blob: a844a59aebdf262215f912b6341f1b023d25ad72 [file] [log] [blame]
// ***************************************************************************
// *
// * Copyright (C) 2015 International Business Machines
// * Corporation and others. All Rights Reserved.
// * Tool: org.unicode.cldr.icu.NewLdml2IcuConverter
// * Source File: <path>/common/main/sq.xml
// *
// ***************************************************************************
sq{
AuxExemplarCharacters{"[w]"}
Ellipsis{
final{"{0}…"}
word-final{"{0} …"}
}
ExemplarCharacters{
"[a b c ç d {dh} e ë f g {gj} h i j k l {ll} m n {nj} o p q r {rr} s {sh} t {"
"th} u v x {xh} y z {zh}]"
}
ExemplarCharactersIndex{
"[A B C Ç D {DH} E Ë F G {GJ} H I J K L {LL} M N {NJ} O P Q R {RR} S {SH} T {"
"TH} U V X {XH} Y Z {ZH}]"
}
MoreInformation{"?"}
NumberElements{
default{"latn"}
latn{
miscPatterns{
atLeast{">{0}"}
range{"{0}-{1}"}
}
patterns{
accountingFormat{"#,##0.00 ¤;(#,##0.00 ¤)"}
currencyFormat{"#,##0.00 ¤"}
decimalFormat{"#,##0.###"}
percentFormat{"#,##0%"}
scientificFormat{"#E0"}
}
patternsLong{
decimalFormat{
1000{
one{"0 mijë"}
other{"0 mijë"}
}
10000{
one{"00 mijë"}
other{"00 mijë"}
}
100000{
one{"000 mijë"}
other{"000 mijë"}
}
1000000{
one{"0 milion"}
other{"0 milion"}
}
10000000{
one{"00 milion"}
other{"00 milion"}
}
100000000{
one{"000 milion"}
other{"000 milion"}
}
1000000000{
one{"0 miliard"}
other{"0 miliard"}
}
10000000000{
one{"00 miliard"}
other{"00 miliard"}
}
100000000000{
one{"000 miliard"}
other{"000 miliard"}
}
1000000000000{
one{"0 bilion"}
other{"0 bilion"}
}
10000000000000{
one{"00 bilion"}
other{"00 bilion"}
}
100000000000000{
one{"000 bilion"}
other{"000 bilion"}
}
}
}
patternsShort{
decimalFormat{
1000{
one{"0 mijë"}
other{"0 mijë"}
}
10000{
one{"00 mijë"}
other{"00 mijë"}
}
100000{
one{"000 mijë"}
other{"000 mijë"}
}
1000000{
one{"0 Mln"}
other{"0 Mln"}
}
10000000{
one{"00 Mln"}
other{"00 Mln"}
}
100000000{
one{"000 Mln"}
other{"000 Mln"}
}
1000000000{
one{"0 Mld"}
other{"0 Mld"}
}
10000000000{
one{"00 Mld"}
other{"00 Mld"}
}
100000000000{
one{"000 Mld"}
other{"000 Mld"}
}
1000000000000{
one{"0 Bln"}
other{"0 Bln"}
}
10000000000000{
one{"00 Bln"}
other{"00 Bln"}
}
100000000000000{
one{"000 Bln"}
other{"000 Bln"}
}
}
}
symbols{
decimal{","}
exponential{"E"}
group{" "}
infinity{"∞"}
