blob: 771745be9a062950c272698a4f2485051bcf3ed6 [file] [log] [blame]
// ***************************************************************************
// *
// * Copyright (C) 2004 International Business Machines
// * Corporation and others. All Rights Reserved.
// * Tool: com.ibm.icu.dev.tool.cldr.LDML2ICUConverter.java
// * Source File: ../../../locale/common/main/vi.xml
// *
// ***************************************************************************
/**
* ICU <specials> source: ../../../locale/icu/main/vi.xml
*/
vi{
Countries{
AE{"Các Tiểu Vương quốc A-rập Thống nhất"}
AF{"Áp-ga-ni-xtan"}
AG{"An-ti-gu-a và Ba-bu-đa"}
AL{"An-ba-ni"}
AM{"Ác-mê-ni-a"}
AO{"Ăng-gô-la"}
AR{"Ác-hen-ti-na"}
AT{"Áo"}
AU{"Úc"}
AZ{"Ai-déc-bai-gian"}
BA{"Bô-xni-a Héc-xê-gô-vi-na"}
BB{"Bác-ba-đốt"}
BD{"Băng-la-đét"}
BE{"Bỉ"}
BF{"Buốc-ki-na Pha-xô"}
BG{"Bun-ga-ri"}
BH{"Ba-ren"}
BI{"Bu-run-đi"}
BJ{"Bê-nanh"}
BN{"Bru-nây"}
BO{"Bô-li-vi-a"}
BR{"Bra-xin"}
BS{"Ba-ha-ma"}
BW{"Bốt-xoa-na"}
BY{"Bê-la-rút"}
BZ{"Bê-li-xê"}
CA{"Ca-na-đa"}
CF{"Cộng hòa Trung Phi"}
CG{"Công-gô"}
CH{"Thụy Sĩ"}
CI{"Bờ Biển Ngà"}
CL{"Chi-lê"}
CM{"Ca-mơ-run"}
CN{"Trung Quốc"}
CO{"Cô-lôm-bi-a"}
CR{"Cốt-xta Ri-ca"}
CU{"Cu Ba"}
CV{"Cáp-ve"}
CY{"Síp"}
CZ{"Cộng hòa Séc"}
DE{"Đức"}
DJ{"Gi-bu-ti"}
DK{"Đan Mạch"}
DZ{"An-giê-ri"}
EC{"Ê-cu-a-đo"}
EE{"E-xtô-ni-a"}
EG{"Ai Cập"}
EH{"Tây Sahara"}
ER{"Ê-ri-tơ-rê-a"}
ES{"Tây Ban Nha"}
ET{"Ê-ti-ô-pi-a"}
FI{"Phần Lan"}
FJ{"Phi-gi"}
FM{"Mi-crô-nê-xi-a"}
FR{"Pháp"}
GA{"Ga-bông"}
GB{"Vương quốc Anh"}
GD{"Grê-na-đa"}
GE{"Gru-di-a"}
GH{"Gha-na"}
GM{"Găm-bi-a"}
GN{"Ghi-nê"}
GQ{"Ghi-nê Xích-đạo"}
GR{"Hy Lạp"}
GT{"Goa-tê-ma-la"}
GW{"Ghi-nê Bít-xao"}
GY{"Guy-a-na"}
HN{"Hôn-đu-rát"}
HR{"Crô-a-ti-a"}
HT{"Ha-i-ti"}
HU{"Hung-ga-ri"}
ID{"Nam Dương"}
IE{"Ai-len"}
IL{"I-xra-en"}
IN{"Ấn Độ"}
IQ{"I-rắc"}
IR{"I-ran"}
IS{"Ai-xơ-len"}
IT{"Ý"}
JM{"Ha-mai-ca"}
JO{"Gióc-đa-ni"}
JP{"Nhật Bản"}
KE{"Kê-ni-a"}
KG{"Cư-rơ-gư-xtan"}
KH{"Campuchia"}
KI{"Ki-ri-ba-ti"}
KM{"Cô-mô"}
KN{"Xan-kít và Nê-vi"}
KP{"Bắc Triều Tiên"}
