blob: 183afa1f28225a41790cd5ea16ab1237c44ba658 [file] [log] [blame]
// ***************************************************************************
// *
// * Copyright (C) 2015 International Business Machines
// * Corporation and others. All Rights Reserved.
// * Tool: org.unicode.cldr.icu.NewLdml2IcuConverter
// * Source File: <path>/common/main/jgo.xml
// *
// ***************************************************************************
jgo{
Countries{
001{"Mbí"}
002{"Afɛlîk"}
019{"Amɛlîk"}
142{"Azî"}
150{"Ʉlôp"}
AO{"Aŋgɔ́la"}
AR{"Ajɛntîn"}
BF{"Mbulukína Fásɔ"}
BI{"Mbulundí"}
BJ{"Mbɛnɛ̂ŋ"}
BO{"Mbɔlivî"}
BR{"Mbɛlazîl"}
BW{"Mbɔtswána"}
CA{"Kanadâ"}
CD{"Kɔ́ŋgɔ-Kinshása"}
CG{"Kɔ́ŋgɔ-Mbɛlazavîl"}
CH{"Sẅísɛ"}
CI{"Kɔ́t Ndivwâ"}
CL{"Cíllɛ"}
CM{"Kamɛlûn"}
CN{"Shîn"}
CO{"Kɔllɔmbî"}
CU{"Kúba"}
DE{"Njáman"}
DJ{"Njimbúti"}
DZ{"Aljɛlî"}
EC{"Ɛkwandɔ̂"}
EG{"Ɛjíptɛ"}
ER{"Ɛlitɛlɛ́ya"}
ES{"Ɛspániya"}
ET{"Ɛtiyɔpî"}
FR{"Fɛlánci"}
GA{"Ŋgabɔ̂ŋ"}
GH{"Ŋgána"}
GM{"Ŋgambî"}
GN{"Ŋginɛ̂"}
GQ{"Ŋginɛ̂ Ɛkwatɔliyâl"}
GR{"Ŋgɛlɛ̂k"}
GW{"Ŋginɛ̂ Mbisáwu"}
IL{"Islayɛ̂l"}
IN{"Ándɛ"}
IQ{"Ilâk"}
IT{"Italî"}
JP{"Japɔ̂n"}
KE{"Kɛ́nya"}
KM{"Kɔmɔ́lɔshi"}
LR{"Libɛrî"}
LS{"Lɛsɔ́tɔ"}
LY{"Libî"}
MA{"Mɔlɔ̂k"}
MG{"Mándaŋgasɛkâ"}
ML{"Malî"}
MR{"Mɔlitanî"}
MW{"Maláwi"}
MX{"Mɛksîk"}
MZ{"Mɔzambîk"}
NA{"Namimbî"}
NE{"Nijɛ̂"}
NG{"Ninjɛliyâ"}
NO{"Nɔlɛvɛ́jɛ"}
PE{"Pɛlû"}
RE{"Lɛ́uniyɔ̂n"}
RS{"Sɛlɛbî"}
RU{"Lusî"}
RW{"Luwánda"}
SC{"Pɛsɛ́shɛl"}
SD{"Sundân"}
SL{"Siyɛ́la Lɛɔ̂n"}
SN{"Sɛnɛgâl"}
SO{"Sɔmalî"}
ST{"Sáwɔŋ Tɔmɛ́ nɛ́ Pɛlínsipɛ"}
SZ{"Swazilân"}
TD{"Cât"}
TG{"Tɔ́ŋgɔ"}
TN{"Tunizî"}
TZ{"Tanzanî"}
UG{"Uŋgánda"}
VE{"Vɛnɛzwɛ́la"}
YT{"Mayɔ̂t"}
ZM{"Zambî"}
ZW{"Zimbámbwɛ"}
ZZ{"ŋgɔŋ yi pɛ́ ká kɛ́ jʉɔ"}
}
Version{"2.1.7.39"}
}