blob: caf3d187a02d7aed4a19369de4df8616fa02caf9 [file] [log] [blame]
// ***************************************************************************
// *
// * Copyright (C) 2015 International Business Machines
// * Corporation and others. All Rights Reserved.
// * Tool: org.unicode.cldr.icu.NewLdml2IcuConverter
// * Source File: <path>/common/main/yo_BJ.xml
// *
// ***************************************************************************
yo_BJ{
Countries{
AD{"Orílɛ́ède Ààndórà"}
AE{"Orílɛ́ède Ɛmirate ti Awɔn Arabu"}
AF{"Orílɛ́ède Àfùgànístánì"}
AG{"Orílɛ́ède Ààntígúà àti Báríbúdà"}
AI{"Orílɛ́ède Ààngúlílà"}
AL{"Orílɛ́ède Àlùbàníánì"}
AM{"Orílɛ́ède Améníà"}
AN{"Orílɛ́ède Nedalandi ti Antelisi"}
AO{"Orílɛ́ède Ààngólà"}
AR{"Orílɛ́ède Agentínà"}
AS{"Sámóánì ti Orílɛ́ède Àméríkà"}
AT{"Orílɛ́ède Asítíríà"}
AU{"Orílɛ́ède Ástràlìá"}
AW{"Orílɛ́ède Árúbà"}
AZ{"Orílɛ́ède Asɛ́bájánì"}
BA{"Orílɛ́ède Bɔ̀síníà àti Ɛtisɛgófínà"}
BB{"Orílɛ́ède Bábádósì"}
BD{"Orílɛ́ède Bángáládésì"}
BE{"Orílɛ́ède Bégíɔ́mù"}
BF{"Orílɛ́ède Bùùkíná Fasò"}
BG{"Orílɛ́ède Bùùgáríà"}
BH{"Orílɛ́ède Báránì"}
BI{"Orílɛ́ède Bùùrúndì"}
BJ{"Orílɛ́ède Bɛ̀nɛ̀"}
BM{"Orílɛ́ède Bémúdà"}
BN{"Orílɛ́ède Búrúnɛ́lì"}
BO{"Orílɛ́ède Bɔ̀lífíyà"}
BR{"Orílɛ́ède Bàràsílì"}
BS{"Orílɛ́ède Bàhámásì"}
BT{"Orílɛ́ède Bútánì"}
BW{"Orílɛ́ède Bɔ̀tìsúwánà"}
BY{"Orílɛ́ède Bélárúsì"}
BZ{"Orílɛ́ède Bèlísɛ̀"}
CA{"Orílɛ́ède Kánádà"}
CD{"Orilɛ́ède Kóngò"}
CF{"Orílɛ́ède Àrin gùngun Áfíríkà"}
CG{"Orílɛ́ède Kóngò"}
CH{"Orílɛ́ède switishilandi"}
CI{"Orílɛ́ède Kóútè forà"}
CK{"Orílɛ́ède Etíokun Kùúkù"}
CL{"Orílɛ́ède shílè"}
CM{"Orílɛ́ède Kamerúúnì"}
CN{"Orílɛ́ède sháínà"}
CO{"Orílɛ́ède Kòlómíbìa"}
CR{"Orílɛ́ède Kuusita Ríkà"}
CU{"Orílɛ́ède Kúbà"}
CV{"Orílɛ́ède Etíokun Kápé féndè"}
CY{"Orílɛ́ède Kúrúsì"}
CZ{"Orílɛ́ède shɛ́ɛ́kì"}
DE{"Orílɛ́ède Gemani"}
DJ{"Orílɛ́ède Díbɔ́ótì"}
DK{"Orílɛ́ède Dɛ́mákì"}
DM{"Orílɛ́ède Dòmíníkà"}
DO{"Orilɛ́ède Dòmíníkánì"}
DZ{"Orílɛ́ède Àlùgèríánì"}
EC{"Orílɛ́ède Ekuádò"}
EE{"Orílɛ́ède Esitonia"}
EG{"Orílɛ́ède Égípítì"}
ER{"Orílɛ́ède Eritira"}
ES{"Orílɛ́ède Sipani"}
ET{"Orílɛ́ède Etopia"}
FI{"Orílɛ́ède Filandi"}
FJ{"Orílɛ́ède Fiji"}