minusSign{"-"}
nan{"NaN"}
perMille{"‰"}
percentSign{"%"}
plusSign{"+"}
superscriptingExponent{"×"}
timeSeparator{":"}
}
}
minimumGroupingDigits{"1"}
native{"latn"}
}
Version{"2.1.12.94"}
calendar{
generic{
DateTimePatterns{
"HH:mm:ss zzzz",
"HH:mm:ss z",
"HH:mm:ss",
"HH:mm",
"EEEE, d MMM y G",
"d MMM y G",
"d MMM y G",
"d.M.y GGGGG",
"{1}, {0}",
"{1} 'në' {0}",
"{1} 'në' {0}",
"{1}, {0}",
"{1}, {0}",
}
availableFormats{
Ed{"E, d"}
Gy{"y G"}
GyMMM{"MMM y G"}
GyMMMEd{"E, d MMM y G"}
GyMMMd{"d MMM y G"}
H{"H"}
Hm{"H.mm"}
Hms{"H.mm.ss"}
M{"L"}
MEd{"E, d.M"}
MMM{"LLL"}
MMMEd{"E, d MMM"}
MMMMEd{"E, d MMM"}
MMMMd{"d MMM"}
MMMd{"d MMM"}
Md{"d.M"}
d{"d"}
h{"h.a"}
hm{"h.mm.a"}
hms{"h.mm.ss.a"}
ms{"mm.ss"}
y{"y G"}
yyyy{"y G"}
yyyyM{"M.y GGGGG"}
yyyyMEd{"E, d.M.y GGGGG"}
yyyyMMM{"MMM y G"}
yyyyMMMEd{"E, d MMM y G"}
yyyyMMMM{"MMMM y G"}
yyyyMMMd{"d MMM y G"}
yyyyMd{"d.M.y GGGGG"}
yyyyQQQ{"QQQ, y G"}
yyyyQQQQ{"QQQQ, y G"}
}
intervalFormats{
M{
M{"M – M"}
}
MEd{
M{"E, d.M – E, d.M"}
d{"E, d.M – E, d.M"}
}
MMM{
M{"MMM – MMM"}
}
MMMEd{
M{"E, d MMM – E, d MMM"}
d{"E, d MMM – E, d MMM"}
}
MMMd{
M{"d MMM – d MMM"}
d{"d – d MMM"}
}
Md{
M{"d.M – d.M"}
d{"d.M – d.M"}
}
d{
d{"d – d"}
}
fallback{"{0} - {1}"}
y{
y{"y – y G"}
}
yM{
M{"M.y – M.y GGGGG"}
y{"M.y – M.y GGGGG"}
}
yMEd{
M{"E, d.M.y – E, d.M.y GGGGG"}
d{"E, d.M.y – E, d.M.y GGGGG"}
y{"E, d.M.y – E, d.M.y GGGGG"}
}
yMMM{
M{"MMM – MMM y G"}
y{"MMM y – MMM y G"}
}
yMMMEd{
M{"E, d MMM – E, d MMM y G"}
d{"E, d MMM – E, d MMM y G"}
y{"E, d MMM y – E, d MMM y G"}
}
yMMMM{
M{"MMMM – MMMM y G"}
y{"MMMM y – MMMM y G"}
}
yMMMd{
M{"d MMM – d MMM y G"}
d{"d – d MMM y G"}
y{"d MMM y – d MMM y G"}
}
yMd{
M{"d.M.y – d.M.y GGGGG"}
d{"d.M.y – d.M.y GGGGG"}
y{"d.M.y – d.M.y GGGGG"}
}
}
}
gregorian{
AmPmMarkers{
"paradite",
"pasdite",
}
AmPmMarkersNarrow{
"AM",
"PM",
}
DateTimePatterns{
"HH:mm:ss zzzz",
"HH:mm:ss z",
"HH:mm:ss",
"HH:mm",
"EEEE, d MMMM y",
"d MMMM y",
"d MMM y",
"d.M.yy",
"{1}, {0}",
"{1} 'në' {0}",
"{1} 'në' {0}",
"{1}, {0}",
"{1}, {0}",
}
NoonMarker{"mesditë"}
NoonMarkerNarrow{"MD"}
appendItems{
Timezone{"{0} {1}"}
}
availableFormats{
E{"ccc"}
EHm{"E, HH:mm"}
EHms{"E, HH:mm:ss"}
Ed{"E, d"}
Ehm{"E, h:mm a"}
Ehms{"E, h:mm:ss a"}
Gy{"y G"}
GyMMM{"MMM y G"}
GyMMMEd{"E, d MMM y G"}
GyMMMd{"d MMM y G"}
H{"HH"}
Hm{"HH:mm"}