KR{"Hàn Quốc"}
KW{"Cô-oét"}
KZ{"Ka-dắc-xtan"}
LA{"Lào"}
LB{"Li-băng"}
LC{"Xan Lu-xi"}
LI{"Lich-ten-xtên"}
LK{"Xri Lan-ca"}
LR{"Li-bê-ri-a"}
LS{"Lê-xô-thô"}
LT{"Li-tu-a-ni-a"}
LU{"Lúc-xăm-bua"}
LV{"Lát-vi-a"}
LY{"Li-bi"}
MA{"Ma-rốc"}
MC{"Mô-na-cô"}
MD{"Môn-đô-va"}
MG{"Ma-đa-gát-xca"}
MH{"Quần đảo Mác-san"}
MK{"Ma-xê-đô-ni-a"}
ML{"Ma-li"}
MM{"Mi-an-ma"}
MN{"Mông Cổ"}
MR{"Mô-ri-ta-ni"}
MT{"Man-ta"}
MU{"Mô-ri-xơ"}
MV{"Man-đi-vơ"}
MW{"Ma-la-uy"}
MX{"Mê-hi-cô"}
MY{"Ma-lay-xi-a"}
MZ{"Mô-dăm-bích"}
NA{"Nam-mi-bi-a"}
NE{"Ni-giê"}
NG{"Ni-giê-ri-a"}
NI{"Ni-ca-ra-goa"}
NL{"Hà Lan"}
NO{"Na Uy"}
NP{"Nê-pan"}
NZ{"Niu Di-lân"}
OM{"Ô-man"}
PA{"Pa-na-ma"}
PE{"Pê-ru"}
PG{"Pa-pu-a Niu Ghi-nê"}
PH{"Phi-lip-pin"}
PK{"Pa-ki-xtan"}
PL{"Ba Lan"}
PT{"Bồ Đào Nha"}
PY{"Pa-ra-goay"}
QA{"Ca-ta"}
RO{"Ru-ma-ni"}
RU{"Nga"}
RW{"Ru-an-đa"}
SA{"A-rập Xê-út"}
SB{"Quần đảo Xô-lô-mông"}
SC{"Xây-sen"}
SD{"Xu-đăng"}
SE{"Thụy Điển"}
SG{"Xin-ga-po"}
SI{"Xlô-ven-ni-a"}
SK{"Xlô-va-ki-a"}
SL{"Xi-ê-ra Lê-ôn"}
SM{"Xan Ma-ri-nô"}
SN{"Xê-nê-gan"}
SO{"Xô-ma-li"}
SP{"Séc-bia"}
SR{"Xu-ri-nam"}
ST{"Xao Tô-mê và Prin-xi-pê"}
SV{"En-san-va-đo"}
SY{"Xi-ri"}
SZ{"Xoa-di-len"}
TD{"Sát"}
TG{"Tô-gô"}
TH{"Thái Lan"}
TJ{"Tát-gi-ki-xtan"}
TM{"Tuốc-mê-ni-xtan"}
TN{"Tuy-ni-di"}
TO{"Tông-ga"}
TR{"Thổ Nhĩ Kỳ"}
TT{"Tri-ni-đát và Tô-ba-gô"}
TV{"Tu-va-lu"}
TW{"Đài Loan"}
TZ{"Tan-da-ni-a"}
UA{"U-crai-na"}
UG{"U-gan-đa"}
US{"Hoa Kỳ"}
UY{"U-ru-goay"}
UZ{"U-dơ-bê-ki-xtan"}
VA{"Va-ti-căng"}
VC{"Xan Vin-xen và Grê-na-din"}
VE{"Vê-nê-zu-ê-la"}
VN{"Việt Nam"}
VU{"Va-nu-a-tu"}
WS{"Xa-moa"}
YE{"Y-ê-men"}
YU{"Nam Tư"}
ZA{"Nam Phi"}
ZM{"Dăm-bi-a"}
ZW{"Dim-ba-bu-ê"}
}
Currencies{
VND{
"đ",
"đồng",
}
}
ExemplarCharacters{"[a-zẠ-ỹđơà-ãè-êìíò-õùúýăĩũư]"}
Languages{
ar{"Tiếng A-rập"}
az{"Tiếng Ai-déc-bai-gian"}
be{"Tiếng Bê-la-rút"}
bg{"Tiếng Bun-ga-ri"}
bo{"Tiếng Tây Tạng"}
ca{"Tiếng Ca-ta-lăng"}
cs{"Tiếng Séc"}
da{"Tiếng Đan Mạch"}
de{"Tiếng Đức"}
el{"Tiếng Hy Lạp"}
en{"Tiếng Anh"}
eo{"Tiếng Quốc Tế Ngữ"}
es{"Tiếng Tây Ban Nha"}
et{"Tiếng E-xtô-ni-a"}
