
{
"gs_bucket_gm": "skia-gold-lottie",
"gold_hashes_url": "https://storage.googleapis.com/skia-gold-lottie/hash_files/gold-lottie-hashes.txt",
"gs_bucket_nano": "skia-lottie-perf",
"path_to_skia": "../skia",
"pool": "Skia",
"project": "skia",
"no_upload": [],
"service_account_compile": "skia-external-compile-tasks@skia-swarming-bots.iam.gserviceaccount.com",
"service_account_housekeeper": "skia-external-housekeeper@skia-swarming-bots.iam.gserviceaccount.com",
"service_account_recreate_skps": "skia-recreate-skps@skia-swarming-bots.iam.gserviceaccount.com",
"service_account_upload_binary": "skia-external-binary-uploader@skia-swarming-bots.iam.gserviceaccount.com",
"service_account_upload_calmbench": "skia-external-calmbench-upload@skia-swarming-bots.iam.gserviceaccount.com",
"service_account_upload_gm": "skia-external-gm-uploader@skia-swarming-bots.iam.gserviceaccount.com",
"service_account_upload_nano": "skia-external-nano-uploader@skia-swarming-bots.iam.gserviceaccount.com"
}