Hms{"HH:mm:ss"}
M{"L"}
MEd{"E, d.M"}
MMM{"LLL"}
MMMEd{"E, d MMM"}
MMMMEd{"E, d MMMM"}
MMMMd{"d MMMM"}
MMMd{"d MMM"}
MMdd{"d.M"}
Md{"d.M"}
d{"d"}
h{"h a"}
hm{"h:mm a"}
hms{"h:mm:ss a"}
ms{"mm:ss"}
y{"y"}
yM{"M.y"}
yMEd{"E, d.M.y"}
yMMM{"MMM y"}
yMMMEd{"E, d MMM y"}
yMMMM{"MMMM y"}
yMMMd{"d MMM y"}
yMd{"d.M.y"}
yQQQ{"QQQ, y"}
yQQQQ{"QQQQ, y"}
}
dayNames{
format{
abbreviated{
"Die",
"Hën",
"Mar",
"Mër",
"Enj",
"Pre",
"Sht",
}
narrow{
"D",
"H",
"M",
"M",
"E",
"P",
"S",
}
short{
"Die",
"Hën",
"Mar",
"Mër",
"Enj",
"Pre",
"Sht",
}
wide{
"e diel",
"e hënë",
"e martë",
"e mërkurë",
"e enjte",
"e premte",
"e shtunë",
}
}
stand-alone{
abbreviated{
"Die",
"Hën",
"Mar",
"Mër",
"Enj",
"Pre",
"Sht",
}
narrow{
"D",
"H",
"M",
"M",
"E",
"P",
"S",
}
short{
"Die",
"Hën",
"Mar",
"Mër",
"Enj",
"Pre",
"Sht",
}
wide{
"E diel",
"E hënë",
"E martë",
"E mërkurë",
"E enjte",
"E premte",
"E shtunë",
}
}
}
eras{
abbreviated{
"p.e.r.",
"e.r.",
}
abbreviated%variant{
"p.e.s",
"e.s.",
}
narrow{
"p.e.r.",
"e.r.",
}
narrow%variant{
"p.e.s.",
"e.s.",
}
wide{
"para erës së re",
"erës së re",
}
wide%variant{
"para erës sonë",
"erës sonë",
}
}
intervalFormats{
H{
H{"HH – HH"}
}
Hm{
H{"HH:mm – HH:mm"}
m{"HH:mm – HH:mm"}
}
Hmv{
H{"HH:mm – HH:mm v"}
m{"HH:mm – HH:mm v"}
}
Hv{
H{"HH – HH v"}
}
M{
M{"M – M"}
}
MEd{
M{"E, d.M – E, d.M"}
d{"E, d.M – E, d.M"}
}
MMM{
M{"MMM – MMM"}
}
MMMEd{
M{"E, d MMM – E, d MMM"}
d{"E, d MMM – E, d MMM"}
}
MMMd{
M{"d MMM – d MMM"}
d{"d – d MMM"}
}
Md{
M{"d.M – d.M"}
d{"d.M – d.M"}
}
d{
d{"d – d"}
}
fallback{"{0} - {1}"}
h{
a{"h a – h a"}
h{"h – h a"}
}
hm{
a{"h:mm a – h:mm a"}
h{"h:mm – h:mm a"}
m{"h:mm – h:mm a"}
}
hmv{
a{"h:mm a – h:mm a v"}
h{"h:mm – h:mm a v"}
m{"h:mm – h:mm a v"}
}
hv{
a{"h a – h a v"}
h{"h – h a v"}
}
y{
y{"y – y"}
}
yM{
M{"M.y – M.y"}
y{"M.y – M.y"}
}
yMEd{
M{"E, d.M.y – E, d.M.y"}
d{"E, d.M.y – E, d.M.y"}
y{"E, d.M.y – E, d.M.y"}
}
yMMM{
M{"MMM – MMM y"}
y{"MMM y – MMM y"}
}
yMMMEd{
M{"E, d MMM – E, d MMM y"}
d{"E, d – E, d MMM y"}
y{"E, d MMM y – E, d MMM y"}
}
yMMMM{
M{"MMMM – MMMM y"}
y{"MMMM y – MMMM y"}
}
yMMMd{
M{"d MMM – d MMM y"}
d{"d – d MMM y"}
y{"d MMM y – d MMM y"}
}
yMd{
M{"d.M.y – d.M.y"}
d{"d.M.y – d.M.y"}
y{"d.M.y – d.M.y"}
}
}
monthNames{
format{
abbreviated{
"Jan",
"Shk",
"Mar",
"Pri",
"Maj",
"Qer",
"Kor",
"Gsh",
"Sht",
