blob: 8f7c21d3a62daefdb16332ef90cd4e2666d2229a [file] [log] [blame]
#--------------------------------------------------------------------
# Copyright (c) 1999-2001, International Business Machines
# Corporation and others. All Rights Reserved.
#--------------------------------------------------------------------
# Generated: Fri Jan 26 15:14:48 2001
# Tool: ..\..\tools\translit\hanpinyin.pl
#--------------------------------------------------------------------
# Han-Pinyin
# Mechanically derived from \desk\Unihan.txt (ftp.unicode.org), version:
#
# Name: Unihan database
# Unicode version: 3.0b1
# Table version: 1.1
# Date: 2 July 1999
#
# Copyright (c) 1996-1999 Unicode, Inc. All Rights reserved.
> dīng; #4E01
> kăo; #4E02
> qī; #4E03
> shàng; #4E04
> xià; #4E05
> mò; #4E07
> zhàng; #4E08
> sān; #4E09
> shàng; #4E0A
> xià; #4E0B
> jī; #4E0C
> bù; #4E0D
> yŭ; #4E0E
> miăn; #4E0F
> gài; #4E10
> chŏu; #4E11
> chŏu; #4E12
> zhuān; #4E13
> qiĕ; #4E14
> pī; #4E15
> shì; #4E16
> shì; #4E17
> qīu; #4E18
> bĭng; #4E19
> yè; #4E1A
> cóng; #4E1B
> dōng; #4E1C
> sī; #4E1D
> chéng; #4E1E
> dīu; #4E1F
> qīu; #4E20
> liăng; #4E21
> dīu; #4E22
> yŏu; #4E23
> liăng; #4E24
> yán; #4E25
> bìng; #4E26
> sāng; #4E27
> gŭn; #4E28
> jīu; #4E29
> gè; #4E2A
> yā; #4E2B
> qiáng; #4E2C
> zhōng; #4E2D
> jĭ; #4E2E
> jiè; #4E2F
> fēng; #4E30
> guàn; #4E31
> chuàn; #4E32
> chăn; #4E33
> lín; #4E34
> zhŭo; #4E35
> zhŭ; #4E36
> wán; #4E38
> dān; #4E39
> wèi; #4E3A
> zhŭ; #4E3B
> jĭng; #4E3C
> lì; #4E3D
> jŭ; #4E3E
丿 > piĕ; #4E3F
> fú; #4E40
> yí; #4E41
> yì; #4E42
> năi; #4E43
> jĭu; #4E45
> jĭu; #4E46
> zhé; #4E47
> yāo; #4E48
> yì; #4E49
> zhī; #4E4B
> wū; #4E4C
> zhà; #4E4D
> hū; #4E4E
> fá; #4E4F
> lè; #4E50
> zhòng; #4E51
> pīng; #4E52
> pang; #4E53
> qiáo; #4E54
> hŭ; #4E55
> guāi; #4E56
> chéng; #4E57
> chéng; #4E58
> yĭ; #4E59
> yĭn; #4E5A
> miē; #4E5C
> jĭu; #4E5D
> qĭ; #4E5E
> yĕ; #4E5F
> xí; #4E60
> xiāng; #4E61
> gài; #4E62
> dīu; #4E63
> shū; #4E66
> shĭ; #4E68
> jī; #4E69
> nāng; #4E6A
> jiā; #4E6B
> shí; #4E6D
> măi; #4E70
> luàn; #4E71
> rŭ; #4E73
> xué; #4E74
> yăn; #4E75
> fŭ; #4E76
> shā; #4E77
> nă; #4E78
> gān; #4E79
> gān; #4E7E
乿 > chì; #4E7F
> gūi; #4E80
> gān; #4E81
> luàn; #4E82
> lín; #4E83
> yì; #4E84
> jué; #4E85
> liăo; #4E86
> yú; #4E88
> zhēng; #4E89
> shì; #4E8A
> shì; #4E8B
> èr; #4E8C
> chù; #4E8D
> yú; #4E8E
> yú; #4E8F
> yú; #4E90
> yún; #4E91
> hù; #4E92
> qí; #4E93
> wŭ; #4E94
> jĭng; #4E95
> sì; #4E96
> sùi; #4E97
> gèn; #4E98
> gèn; #4E99
> yà; #4E9A
> xiē; #4E9B
> yà; #4E9C
> qí; #4E9D
> yà; #4E9E
> jí; #4E9F
> tóu; #4EA0
> wáng; #4EA1
> kàng; #4EA2
> tà; #4EA3
> jiāo; #4EA4
> hài; #4EA5
> yì; #4EA6
> chăn; #4EA7
> hēng; #4EA8
> mŭ; #4EA9
> xiăng; #4EAB
> jīng; #4EAC
> tíng; #4EAD
> liàng; #4EAE
> xiăng; #4EAF
> jīng; #4EB0
> yè; #4EB1
> qīn; #4EB2
> bó; #4EB3
> yòu; #4EB4
> xiè; #4EB5
> dăn; #4EB6
> lián; #4EB7
> dŭo; #4EB8
> wĕi; #4EB9
> rén; #4EBA
> rén; #4EBB
> jí; #4EBC
> wáng; #4EBE
亿 > yì; #4EBF
> shí; #4EC0
> rén; #4EC1
> lè; #4EC2
> dīng; #4EC3
> zè; #4EC4
> jĭn; #4EC5
> pū; #4EC6
> chóu; #4EC7
> bā; #4EC8
> zhăng; #4EC9
> jīn; #4ECA
> jiè; #4ECB
> bīng; #4ECC
> réng; #4ECD
> cóng; #4ECE
> fó; #4ECF
> săn; #4ED0
> lún; #4ED1
> cāng; #4ED3
> zĭ; #4ED4
> shì; #4ED5
> tā; #4ED6
> zhàng; #4ED7
> fù; #4ED8
> xiān; #4ED9
> xiān; #4EDA
> tūo; #4EDB
> hóng; #4EDC
> tóng; #4EDD
> rèn; #4EDE
> qiān; #4EDF
> gán; #4EE0
> yì; #4EE1
> dí; #4EE2
> dài; #4EE3
> lìng; #4EE4
> yĭ; #4EE5
> chào; #4EE6
> cháng; #4EE7
> sā; #4EE8
> yí; #4EEA
> mù; #4EEB
> men; #4EEC
> rèn; #4EED
> jiă; #4EEE
> chào; #4EEF
> yăng; #4EF0
> qián; #4EF1
> zhòng; #4EF2
> pĭ; #4EF3
> wàn; #4EF4
> wŭ; #4EF5
> jiàn; #4EF6
> jiè; #4EF7
> yăo; #4EF8
> fēng; #4EF9
> cāng; #4EFA
> rèn; #4EFB
> wáng; #4EFC
> fèn; #4EFD
> dī; #4EFE
仿 > făng; #4EFF
> zhōng; #4F00
> qĭ; #4F01
> pèi; #4F02
> yú; #4F03
> diào; #4F04
