ICU-13574 Revising codePointZero loading based on feedback.

X-SVN-Rev: 41082
diff --git a/icu4c/source/i18n/dcfmtsym.cpp b/icu4c/source/i18n/dcfmtsym.cpp
index 02c0e07..a2cc58c 100644
--- a/icu4c/source/i18n/dcfmtsym.cpp
+++ b/icu4c/source/i18n/dcfmtsym.cpp
@@ -437,15 +437,19 @@
   sink.resolveMissingMonetarySeparators(fSymbols);
 
   // Resolve codePointZero
-  const UnicodeString& stringZero = getConstDigitSymbol(0);
-  UChar32 tempCodePointZero = stringZero.char32At(0);
-  if (u_isdigit(tempCodePointZero) && stringZero.countChar32() == 1) {
-    for (int32_t i=0; i<=9; i++) {
-      const UnicodeString& stringDigit = getConstDigitSymbol(i);
-      if (stringDigit.char32At(0) != tempCodePointZero + i || stringDigit.countChar32() != 1) {
-        tempCodePointZero = -1;
-        break;
-      }
+  UChar32 tempCodePointZero;
+  for (int32_t i=0; i<=9; i++) {
+    const UnicodeString& stringDigit = getConstDigitSymbol(i);
+    if (stringDigit.countChar32() != 1) {
+      tempCodePointZero = -1;
+      break;
+    }
+    UChar32 cp = stringDigit.char32At(0);
+    if (i == 0) {
+      tempCodePointZero = cp;
+    } else if (cp != tempCodePointZero + i) {
+      tempCodePointZero = -1;
+      break;
     }
   }
   fCodePointZero = tempCodePointZero;