"Tet",
"Nën",
"Dhj",
}
narrow{
"J",
"S",
"M",
"P",
"M",
"Q",
"K",
"G",
"S",
"T",
"N",
"D",
}
wide{
"janar",
"shkurt",
"mars",
"prill",
"maj",
"qershor",
"korrik",
"gusht",
"shtator",
"tetor",
"nëntor",
"dhjetor",
}
}
stand-alone{
abbreviated{
"Jan",
"Shk",
"Mar",
"Pri",
"Maj",
"Qer",
"Kor",
"Gsh",
"Sht",
"Tet",
"Nën",
"Dhj",
}
narrow{
"J",
"S",
"M",
"P",
"M",
"Q",
"K",
"G",
"S",
"T",
"N",
"D",
}
wide{
"Janar",
"Shkurt",
"Mars",
"Prill",
"Maj",
"Qershor",
"Korrik",
"Gusht",
"Shtator",
"Tetor",
"Nëntor",
"Dhjetor",
}
}
}
quarters{
format{
abbreviated{
"tremujori I",
"tremujori II",
"tremujori III",
"tremujori IV",
}
narrow{
"1",
"2",
"3",
"4",
}
wide{
"tremujori i parë",
"tremujori i dytë",
"tremujori i tretë",
"tremujori i katërt",
}
}
stand-alone{
abbreviated{
"Tremujori I",
"Tremujori II",
"Tremujori III",
"Tremujori IV",
}
narrow{
"1",
"2",
"3",
"4",
}
wide{
"Tremujori i 1-rë",
"Tremujori i 2-të",
"Tremujori i 3-të",
"Tremujori i 4-t",
}
}
}
}
}
delimiters{
alternateQuotationEnd{"”"}
alternateQuotationStart{"“"}
quotationEnd{"»"}
quotationStart{"«"}
}
fields{
day{
dn{"ditë"}
relative{
"-1"{"dje"}
"0"{"sot"}
"1"{"nesër"}
}
relativeTime{
future{
one{"pas {0} dite"}
other{"pas {0} ditësh"}
}
past{
one{"para {0} dite"}
other{"para {0} ditësh"}
}
}
}
day-narrow{
dn{"ditë"}
relativeTime{
future{
one{"pas {0} dite"}
other{"pas {0} ditësh"}
}
past{
one{"para {0} dite"}
other{"para {0} ditësh"}
}
}
}
day-short{
dn{"ditë"}
relativeTime{
future{
one{"pas {0} dite"}
other{"pas {0} ditësh"}
}
past{
one{"para {0} dite"}
other{"para {0} ditësh"}
}
}
}
dayperiod{
dn{"periudhë e ditës"}
}
era{
dn{"erë"}
}
fri{
relative{
"-1"{"të premten e kaluar"}
"0"{"këtë të premte"}
"1"{"të premten e ardhshme"}
}
}
fri-narrow{
relative{
"-1"{"të premten e kaluar"}
"0"{"këtë të premte"}
"1"{"të premten e ardhshme"}
}
}
fri-short{
relative{
"-1"{"të premten e kaluar"}
"0"{"këtë të premte"}
"1"{"të premten e ardhshme"}
}
}
hour{
dn{"orë"}
relativeTime{
future{
one{"pas {0} ore"}
other{"pas {0} orësh"}
}
past{
one{"para {0} ore"}
other{"para {0} orësh"}
}
}
}
hour-narrow{
dn{"orë"}
relativeTime{
future{
one{"pas {0} ore"}
other{"pas {0} orësh"}
}
past{
one{"para {0} ore"}
other{"para {0} orësh"}
}
}
}
hour-short{
dn{"orë"}
relativeTime{
future{
one{"pas {0} ore"}
other{"pas {0} orësh"}