> dùn; #4F05
> wèn; #4F06
> yì; #4F07
> xĭn; #4F08
> kàng; #4F09
> yī; #4F0A
> jí; #4F0B
> ài; #4F0C
> wŭ; #4F0D
> jì; #4F0E
> fú; #4F0F
> fá; #4F10
> xīu; #4F11
> jìn; #4F12
> bēi; #4F13
> dăn; #4F14
> fū; #4F15
> tăng; #4F16
> zhòng; #4F17
> yōu; #4F18
> hŭo; #4F19
> hùi; #4F1A
> yŭ; #4F1B
> cùi; #4F1C
> chuán; #4F1D
> săn; #4F1E
> wĕi; #4F1F
> chuán; #4F20
> chē; #4F21
> yá; #4F22
> xiàn; #4F23
> shāng; #4F24
> chāng; #4F25
> lún; #4F26
> cāng; #4F27
> xùn; #4F28
> xìn; #4F29
> wĕi; #4F2A
> zhù; #4F2B
> xuán; #4F2D
> nú; #4F2E
> bó; #4F2F
> gū; #4F30
> nĭ; #4F31
> nĭ; #4F32
> xiè; #4F33
> bàn; #4F34
> xù; #4F35
> líng; #4F36
> zhòu; #4F37
> shēn; #4F38
> qū; #4F39
> sì; #4F3A
> bēng; #4F3B
> sì; #4F3C
> jiā; #4F3D
> pī; #4F3E
伿 > yì; #4F3F
> sì; #4F40
> ăi; #4F41
> zhēng; #4F42
> diàn; #4F43
> hán; #4F44
> mài; #4F45
> dàn; #4F46
> zhù; #4F47
> bù; #4F48
> qū; #4F49
> bĭ; #4F4A
> shào; #4F4B
> cĭ; #4F4C
> wèi; #4F4D
> dī; #4F4E
> zhù; #4F4F
> zŭo; #4F50
> yòu; #4F51
> yāng; #4F52
> tĭ; #4F53
> zhàn; #4F54
> hé; #4F55
> bì; #4F56
> tūo; #4F57
> shé; #4F58
> yú; #4F59
> yì; #4F5A
> fó; #4F5B
> zùo; #4F5C
> kòu; #4F5D
> nìng; #4F5E
> tóng; #4F5F
> nĭ; #4F60
> xuān; #4F61
> qú; #4F62
> yòng; #4F63
> wă; #4F64
> qiān; #4F65
> kă; #4F67
> pèi; #4F69
> huái; #4F6A
> hè; #4F6B
> lăo; #4F6C
> xiáng; #4F6D
> gé; #4F6E
> yáng; #4F6F
> băi; #4F70
> fă; #4F71
> míng; #4F72
> jia; #4F73
> èr; #4F74
> bìng; #4F75
> jí; #4F76
> hĕn; #4F77
> húo; #4F78
> gŭi; #4F79
> quán; #4F7A
> tiāo; #4F7B
> jiăo; #4F7C
> cì; #4F7D
> yì; #4F7E
使 > shĭ; #4F7F
> xíng; #4F80
> shēn; #4F81
> tūo; #4F82
> kăn; #4F83
> zhí; #4F84
> gāi; #4F85
> lái; #4F86
> yí; #4F87
> chĭ; #4F88
> kuā; #4F89
> guāng; #4F8A
> lì; #4F8B
> yīn; #4F8C
> shì; #4F8D
> mĭ; #4F8E
> zhū; #4F8F
> xù; #4F90
> yòu; #4F91
> ān; #4F92
> lù; #4F93
> móu; #4F94
> ér; #4F95
> lún; #4F96
> tóng; #4F97
> chà; #4F98
> chì; #4F99
> xùn; #4F9A
> gōng; #4F9B
> zhōu; #4F9C
> yī; #4F9D
> rŭ; #4F9E
> jiàn; #4F9F
> xiá; #4FA0
> jià; #4FA1
> zài; #4FA2
> lǚ; #4FA3
> jiăo; #4FA5
> zhēn; #4FA6
> cè; #4FA7
> qiáo; #4FA8
> kuài; #4FA9
> chái; #4FAA
> nìng; #4FAB
> nóng; #4FAC
> jĭn; #4FAD
> wŭ; #4FAE
> hóu; #4FAF
> jĭong; #4FB0
> chĕng; #4FB1
> zhèn; #4FB2
> zùo; #4FB3
> chŏu; #4FB4
> qīn; #4FB5
> lǚ; #4FB6
> jú; #4FB7
> shù; #4FB8
> tĭng; #4FB9
> shèn; #4FBA
> tūo; #4FBB
> bó; #4FBC
> nán; #4FBD
> hāo; #4FBE
便 > biàn; #4FBF
> tŭi; #4FC0
> yŭ; #4FC1
> xì; #4FC2
> cù; #4FC3
> é; #4FC4
> qíu; #4FC5
> xú; #4FC6
> kuăng; #4FC7
> kù; #4FC8
> wù; #4FC9
> jùn; #4FCA
> yì; #4FCB
> fŭ; #4FCC
> láng; #4FCD
> zŭ; #4FCE
> qiào; #4FCF
> lì; #4FD0
> yŏng; #4FD1
> hùn; #4FD2
> jìng; #4FD3
> xiàn; #4FD4
> sàn; #4FD5
> păi; #4FD6
> sú; #4FD7
> fú; #4FD8
> xī; #4FD9
> lĭ; #4FDA
> fŭ; #4FDB
> pīng; #4FDC
> băo; #4FDD
> yú; #4FDE
> sì; #4FDF
> xiá; #4FE0
> xìn; #4FE1
> xīu; #4FE2
> yŭ; #4FE3
> tì; #4FE4
> chē; #4FE5
> chóu; #4FE6
> yăn; #4FE8
> liă; #4FE9
> lì; #4FEA
> lái; #4FEB
> jiăn; #4FED
> xīu; #4FEE
> fŭ; #4FEF
> hè; #4FF0
> jù; #4FF1
> xiào; #4FF2
> pái; #4FF3
> jiàn; #4FF4
> biào; #4FF5
> chù; #4FF6
> fèi; #4FF7
> fèng; #4FF8
> yà; #4FF9
> ăn; #4FFA
> bèi; #4FFB
> yù; #4FFC
> xīn; #4FFD
> bĭ; #4FFE
俿 > jiàn; #4FFF
倀 > chāng; #5000
> chí; #5001
> bìng; #5002
> zán; #5003
> yáo; #5004
> cùi; #5005
> liă; #5006
> wăn; #5007
> lái; #5008
> cāng; #5009
> zòng; #500A
> gè; #500B
> guān; #500C
> bèi; #500D
> tiān; #500E
> shū; #500F
> shū; #5010
> men; #5011
> dăo; #5012
> tán; #5013
> jué; #5014
> chúi; #5015
> xìng; #5016
> péng; #5017
> tăng; #5018
> hòu; #5019
> yĭ; #501A
> qī; #501B
> tì; #501C
> gàn; #501D
> jìng; #501E
> jiè; #501F
> sūi; #5020
> chàng; #5021
> jié; #5022
> făng; #5023
> zhí; #5024
> kōng; #5025
> juàn; #5026
> zōng; #5027
> jù; #5028
> qiàn; #5029
> ní; #502A
> lún; #502B
> zhūo; #502C
> wēi; #502D
> lŭo; #502E
> sōng; #502F
> léng; #5030
> hùn; #5031