fa{"Tiếng Ba Tư"}
fi{"Tiếng Phần Lan"}
fr{"Tiếng Pháp"}
ga{"Tiếng Ai-len"}
he{"Tiếng Hê-brơ"}
hi{"Tiếng Hin-đi"}
hr{"Tiếng Crô-a-ti-a"}
hu{"Tiếng Hung-ga-ri"}
hy{"Tiếng Ác-mê-ni"}
ia{"Tiếng Khoa Học Quốc Tế"}
id{"Tiếng In-đô-nê-xia"}
is{"Tiếng Ai-xơ-len"}
it{"Tiếng Ý"}
ja{"Tiếng Nhật"}
jv{"Tiếng Gia-va"}
km{"Tiếng Campuchia"}
kn{"Tiếng Kan-na-đa"}
ko{"Tiếng Hàn Quốc"}
la{"Tiếng La-tinh"}
lo{"Tiếng Lào"}
lt{"Tiếng Lít-va"}
lv{"Tiếng Lát-vi-a"}
mk{"Tiếng Ma-xê-đô-ni-a"}
mn{"Tiếng Mông Cổ"}
ms{"Tiếng Ma-lay-xi-a"}
ne{"Tiếng Nê-pan"}
nl{"Tiếng Hà Lan"}
no{"Tiếng Na Uy"}
pl{"Tiếng Ba Lan"}
pt{"Tiếng Bồ Đào Nha"}
ro{"Tiếng Ru-ma-ni"}
ru{"Tiếng Nga"}
sa{"Tiếng Phạn"}
sk{"Tiếng Xlô-vác"}
sl{"Tiếng Xlô-ven"}
so{"Tiếng Xô-ma-li"}
sq{"Tiếng An-ba-ni"}
sr{"Tiếng Séc-bi"}
sv{"Tiếng Thụy Điển"}
th{"Tiếng Thái"}
tr{"Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ"}
uk{"Tiếng U-crai-na"}
uz{"Tiếng U-dơ-bếch"}
vi{"Tiếng Việt"}
yi{"Tiếng Y-đit"}
zh{"Tiếng Trung Quốc"}
}
LocaleScript{
"Latn",
}
NumberElements{
",",
".",
";",
"%",
"0",
"#",
"-",
"E",
"‰",
"∞",
"�",
"+",
}
NumberPatterns{
"#,##0.###;-#,##0.###",
"#,##0.00 ¤;-#,##0.00 ¤",
"#,##0%",
"#E0",
}
Version{"1.2"}
calendar{
gregorian{
AmPmMarkers{
"SA",
"CH",
}
DateTimeElements:intvector{
2,
1,
}
DateTimePatterns{
"HH:mm:ss z",
"HH:mm:ss z",
"HH:mm:ss",
"HH:mm",
"EEEE, 'ngày' dd MMMM 'năm' yyyy",
"'Ngày' dd 'tháng' M 'năm' yyyy",
"dd-MM-yyyy",
"dd/MM/yyyy",
"{0} {1}",
}
dayNames{
format{
abbreviated{
"CN",
"Th 2",
"Th 3",
"Th 4",
"Th 5",
"Th 6",
"Th 7",
}
wide{
"Chủ nhật",
"Thứ hai",
"Thứ ba",
"Thứ tư",
"Thứ năm",
"Thứ sáu",
"Thứ bảy",
}
}
}
eras{
abbreviated{
"tr. CN",
"sau CN",
}
}
monthNames{
format{
abbreviated{
"thg 1",
"thg 2",
"thg 3",
"thg 4",
"thg 5",
"thg 6",
"thg 7",
"thg 8",
"thg 9",
"thg 10",
"thg 11",
"thg 12",
}
wide{
"tháng một",
"tháng hai",
"tháng ba",
"tháng tư",
"tháng năm",
"tháng sáu",
"tháng bảy",
"tháng tám",
"tháng chín",
"tháng mười",
"tháng mười một",
"tháng mười hai",
}
}
}
}
}
}