}
past{
one{"para {0} ore"}
other{"para {0} orësh"}
}
}
}
minute{
dn{"minutë"}
relativeTime{
future{
one{"pas {0} minute"}
other{"pas {0} minutash"}
}
past{
one{"para {0} minute"}
other{"para {0} minutash"}
}
}
}
minute-narrow{
dn{"min."}
relativeTime{
future{
one{"pas {0} min."}
other{"pas {0} min."}
}
past{
one{"para {0} min."}
other{"para {0} min."}
}
}
}
minute-short{
dn{"min."}
relativeTime{
future{
one{"pas {0} min."}
other{"pas {0} min."}
}
past{
one{"para {0} min."}
other{"para {0} min."}
}
}
}
mon{
relative{
"-1"{"të hënën e kaluar"}
"0"{"këtë të hënë"}
"1"{"të hënën e ardhshme"}
}
}
mon-narrow{
relative{
"-1"{"të hënën e kaluar"}
"0"{"këtë të hënë"}
"1"{"të hënën e ardhshme"}
}
}
mon-short{
relative{
"-1"{"të hënën e kaluar"}
"0"{"këtë të hënë"}
"1"{"të hënën e ardhshme"}
}
}
month{
dn{"muaj"}
relative{
"-1"{"muajin e kaluar"}
"0"{"këtë muaj"}
"1"{"muajin e ardhshëm"}
}
relativeTime{
future{
one{"pas {0} muaji"}
other{"pas {0} muajsh"}
}
past{
one{"para {0} muaji"}
other{"para {0} muajsh"}
}
}
}
month-narrow{
dn{"muaj"}
relativeTime{
future{
one{"pas {0} muaji"}
other{"pas {0} muajsh"}
}
past{
one{"para {0} muaji"}
other{"para {0} muajsh"}
}
}
}
month-short{
dn{"muaj"}
relativeTime{
future{
one{"pas {0} muaji"}
other{"pas {0} muajsh"}
}
past{
one{"para {0} muaji"}
other{"para {0} muajsh"}
}
}
}
quarter{
dn{"tremujor"}
relativeTime{
future{
one{"pas {0} tremujori"}
other{"pas {0} tremujorësh"}
}
past{
one{"para {0} tremujori"}
other{"para {0} tremujorësh"}
}
}
}
quarter-narrow{
dn{"tremujor"}
relativeTime{
future{
one{"pas {0} tremujori"}
other{"pas {0} tremujorësh"}
}
past{
one{"para {0} tremujori"}
other{"para {0} tremujorësh"}
}
}
}
quarter-short{
dn{"tremujor"}
relativeTime{
future{
one{"pas {0} tremujori"}
other{"pas {0} tremujorësh"}
}
past{
one{"para {0} tremujori"}
other{"para {0} tremujorësh"}
}
}
}
sat{
relative{
"-1"{"të shtunën e kaluar"}
"0"{"këtë të shtunë"}
"1"{"të shtunën e ardhshme"}
}
}
sat-narrow{
relative{
"-1"{"të shtunën e kaluar"}
"0"{"këtë të shtunë"}
"1"{"të shtunën e ardhshme"}
}
}
sat-short{
relative{
"-1"{"të shtunën e kaluar"}
"0"{"këtë të shtunë"}
"1"{"të shtunën e ardhshme"}
}
}
second{
dn{"sekondë"}
relative{
"0"{"tani"}
}
relativeTime{
future{
one{"pas {0} sekonde"}
other{"pas {0} sekondash"}
}
past{