> dōng; #5032
> zì; #5033
> bèn; #5034
> wŭ; #5035
> jù; #5036
> nài; #5037
> căi; #5038
> jiăn; #5039
> zhài; #503A
> yē; #503B
> zhí; #503C
> shà; #503D
> qīng; #503E
> yīng; #5040
> chēng; #5041
> jiān; #5042
> yăn; #5043
> nuàn; #5044
> zhòng; #5045
> chŭn; #5046
> jiă; #5047
> jié; #5048
> wĕi; #5049
> yŭ; #504A
> bĭng; #504B
> rùo; #504C
> tí; #504D
> wēi; #504E
> piān; #504F
> yàn; #5050
> fēng; #5051
> tăng; #5052
> wò; #5053
> è; #5054
> xié; #5055
> chĕ; #5056
> shĕng; #5057
> kăn; #5058
> dì; #5059
> zùo; #505A
> chā; #505B
> tíng; #505C
> bèi; #505D
> yè; #505E
> huáng; #505F
> yăo; #5060
> zhàn; #5061
> chŏu; #5062
> yān; #5063
> yŏu; #5064
> jiàn; #5065
> xū; #5066
> zhā; #5067
> cī; #5068
> fù; #5069
> bī; #506A
> zhì; #506B
> zŏng; #506C
> miăn; #506D
> jí; #506E
> yĭ; #506F
> xiè; #5070
> xún; #5071
> sī; #5072
> duān; #5073
> cè; #5074
> zhēn; #5075
> ŏu; #5076
> tōu; #5077
> tōu; #5078
> bèi; #5079
> zá; #507A
> lǚ; #507B
> jié; #507C
> wĕi; #507D
> fèn; #507E
> cháng; #507F
> gūi; #5080
> sŏu; #5081
> zhì; #5082
> sù; #5083
> xiā; #5084
> fù; #5085
> yuàn; #5086
> rŏng; #5087
> lì; #5088
> rù; #5089
> yŭn; #508A
> gòu; #508B
> mà; #508C
> bàng; #508D
> diān; #508E
> táng; #508F
> hào; #5090
> jié; #5091
> xī; #5092
> shàn; #5093
> qiàn; #5094
> jué; #5095
> cāng; #5096
> chù; #5097
> săn; #5098
> bèi; #5099
> xiào; #509A
> yŏng; #509B
> yáo; #509C
> tàn; #509D
> sūo; #509E
> yăng; #509F
> fā; #50A0
> bìng; #50A1
> jiā; #50A2
> dăi; #50A3
> zài; #50A4
> tăng; #50A5
> bìn; #50A7
> chŭ; #50A8
> núo; #50A9
> cān; #50AA
> lĕi; #50AB
> cūi; #50AC
> yōng; #50AD
> zāo; #50AE
> zŏng; #50AF
> péng; #50B0
> sŏng; #50B1
> ào; #50B2
> chuán; #50B3
> yŭ; #50B4
> zhài; #50B5
> còu; #50B6
> shāng; #50B7
> qiăng; #50B8
> jìng; #50B9
> chì; #50BA
> shă; #50BB
> hàn; #50BC
> zhāng; #50BD
> qīng; #50BE
> yàn; #50BF
> dì; #50C0
> xī; #50C1
> lǚ; #50C2
> bèi; #50C3
> piào; #50C4
> jĭn; #50C5
> lián; #50C6
> lù; #50C7
> màn; #50C8
> qiān; #50C9
> xiān; #50CA
> tàn; #50CB
> yíng; #50CC
> dòng; #50CD
> zhuàn; #50CE
> xiàng; #50CF
> shàn; #50D0
> qiáo; #50D1
> jĭong; #50D2
> tŭi; #50D3
> zŭn; #50D4
> pú; #50D5
> xī; #50D6
> láo; #50D7
> chăng; #50D8
> guāng; #50D9
> liáo; #50DA
> qī; #50DB
> dèng; #50DC
> chán; #50DD
> wĕi; #50DE
> jī; #50DF
> fān; #50E0
> hùi; #50E1
> chuăn; #50E2
> jiàn; #50E3
> dàn; #50E4
> jiăo; #50E5
> jìu; #50E6
> sēng; #50E7
> fèn; #50E8
> xiàn; #50E9
> jué; #50EA
> è; #50EB
> jiāo; #50EC
> jiàn; #50ED
> tóng; #50EE
> lĭn; #50EF
> bó; #50F0
> gù; #50F1
> sù; #50F3
> xiàn; #50F4
> jiāng; #50F5
> mĭn; #50F6
> yè; #50F7
> jìn; #50F8
> jià; #50F9
> qiào; #50FA
> pì; #50FB
> fēng; #50FC
> zhòu; #50FD
> ài; #50FE
> sài; #50FF
> yí; #5100
> jùn; #5101
> nóng; #5102
> chán; #5103
> yì; #5104
> dāng; #5105
> jĭng; #5106
> xuān; #5107
> kuài; #5108
> jiăn; #5109
> chù; #510A
> dān; #510B
> jiăo; #510C
> shă; #510D
> zài; #510E
> bìn; #5110
> àn; #5111
> rú; #5112
> tái; #5113
> chóu; #5114
> chái; #5115
> lán; #5116
> nĭ; #5117
> jĭn; #5118
> qiàn; #5119
> méng; #511A
> wŭ; #511B
> níng; #511C
> qíong; #511D
> nĭ; #511E
> cháng; #511F
> liè; #5120
> lĕi; #5121
> lǚ; #5122
> kuàng; #5123
> bào; #5124
> dú; #5125
> biāo; #5126
> zăn; #5127
> zhí; #5128
> sì; #5129
> yōu; #512A
> háo; #512B
> chèn; #512C
> chèn; #512D
> lì; #512E
> téng; #512F
> wĕi; #5130
> lŏng; #5131
> chŭ; #5132
> chàn; #5133
> ráng; #5134
> shū; #5135
> hùi; #5136
> lì; #5137
> lúo; #5138
> zăn; #5139
> núo; #513A
> tăng; #513B
> yăn; #513C
> lĕi; #513D
> nàng; #513E
> ér; #513F
> wù; #5140
> yŭn; #5141
> zān; #5142
> yuán; #5143
> xīong; #5144
> chōng; #5145
> zhào; #5146
> xīong; #5147
> xiān; #5148
> guāng; #5149
> dùi; #514A
> kè; #514B
> dùi; #514C
> miăn; #514D
> tù; #514E
> cháng; #514F
> ér; #5150
> dùi; #5151
> ér; #5152
> xīn; #5153
> tù; #5154
> sì; #5155
> yăn; #5156
> yăn; #5157
> shĭ; #5158