FK{"Orílɛ́ède Etikun Fakalandi"}
FM{"Orílɛ́ède Makoronesia"}
FR{"Orílɛ́ède Faranse"}
GA{"Orílɛ́ède Gabon"}
GB{"Orílɛ́ède Omobabirin"}
GD{"Orílɛ́ède Genada"}
GE{"Orílɛ́ède Gɔgia"}
GF{"Orílɛ́ède Firenshi Guana"}
GH{"Orílɛ́ède Gana"}
GI{"Orílɛ́ède Gibaratara"}
GL{"Orílɛ́ède Gerelandi"}
GM{"Orílɛ́ède Gambia"}
GN{"Orílɛ́ède Gene"}
GP{"Orílɛ́ède Gadelope"}
GQ{"Orílɛ́ède Ekutoria Gini"}
GR{"Orílɛ́ède Geriisi"}
GT{"Orílɛ́ède Guatemala"}
GU{"Orílɛ́ède Guamu"}
GW{"Orílɛ́ède Gene-Busau"}
GY{"Orílɛ́ède Guyana"}
HN{"Orílɛ́ède Hondurasi"}
HR{"Orílɛ́ède Kòróátíà"}
HT{"Orílɛ́ède Haati"}
HU{"Orílɛ́ède Hungari"}
ID{"Orílɛ́ède Indonesia"}
IE{"Orílɛ́ède Ailandi"}
IL{"Orílɛ́ède Iserɛli"}
IN{"Orílɛ́ède India"}
IO{"Orílɛ́ède Etíkun Índíánì ti Ìlú Bírítísì"}
IQ{"Orílɛ́ède Iraki"}
IR{"Orílɛ́ède Irani"}
IS{"Orílɛ́ède Ashilandi"}
IT{"Orílɛ́ède Italiyi"}
JM{"Orílɛ́ède Jamaika"}
JO{"Orílɛ́ède Jɔdani"}
JP{"Orílɛ́ède Japani"}
KE{"Orílɛ́ède Kenya"}
KG{"Orílɛ́ède Kurishisitani"}
KH{"Orílɛ́ède Kàmùbódíà"}
KI{"Orílɛ́ède Kiribati"}
KM{"Orílɛ́ède Kòmòrósì"}
KN{"Orílɛ́ède Kiiti ati Neefi"}
KP{"Orílɛ́ède Guusu Kɔria"}
KR{"Orílɛ́ède Ariwa Kɔria"}
KW{"Orílɛ́ède Kuweti"}
KY{"Orílɛ́ède Etíokun Kámánì"}
KZ{"Orílɛ́ède Kashashatani"}
LA{"Orílɛ́ède Laosi"}
LB{"Orílɛ́ède Lebanoni"}
LC{"Orílɛ́ède Lushia"}
LI{"Orílɛ́ède Lɛshitɛnisiteni"}
LK{"Orílɛ́ède Siri Lanka"}
LR{"Orílɛ́ède Laberia"}
LS{"Orílɛ́ède Lesoto"}
LT{"Orílɛ́ède Lituania"}
LU{"Orílɛ́ède Lusemogi"}
LV{"Orílɛ́ède Latifia"}
LY{"Orílɛ́ède Libiya"}
MA{"Orílɛ́ède Moroko"}
MC{"Orílɛ́ède Monako"}
MD{"Orílɛ́ède Modofia"}
MG{"Orílɛ́ède Madasika"}
MH{"Orílɛ́ède Etikun Máshali"}
MK{"Orílɛ́ède Masidonia"}
ML{"Orílɛ́ède Mali"}
MM{"Orílɛ́ède Manamari"}
MN{"Orílɛ́ède Mogolia"}
MP{"Orílɛ́ède Etikun Guusu Mariana"}
MQ{"Orílɛ́ède Matinikuwi"}
MR{"Orílɛ́ède Maritania"}
MS{"Orílɛ́ède Motserati"}
MT{"Orílɛ́ède Malata"}
MU{"Orílɛ́ède Maritiusi"}
MV{"Orílɛ́ède Maladifi"}
MW{"Orílɛ́ède Malawi"}
MX{"Orílɛ́ède Mesiko"}
MY{"Orílɛ́ède Malasia"}
MZ{"Orílɛ́ède Moshamibiku"}
NA{"Orílɛ́ède Namibia"}
NC{"Orílɛ́ède Kaledonia Titun"}
NE{"Orílɛ́ède Nàìjá"}
NF{"Orílɛ́ède Etikun Nɔ́úfókì"}
NG{"Orílɛ́ède Nàìjíríà"}