> shí' 'kè; #5159
> dăng; #515A
> qiān; #515B
> dōu; #515C
> fēn; #515D
> máo; #515E
> shēn; #515F
> dōu; #5160
> băi' 'kè; #5161
> jīng; #5162
> lĭ; #5163
> huáng; #5164
> rù; #5165
> wáng; #5166
> nèi; #5167
> quán; #5168
> liăng; #5169
> yú; #516A
> bā; #516B
> gōng; #516C
> lìu; #516D
> xī; #516E
> lán; #5170
> gòng; #5171
> tiān; #5172
> guān; #5173
> xīng; #5174
> bīng; #5175
> qí; #5176
> jù; #5177
> diăn; #5178
> zī; #5179
> yăng; #517B
> jiān; #517C
> shòu; #517D
> jì; #517E
> yì; #517F
> jì; #5180
> chăn; #5181
> jīong; #5182
> mao; #5183
> răn; #5184
> nèi; #5185
> yuan; #5186
> măo; #5187
> gāng; #5188
> răn; #5189
> cè; #518A
> jīong; #518B
> cè; #518C
> zài; #518D
> guă; #518E
> jĭong; #518F
> mào; #5190
> zhòu; #5191
> mòu; #5192
> gòu; #5193
> xŭ; #5194
> miăn; #5195
> mì; #5196
> rŏng; #5197
> yín; #5198
> xiĕ; #5199
> kăn; #519A
> jūn; #519B
> nóng; #519C
> yí; #519D
> mí; #519E
> shì; #519F
> guān; #51A0
> méng; #51A1
> zhŏng; #51A2
> jù; #51A3
> yuān; #51A4
> míng; #51A5
> kòu; #51A6
> fù; #51A8
> xiĕ; #51A9
> mì; #51AA
> bīng; #51AB
> dōng; #51AC
> tái; #51AD
> gāng; #51AE
> féng; #51AF
> bīng; #51B0
> hù; #51B1
> chōng; #51B2
> jué; #51B3
> hù; #51B4
> kuàng; #51B5
> yĕ; #51B6
> lĕng; #51B7
> pàn; #51B8
> fú; #51B9
> mĭn; #51BA
> dòng; #51BB
> xiăn; #51BC
> liè; #51BD
> xiá; #51BE
> jiān; #51BF
> jìng; #51C0
> shù; #51C1
> mĕi; #51C2
> tú; #51C3
> qī; #51C4
> gù; #51C5
> zhŭn; #51C6
> sòng; #51C7
> jìng; #51C8
> liáng; #51C9
> qìng; #51CA
> diāo; #51CB
> líng; #51CC
> dòng; #51CD
> gàn; #51CE
> jiăn; #51CF
> yīn; #51D0
> còu; #51D1
> yí; #51D2
> lì; #51D3
> cāng; #51D4
> mĭng; #51D5
> zhuĕn; #51D6
> cúi; #51D7
> sī; #51D8
> dúo; #51D9
> jìn; #51DA
> lĭn; #51DB
> lĭn; #51DC
> níng; #51DD
> xī; #51DE
> dú; #51DF
> jī; #51E0
> fán; #51E1
> fán; #51E2
> fán; #51E3
> fèng; #51E4
> jū; #51E5
> chŭ; #51E6
> fēng; #51E8
> fú; #51EB
> fēng; #51EC
> píng; #51ED
> fēng; #51EE
> kăi; #51EF
> huáng; #51F0
> kăi; #51F1
> gān; #51F2
> dèng; #51F3
> píng; #51F4
> qū; #51F5
> xīong; #51F6
> kuài; #51F7
> tū; #51F8
> āo; #51F9
> chū; #51FA
> jí; #51FB
> dàng; #51FC
> hán; #51FD
> hán; #51FE
> záo; #51FF
> dāo; #5200
> diāo; #5201
> dāo; #5202
> rèn; #5203
> rèn; #5204
> chuāng; #5205
> fēn; #5206
> qiē; #5207
> yì; #5208
> jī; #5209
> kān; #520A
> qiàn; #520B
> cŭn; #520C
> chú; #520D
> wĕn; #520E
> jī; #520F
> dăn; #5210
> xíng; #5211
> huá; #5212
> wán; #5213
> jué; #5214
> lí; #5215
> yuè; #5216
> liè; #5217
> líu; #5218
> zé; #5219
> gāng; #521A
> chuàng; #521B
> fú; #521C
> chū; #521D
> qù; #521E
> jū; #521F
> shān; #5220
> mĭn; #5221
> líng; #5222
> zhōng; #5223
> pàn; #5224
> bié; #5225
> jié; #5226
> jié; #5227
> bào; #5228
> lì; #5229
> shān; #522A
> bié; #522B
> chăn; #522C
> jĭng; #522D
> guā; #522E
> gēn; #522F
> dào; #5230
> chuàng; #5231
> kūi; #5232
> kū; #5233
> dùo; #5234
> èr; #5235
> zhì; #5236
> shuā; #5237
> quàn; #5238
> chà; #5239
> cì; #523A
> kè; #523B
> jié; #523C
> gùi; #523D
> cì; #523E
> gùi; #523F
> kăi; #5240
> dùo; #5241
> jì; #5242
> tì; #5243
> jĭng; #5244
> lóu; #5245
> gēn; #5246
> zé; #5247
> yuān; #5248
> cùo; #5249
> xuē; #524A
> kè; #524B
> là; #524C
> qián; #524D
> chà; #524E
> chuàng; #524F
> guă; #5250
> jiàn; #5251
> cùo; #5252
> lí; #5253
> tī; #5254
> fèi; #5255
> pōu; #5256
> chăn; #5257
> qí; #5258
> chuàng; #5259
> zì; #525A
> gāng; #525B
> wān; #525C
> bō; #525D
> jī; #525E
> dūo; #525F
> qíng; #5260
> yăn; #5261
> zhúo; #5262
> jiàn; #5263
> jì; #5264
> bō; #5265
> yān; #5266
> jù; #5267
> hùo; #5268
> shèng; #5269
> jiăn; #526A
> dúo; #526B
> duān; #526C
> wū; #526D
> guă; #526E
> fù; #526F
> shèng; #5270
> jiàn; #5271
> gē; #5272
> zhā; #5273
> kăi; #5274
> chuàng; #5275
> juān; #5276
> chăn; #5277
> tuán; #5278
> lù; #5279
> lí; #527A
> fóu; #527B
> shān; #527C
> piào; #527D
> kōu; #527E
> jiăo; #527F
> guā; #5280
> qiāo; #5281
> jué; #5282
> huà; #5283
> zhá; #5284
> zhùo; #5285
> lián; #5286
> jù; #5287
> pī; #5288
> líu; #5289
> gùi; #528A
> jiăo; #528B
> gùi; #528C
> jiàn; #528D
> jiàn; #528E
> tāng; #528F
> hūo; #5290
> jì; #5291
> jiàn; #5292
> yì; #5293
> jiàn; #5294
> zhí; #5295
> chán; #5296
> cuán; #5297
> mó; #5298
> lí; #5299
> zhú; #529A
> lì; #529B
> yā; #529C
> quàn; #529D
> bàn; #529E
> gōng; #529F
> jiā; #52A0
> wù; #52A1
> mài; #52A2
> liè; #52A3
> jìn; #52A4
> kēng; #52A5
> xié; #52A6
> zhĭ; #52A7
> dòng; #52A8
> zhù; #52A9
> nŭ; #52AA
> jié; #52AB
> qú; #52AC
> shào; #52AD
> yì; #52AE
> zhū; #52AF
> miăo; #52B0
> lì; #52B1
> jìng; #52B2
> láo; #52B3
> láo; #52B4
> juàn; #52B5
> kŏu; #52B6
> yáng; #52B7
> wā; #52B8
> xiào; #52B9
> móu; #52BA
> kuāng; #52BB
> jié; #52BC
> liè; #52BD
> hé; #52BE
> shì; #52BF
> kè; #52C0
> jìng; #52C1
> háo; #52C2
> bó; #52C3
> mĭn; #52C4
> chì; #52C5
> láng; #52C6
> yŏng; #52C7
> yŏng; #52C8
> miăn; #52C9
> kè; #52CA
> xūn; #52CB
> juàn; #52CC
> qíng; #52CD
> lù; #52CE
> pŏu; #52CF
> mĕng; #52D0
> lài; #52D1
> lè; #52D2
> kài; #52D3
> miăn; #52D4
> dòng; #52D5
> xù; #52D6
> xù; #52D7
> kān; #52D8
> wù; #52D9
> yì; #52DA
> xūn; #52DB
> wĕng; #52DC
> shèng; #52DD
> láo; #52DE
> mù; #52DF
> lù; #52E0
> piào; #52E1
> shì; #52E2
> jī; #52E3
> qín; #52E4
> qiăng; #52E5
> jiăo; #52E6
> quàn; #52E7
> yăng; #52E8
> yì; #52E9
> jué; #52EA
> fán; #52EB
> juàn; #52EC
> tóng; #52ED
> jù; #52EE
> dān; #52EF
> xié; #52F0
> mài; #52F1
> xūn; #52F2
> xūn; #52F3
> lǜ; #52F4
> lì; #52F5
> chè; #52F6
> ráng; #52F7
> quàn; #52F8
> bāo; #52F9
> sháo; #52FA
> yún; #52FB
> jīu; #52FC
> bào; #52FD
> gōu; #52FE
> wù; #52FF
> yún; #5300
> gài; #5303
> gài; #5304
> bāo; #5305
> cōng; #5306
> xīong; #5308
> pēng; #5309
> jú; #530A
> táo; #530B
> gé; #530C
> pú; #530D
> àn; #530E
> páo; #530F
> fú; #5310
> gōng; #5311
> dá; #5312
> jìu; #5313
> qīong; #5314
> bĭ; #5315
> huà; #5316
> bĕi; #5317
> năo; #5318
> chí; #5319
> fāng; #531A
> jìu; #531B
> yí; #531C
> zā; #531D
> jiàng; #531E
> kàng; #531F
> jiàng; #5320
> kuāng; #5321
> hū; #5322
> xiá; #5323
> qū; #5324
> biàn; #5325
> gŭi; #5326
> qiè; #5327
> zāng; #5328
> kuāng; #5329
> fĕi; #532A
> hū; #532B
> tóu; #532C
> gŭi; #532D
> gùi; #532E
> hùi; #532F
> dān; #5330
> gùi; #5331
> lián; #5332
> lián; #5333
> suăn; #5334
> dú; #5335
> jìu; #5336
> qú; #5337
> xĭ; #5338
> pĭ; #5339
> qū; #533A
> yì; #533B
> qià; #533C
> yăn; #533D
> biăn; #533E
> nì; #533F
> qū; #5340
> shí; #5341
> xìn; #5342
> qiān; #5343
> niàn; #5344
> sà; #5345
> zú; #5346
> shēng; #5347
> wŭ; #5348
> hùi; #5349
> bàn; #534A
> shì; #534B
> xì; #534C
> wàn; #534D
> huá; #534E
> xié; #534F
> wàn; #5350
> bēi; #5351
> zú; #5352
> zhūo; #5353
> xié; #5354
> dān; #5355
> mài; #5356
> nán; #5357
> dān; #5358
> jí; #5359
> bó; #535A
> shuài; #535B
> bŭ; #535C
> kuàng; #535D
> biàn; #535E
> bŭ; #535F
> zhān; #5360
> qiă; #5361
> lú; #5362
> yŏu; #5363
> lŭ; #5364
> xī; #5365
> guà; #5366
> wò; #5367
> xiè; #5368
> jié; #5369
> jié; #536A
> wèi; #536B
> áng; #536C
> qíong; #536D
> zhī; #536E
> măo; #536F
> yìn; #5370
> wēi; #5371
> shào; #5372
> jí; #5373
> què; #5374
> luăn; #5375
> shì; #5376
> juàn; #5377
> xiè; #5378
> xù; #5379
> jĭn; #537A
> què; #537B
> wù; #537C
> jí; #537D
> è; #537E
> qīng; #537F
> xī; #5380
> hàn; #5382
> zhān; #5383
> è; #5384
> tīng; #5385
> lì; #5386
> zhé; #5387
> hăn; #5388
> lì; #5389
> yă; #538A
> yā; #538B
> yàn; #538C
> shè; #538D
> zhĭ; #538E
> zhă; #538F
> páng; #5390
> hé; #5392
> yá; #5393
> zhì; #5394
> cè; #5395
> páng; #5396
> tí; #5397
> lí; #5398
> shè; #5399
> hòu; #539A
> tīng; #539B
> zūi; #539C
> cùo; #539D
> fèi; #539E
> yuán; #539F
> cè; #53A0
> yuán; #53A1
> xiāng; #53A2
> yăn; #53A3
> lì; #53A4
> jué; #53A5
> shà; #53A6
> diān; #53A7
> chú; #53A8
> jìu; #53A9
> qín; #53AA
> áo; #53AB
> gŭi; #53AC