NI{"Orílɛ́ède NIkaragua"}
NL{"Orílɛ́ède Nedalandi"}
NO{"Orílɛ́ède Nɔɔwii"}
NP{"Orílɛ́ède Nepa"}
NR{"Orílɛ́ède Nauru"}
NU{"Orílɛ́ède Niue"}
NZ{"Orílɛ́ède shilandi Titun"}
OM{"Orílɛ́ède Ɔɔma"}
PA{"Orílɛ́ède Panama"}
PE{"Orílɛ́ède Peru"}
PF{"Orílɛ́ède Firenshi Polinesia"}
PG{"Orílɛ́ède Paapu ti Giini"}
PH{"Orílɛ́ède filipini"}
PK{"Orílɛ́ède Pakisitan"}
PL{"Orílɛ́ède Polandi"}
PM{"Orílɛ́ède Pɛɛri ati mikuloni"}
PN{"Orílɛ́ède Pikarini"}
PR{"Orílɛ́ède Pɔto Riko"}
PS{"Orílɛ́ède Iwɔorun Pakisitian ati Gasha"}
PT{"Orílɛ́ède Pɔtugi"}
PW{"Orílɛ́ède Paalu"}
PY{"Orílɛ́ède Paraguye"}
QA{"Orílɛ́ède Kota"}
RE{"Orílɛ́ède Riuniyan"}
RO{"Orílɛ́ède Romaniya"}
RU{"Orílɛ́ède Rɔshia"}
RW{"Orílɛ́ède Ruwanda"}
SA{"Orílɛ́ède Saudi Arabia"}
SB{"Orílɛ́ède Etikun Solomoni"}
SC{"Orílɛ́ède seshɛlɛsi"}
SD{"Orílɛ́ède Sudani"}
SE{"Orílɛ́ède Swidini"}
SG{"Orílɛ́ède Singapo"}
SH{"Orílɛ́ède Hɛlena"}
SI{"Orílɛ́ède Silofania"}
SK{"Orílɛ́ède Silofakia"}
SL{"Orílɛ́ède Siria looni"}
SM{"Orílɛ́ède Sani Marino"}
SN{"Orílɛ́ède Sɛnɛga"}
SO{"Orílɛ́ède Somalia"}
SR{"Orílɛ́ède Surinami"}
ST{"Orílɛ́ède Sao tomi ati piriishipi"}
SV{"Orílɛ́ède Ɛɛsáfádò"}
SY{"Orílɛ́ède Siria"}
SZ{"Orílɛ́ède Sashiland"}
TC{"Orílɛ́ède Tɔɔki ati Etikun Kakɔsi"}
TD{"Orílɛ́ède shààdì"}
TG{"Orílɛ́ède Togo"}
TH{"Orílɛ́ède Tailandi"}
TJ{"Orílɛ́ède Takisitani"}
TK{"Orílɛ́ède Tokelau"}
TL{"Orílɛ́ède ÌlàOòrùn Tímɔ̀"}
TM{"Orílɛ́ède Tɔɔkimenisita"}
TN{"Orílɛ́ède Tunishia"}
TO{"Orílɛ́ède Tonga"}
TR{"Orílɛ́ède Tɔɔki"}
TT{"Orílɛ́ède Tirinida ati Tobaga"}
TV{"Orílɛ́ède Tufalu"}
TW{"Orílɛ́ède Taiwani"}
TZ{"Orílɛ́ède Tanshania"}
UA{"Orílɛ́ède Ukarini"}
UG{"Orílɛ́ède Uganda"}
US{"Orílɛ́ède Orilɛede Amerika"}
UY{"Orílɛ́ède Nruguayi"}
UZ{"Orílɛ́ède Nshibɛkisitani"}
VA{"Orílɛ́ède Fatikani"}
VC{"Orílɛ́ède Fisɛnnti ati Genadina"}
VE{"Orílɛ́ède Fɛnɛshuɛla"}
VG{"Orílɛ́ède Etíkun Fágínì ti ìlú Bírítísì"}
VI{"Orílɛ́ède Etikun Fagini ti Amɛrika"}
VN{"Orílɛ́ède Fɛtinami"}
VU{"Orílɛ́ède Faniatu"}
WF{"Orílɛ́ède Wali ati futuna"}
WS{"Orílɛ́ède Samɔ"}
YE{"Orílɛ́ède yemeni"}
YT{"Orílɛ́ède Mayote"}
ZA{"Orílɛ́ède Ariwa Afirika"}
ZM{"Orílɛ́ède shamibia"}
ZW{"Orílɛ́ède shimibabe"}
}
Version{"2.1.14.95"}
}