> yàn; #53AD
> sī; #53AE
> lì; #53AF
> chăng; #53B0
> lán; #53B1
> lì; #53B2
> yán; #53B3
> yăn; #53B4
> yuán; #53B5
> sī; #53B6
> gōng; #53B7
> lín; #53B8
> qíu; #53B9
> qù; #53BA
> qù; #53BB
> lĕi; #53BD
> dū; #53BE
> xiàn; #53BF
> zhuān; #53C0
> sān; #53C1
> cān; #53C2
> cān; #53C3
> cān; #53C4
> cān; #53C5
> ài; #53C6
> dài; #53C7
> yòu; #53C8
> cha; #53C9
> jí; #53CA
> yŏu; #53CB
> shuāng; #53CC
> făn; #53CD
> shōu; #53CE
> guài; #53CF
> bá; #53D0
> fā; #53D1
> rùo; #53D2
> shì; #53D3
> shū; #53D4
> zhúo; #53D5
> qū; #53D6
> shòu; #53D7
> biàn; #53D8
> xù; #53D9
> jiă; #53DA
> pàn; #53DB
> sŏu; #53DC
> gào; #53DD
> wèi; #53DE
> sŏu; #53DF
> dié; #53E0
> rùi; #53E1
> cóng; #53E2
> kŏu; #53E3
> gŭ; #53E4
> jù; #53E5
> lìng; #53E6
> guă; #53E7
> tāo; #53E8
> kòu; #53E9
> zhĭ; #53EA
> jiào; #53EB
> zhào; #53EC
> bā; #53ED
> dīng; #53EE
> kĕ; #53EF
> tái; #53F0
> chì; #53F1
> shĭ; #53F2
> yòu; #53F3
> qíu; #53F4
> pŏ; #53F5
> xié; #53F6
> hào; #53F7
> sī; #53F8
> tàn; #53F9
> chĭ; #53FA
> lè; #53FB
> diāo; #53FC
> jī; #53FD
> hōng; #53FF
> miē; #5400
> xū; #5401
> máng; #5402
> chī; #5403
> gè; #5404
> xuān; #5405
> yāo; #5406
> zĭ; #5407
> hé; #5408
> jí; #5409
> diào; #540A
> cùn; #540B
> tóng; #540C
> míng; #540D
> hòu; #540E
> lì; #540F
> tŭ; #5410
> xiàng; #5411
> zhà; #5412
> xià; #5413
> yĕ; #5414
> lǚ; #5415
> ā; #5416
> ma; #5417
> ŏu; #5418
> xuē; #5419
> yī; #541A
> jūn; #541B
> chŏu; #541C
> lìn; #541D
> tūn; #541E
> yín; #541F
> fèi; #5420
> bĭ; #5421
> qìn; #5422
> qìn; #5423
> jiè; #5424
> bù; #5425
> fŏu; #5426
> ba; #5427
> dūn; #5428
> fēn; #5429
> é; #542A
> hán; #542B
> tīng; #542C
> háng; #542D
> shŭn; #542E
> qĭ; #542F
> hóng; #5430
> zhī; #5431
> shĕn; #5432
> wú; #5433
> wú; #5434
> chăo; #5435
> nè; #5436
> xuè; #5437
> xī; #5438
> chūi; #5439
> dōu; #543A
> wĕn; #543B
> hŏu; #543C
> óu; #543D
> wú; #543E
> gào; #543F
> yā; #5440
> jùn; #5441
> lǚ; #5442
> è; #5443
> gé; #5444
> méi; #5445
> ái; #5446
> qĭ; #5447
> chéng; #5448
> wú; #5449
> gào; #544A
> fū; #544B
> jiào; #544C
> hōng; #544D
> chĭ; #544E
> shēng; #544F
> nè; #5450
> tūn; #5451
> fŭ; #5452
> yì; #5453
> dāi; #5454
> ōu; #5455
> lì; #5456
> bài; #5457
> yuán; #5458
> kuāi; #5459
> qiāng; #545B
> wū; #545C
> è; #545D
> shī; #545E
> quăn; #545F
> pēn; #5460
> wĕn; #5461
> ní; #5462
> ḿ; #5463
> lĭng; #5464
> răn; #5465
> yōu; #5466
> dĭ; #5467
> zhōu; #5468
> shì; #5469
> zhòu; #546A
> tiē; #546B
> xì; #546C
> yì; #546D
> qì; #546E
> píng; #546F
> zĭ; #5470
> gū; #5471
> zī; #5472
> wèi; #5473
> xū; #5474
> hē; #5475
> náo; #5476
> xiā; #5477
> pēi; #5478
> yì; #5479
> xiāo; #547A
> shēn; #547B
> hū; #547C
> mìng; #547D
> dá; #547E
> qū; #547F
> jŭ; #5480
> gèm; #5481
> zā; #5482
> tūo; #5483
> dūo; #5484
> pòu; #5485
> páo; #5486
> bì; #5487
> fú; #5488
> yāng; #5489
> hé; #548A
> zhà; #548B
> hé; #548C
> hāi; #548D
> jìu; #548E
> yŏng; #548F
> fù; #5490
> què; #5491
> zhòu; #5492
> wă; #5493
> kă; #5494
> gū; #5495
> kā; #5496
> zŭo; #5497
> bù; #5498
> lóng; #5499
> dōng; #549A
> níng; #549B
> sī; #549D
> xiàn; #549E
> hùo; #549F
> qì; #54A0
> èr; #54A1
> è; #54A2
> guāng; #54A3
> zhà; #54A4
> xì; #54A5
> yí; #54A6
> liĕ; #54A7
> zī; #54A8
> miē; #54A9
> mī; #54AA
> zhĭ; #54AB
> yăo; #54AC
> jī; #54AD
> zhòu; #54AE
> gē; #54AF
> shuài; #54B0
> zán; #54B1
> xiào; #54B2
> ké; #54B3
> hūi; #54B4
> kuā; #54B5
> huài; #54B6
> táo; #54B7
> xián; #54B8
> è; #54B9
> xuān; #54BA
> xīu; #54BB
> wāi; #54BC
> yān; #54BD
> lăo; #54BE
> yī; #54BF
> āi; #54C0
> pĭn; #54C1
> shĕn; #54C2
> tóng; #54C3
> hōng; #54C4
> xīong; #54C5
> chĭ; #54C6
> wā; #54C7
> hā; #54C8
> zāi; #54C9
> yù; #54CA
> dì; #54CB
> pài; #54CC
> xiăng; #54CD
> āi; #54CE
> hĕn; #54CF
> kuāng; #54D0
> yă; #54D1
> dā; #54D2
> xiāo; #54D3
> bì; #54D4
> yuĕ; #54D5
> huā; #54D7
> kuài; #54D9
> dŭo; #54DA
> jì; #54DC
> nóng; #54DD
> mōu; #54DE
> yo; #54DF
> hào; #54E0
> yuán; #54E1
> lòng; #54E2
> pŏu; #54E3
> máng; #54E4
> gē; #54E5
> é; #54E6
> chī; #54E7
> shào; #54E8
> lī; #54E9
> nă; #54EA
> zú; #54EB
> hé; #54EC
> kū; #54ED
> xiāo; #54EE
> xiàn; #54EF
> láo; #54F0
> bō; #54F1
> zhé; #54F2
> zhā; #54F3
> liàng; #54F4
> bā; #54F5
> miē; #54F6
> lè; #54F7
> sūi; #54F8
> fóu; #54F9
> bŭ; #54FA
> hàn; #54FB
> hēng; #54FC
> gĕng; #54FD
> shūo; #54FE
> gĕ; #54FF
> yŏu; #5500
> yàn; #5501
> gŭ; #5502
> gŭ; #5503
> bài; #5504
> hān; #5505
> sūo; #5506
> chún; #5507
> yì; #5508
> āi; #5509
> jiá; #550A
> tŭ; #550B
> xián; #550C
> huăn; #550D
> lī; #550E
> xī; #550F
> táng; #5510
> zùo; #5511
> qíu; #5512
> chē; #5513
> wú; #5514
> zào; #5515
> yă; #5516
> dōu; #5517
> qĭ; #5518
> dí; #5519
> qìn; #551A
> mà; #551B
> hŏng; #551D
> dŏu; #551E
> láo; #5520
> liăng; #5521
> sŭo; #5522
> zào; #5523
> huàn; #5524
> shā; #5526
> jī; #5527
> zŭo; #5528
> wō; #5529
> fĕng; #552A
> yín; #552B
> hŭ; #552C
> qī; #552D
> shòu; #552E
> wéi; #552F
> shuā; #5530
> chàng; #5531
> ér; #5532
> lì; #5533
> qiàng; #5534
> ăn; #5535
> jiè; #5536
> yō; #5537
> niàn; #5538
> yū; #5539
> tiăn; #553A
> lăi; #553B
> shà; #553C
> xī; #553D
> tùo; #553E
> hū; #553F
> ái; #5540
> zhōu; #5541
> nòu; #5542
> kĕn; #5543
> zhúo; #5544
> zhúo; #5545
> shāng; #5546
> dí; #5547
> hèng; #5548
> lán; #5549
> a; #554A
> xiāo; #554B
> xiāng; #554C
> tūn; #554D
> wŭ; #554E
> wèn; #554F
> cùi; #5550
> shà; #5551
> hū; #5552
> qĭ; #5553
> qĭ; #5554
> táo; #5555
> dàn; #5556
> dàn; #5557
> yè; #5558
> zĭ; #5559
> bĭ; #555A
> cùi; #555B
> chùo; #555C
> hé; #555D
> yă; #555E
> qĭ; #555F
> zhé; #5560
> pēi; #5561
> liăng; #5562
> xián; #5563
> pí; #5564
> shà; #5565
> la; #5566
> zé; #5567
> qīng; #5568
> guà; #5569
> pā; #556A
> zhĕ; #556B
> sè; #556C
> zhuàn; #556D
> niè; #556E
> guo; #556F
> lūo; #5570
> yān; #5571
> dì; #5572
> quán; #5573
> tān; #5574
> bo; #5575
> dìng; #5576
> lāng; #5577
> xiào; #5578
> táng; #557A
> chì; #557B
> tí; #557C
> án; #557D
> jīu; #557E
> dàn; #557F
> kè; #5580
> yóng; #5581
> wèi; #5582
> nán; #5583
> shàn; #5584
> yù; #5585
> zhé; #5586
> lă; #5587
> jiē; #5588
> hóu; #5589
> hăn; #558A
> dié; #558B
> zhōu; #558C
> chái; #558D
> wāi; #558E
> rĕ; #558F
> yù; #5590
> yīn; #5591
> zán; #5592
> yāo; #5593
> wō; #5594
> miăn; #5595
> hú; #5596
> yŭn; #5597
> chuăn; #5598
> hùi; #5599
> huàn; #559A
> huàn; #559B
> xĭ; #559C
> hē; #559D
> jī; #559E
> kùi; #559F
> zhŏng; #55A0
> wĕi; #55A1
> shà; #55A2
> xŭ; #55A3
> huáng; #55A4
> dù; #55A5
> niè; #55A6
> 1xuān; #55A7
> liàng; #55A8
> yù; #55A9
> sāng; #55AA
> chī; #55AB
> qiáo; #55AC
> yàn; #55AD
> dān; #55AE
> pēn; #55AF
> cān; #55B0
> lí; #55B1
> yo; #55B2
> zhā; #55B3
> wēi; #55B4
> miāo; #55B5
> yíng; #55B6
> pēn; #55B7
> kúi; #55B9
> xì; #55BA
> yù; #55BB
> jié; #55BC
> lou; #55BD
> kù; #55BE
> sào; #55BF
> hùo; #55C0
> tí; #55C1
> yáo; #55C2
> hè; #55C3
> á; #55C4
> xìu; #55C5
> qiāng; #55C6
> sè; #55C7
> yōng; #55C8
> sù; #55C9
> hŏng; #55CA
> xié; #55CB
> yì; #55CC
> sūo; #55CD
> ma; #55CE
> chā; #55CF
> hài; #55D0
> kè; #55D1
> tà; #55D2
> săng; #55D3
> tián; #55D4
> rù; #55D5
> sōu; #55D6
> wā; #55D7
> jī; #55D8
> păng; #55D9
> wū; #55DA
> xián; #55DB
> shì; #55DC
> gé; #55DD
> zī; #55DE
> jiē; #55DF
> lùo; #55E0
> wēng; #55E1
> wà; #55E2
> sì; #55E3
> chī; #55E4
> háo; #55E5
> sūo; #55E6
> jiā' 'lún; #55E7
> hăi; #55E8
> sŭo; #55E9
> qín; #55EA
> niè; #55EB
> hē; #55EC
> sài; #55EE
> ǹg; #55EF
> gè; #55F0
> ná; #55F1
> diă; #55F2
> ài; #55F3
> tōng; #55F5
> bì; #55F6
> áo; #55F7
> áo; #55F8
> lián; #55F9
> cūi; #55FA
> zhē; #55FB
> mò; #55FC
> sòu; #55FD
> sŏu; #55FE
> tăn; #55FF
> dí; #5600
> qī; #5601
> jiào; #5602
> chōng; #5603
> jiāo; #5604
> kăi; #5605
> tàn; #5606
> sān; #5607
> cáo; #5608
> jiā; #5609
> ái; #560A
> xiāo; #560B
> piāo; #560C
> lou; #560D
> gā; #560E
> gŭ; #560F
> xiāo; #5610
> hū; #5611
> hùi; #5612
> guo; #5613
> ōu; #5614
> xiān; #5615
> zé; #5616
> cháng; #5617
> xū; #5618
> pó; #5619
> dé; #561A
> ma; #561B
> mà; #561C
> hú; #561D
> lei; #561E
> dū; #561F
> gā; #5620
> tāng; #5621
> yĕ; #5622
> bēng; #5623
> yīng; #5624
> jiào; #5626
> mī; #5627
> xiào; #5628
> huā; #5629
> măi; #562A
> rán; #562B
> zūo; #562C
> pēng; #562D
> láo; #562E
> xiào; #562F
> jī; #5630
> zhŭ; #5631
> cháo; #5632
> kùi; #5633
> zŭi; #5634
> xiāo; #5635
> sī; #5636
> háo; #5637
> fŭ; #5638
> liáo; #5639
> qiáo; #563A
> xī; #563B
> xìu; #563C
> tān; #563D
> tán; #563E
> mò; #563F
> xùn; #5640
> ĕ; #5641
> zŭn; #5642
> fān; #5643
> chī; #5644
> hūi; #5645
> zăn; #5646
> chuáng; #5647
> cù; #5648
> dàn; #5649
> yù; #564A
> tūn; #564B
> chēng; #564C
> jiào; #564D
> yē; #564E
> xī; #564F
> qì; #5650
> háo; #5651
> lián; #5652
> xū; #5653
> dēng; #5654
> hūi; #5655
> yín; #5656
> pū; #5657
> juē; #5658
> qín; #5659
> xún; #565A
> niè; #565B
> lū; #565C
> sī; #565D
> yăn; #565E
> yìng; #565F
> dā; #5660
> dān; #5661
> yŭ; #5662
> zhòu; #5663
> jìn; #5664
> nóng; #5665
> yuĕ; #5666
> hùi; #5667
> qì; #5668
> è; #5669
> zào; #566A
> yī; #566B
> shì; #566C
> jiào; #566D
> yuān; #566E
> ài; #566F
> yōng; #5670
> jué; #5671
> kuài; #5672
> yŭ; #5673
> pēn; #5674
> dào; #5675
> gé; #5676
> xīn; #5677
> dūn; #5678
> dāng; #5679
> sai; #567B
> pī; #567C
> pĭ; #567D
> yīn; #567E
> zŭi; #567F
> níng; #5680
> dí; #5681
> làn; #5682
> tā; #5683
> hùo; #5684
> rú; #5685
> hāo; #5686
> xià; #5687
> yà; #5688
> dūo; #5689
> xì; #568A
> chóu; #568B
> jì; #568C
> jìn; #568D
> háo; #568E
> tì; #568F
> cháng; #5690
> cā; #5693
> tì; #5694
> lū; #5695
> hùi; #5696
> bó; #5697
> yōu; #5698
> niè; #5699
> yín; #569A
> hù; #569B
> mò; #569C
> huāng; #569D
> zhé; #569E
> lí; #569F
> líu; #56A0
> náng; #56A2
> xiāo; #56A3
> mó; #56A4
> yàn; #56A5
> lì; #56A6
> lú; #56A7
> lóng; #56A8
> fú; #56A9
> dàn; #56AA
> chèn; #56AB
> pín; #56AC
> pĭ; #56AD
> xiàng; #56AE
> hùo; #56AF
> mó; #56B0
> xì; #56B1
> dŭo; #56B2
> kù; #56B3
> yán; #56B4
> chán; #56B5
> yīng; #56B6
> răng; #56B7
> diăn; #56B8
> lā; #56B9
> tà; #56BA
> xiāo; #56BB
> jiáo; #56BC
> chùo; #56BD
> huān; #56BE
> hùo; #56BF
> zhuàn; #56C0
> niè; #56C1
> xiāo; #56C2
> cà; #56C3
> lí; #56C4
> chăn; #56C5
> chài; #56C6
> lì; #56C7
> yì; #56C8
> lūo; #56C9
> náng; #56CA
> zàn; #56CB
> sū; #56CC
> xĭ; #56CD
> jiān; #56CF
> zá; #56D0
> zhŭ; #56D1
> lán; #56D2
> niè; #56D3
> nāng; #56D4
> wéi; #56D7
> húi; #56D8
> yīn; #56D9
> qíu; #56DA
> sì; #56DB
> nín; #56DC
> jiăn; #56DD
> húi; #56DE
> xìn; #56DF
> yīn; #56E0
> nān; #56E1
> tuán; #56E2
> tuán; #56E3
> dùn; #56E4
> kàng; #56E5
> yuān; #56E6
> jĭong; #56E7
> piān; #56E8
> yùn; #56E9
> cōng; #56EA
> hú; #56EB
> húi; #56EC
> yuán; #56ED
> yóu; #56EE
> gúo; #56EF
> kùn; #56F0
> cōng; #56F1
> wéi; #56F2
> tú; #56F3
> wéi; #56F4
> lún; #56F5
> gúo; #56F6
> qūn; #56F7
> rì; #56F8
> líng; #56F9
> gù; #56FA
> gúo; #56FB
> tāi; #56FC
> gúo; #56FD
> tú; #56FE
> yòu; #56FF
> gúo; #5700
> yín; #5701
> hùn; #5702
> pŭ; #5703
> yŭ; #5704
> hán; #5705
> yuán; #5706
> lún; #5707
> quān; #5708
> yŭ; #5709
> qīng; #570A
> gúo; #570B
> chuán; #570C
> wéi; #570D
> yuán; #570E
> quān; #570F
> kū; #5710
> fù; #5711
> yuán; #5712
> yuán; #5713
> è; #5714
> tú' 'shū' 'guăn; #5715
> tú; #5716
> tú; #5717
> tuán; #5718
> lǜe; #5719
> hùi; #571A
> yì; #571B
> yuán; #571C
> luán; #571D
> luán; #571E
> tŭ; #571F
> yà; #5720
> tŭ; #5721
> tīng; #5722
> shèng; #5723
> pŭ; #5724
> lù; #5725
> yā; #5727
> zài; #5728
> wéi; #5729
> gē; #572A
> yù; #572B
> wū; #572C
> gūi; #572D
> pĭ; #572E
> yí; #572F
> dì; #5730
> qiān; #5731
> qiān; #5732
> zhèn; #5733
> zhúo; #5734
> dàng; #5735
> qià; #5736
> kuàng; #5739
> cháng; #573A
> qí; #573B
> niè; #573C
> mò; #573D
> jí; #573E
> jiá; #573F
> zhĭ; #5740
> zhĭ; #5741