one{"para {0} sekonde"}
other{"para {0} sekondash"}
}
}
}
second-narrow{
dn{"sek."}
relativeTime{
future{
one{"pas {0} sek."}
other{"pas {0} sek."}
}
past{
one{"para {0} sek."}
other{"para {0} sek."}
}
}
}
second-short{
dn{"sek."}
relativeTime{
future{
one{"pas {0} sek."}
other{"pas {0} sek."}
}
past{
one{"para {0} sek."}
other{"para {0} sek."}
}
}
}
sun{
relative{
"-1"{"të dielën e kaluar"}
"0"{"këtë të diel"}
"1"{"të dielën e ardhshme"}
}
}
sun-narrow{
relative{
"-1"{"të dielën e kaluar"}
"0"{"këtë të diel"}
"1"{"të dielën e ardhshme"}
}
}
sun-short{
relative{
"-1"{"të dielën e kaluar"}
"0"{"këtë të diel"}
"1"{"të dielën e ardhshme"}
}
}
thu{
relative{
"-1"{"të enjten e kaluar"}
"0"{"këtë të enjte"}
"1"{"të enjten e ardhshme"}
}
}
thu-narrow{
relative{
"-1"{"të enjten e kaluar"}
"0"{"këtë të enjte"}
"1"{"të enjten e ardhshme"}
}
}
thu-short{
relative{
"-1"{"të enjten e kaluar"}
"0"{"këtë të enjte"}
"1"{"të enjten e ardhshme"}
}
}
tue{
relative{
"-1"{"të martën e kaluar"}
"0"{"këtë të martë"}
"1"{"të martën e ardhshme"}
}
}
tue-narrow{
relative{
"-1"{"të martën e kaluar"}
"0"{"këtë të martë"}
"1"{"të martën e ardhshme"}
}
}
tue-short{
relative{
"-1"{"të martën e kaluar"}
"0"{"këtë të martë"}
"1"{"të martën e ardhshme"}
}
}
wed{
relative{
"-1"{"të mërkurën e kaluar"}
"0"{"këtë të mërkurë"}
"1"{"të mërkurën e ardhshme"}
}
}
wed-narrow{
relative{
"-1"{"të mërkurën e kaluar"}
"0"{"këtë të mërkurë"}
"1"{"të mërkurën e ardhshme"}
}
}
wed-short{
relative{
"-1"{"të mërkurën e kaluar"}
"0"{"këtë të mërkurë"}
"1"{"të mërkurën e ardhshme"}
}
}
week{
dn{"javë"}
relative{
"-1"{"javën e kaluar"}
"0"{"këtë javë"}
"1"{"javën e ardhshme"}
}
relativeTime{
future{
one{"pas {0} jave"}
other{"pas {0} javësh"}
}
past{
one{"para {0} jave"}
other{"para {0} javësh"}
}
}
}
week-narrow{
dn{"javë"}
relativeTime{
future{
one{"pas {0} jave"}
other{"pas {0} javësh"}
}
past{
one{"para {0} jave"}
other{"para {0} javësh"}
}
}
}
week-short{
dn{"javë"}
relativeTime{
future{
one{"pas {0} jave"}
other{"pas {0} javësh"}
}
past{
one{"para {0} jave"}
other{"para {0} javësh"}
}
}
}
weekday{
dn{"ditë e javës"}
}
year{
dn{"vit"}
relative{
"-1"{"vitin e kaluar"}
"0"{"këtë vit"}
"1"{"vitin e ardhshëm"}
}
relativeTime{
future{
one{"pas {0} viti"}
other{"pas {0} vjetësh"}
}
past{
one{"para {0} viti"}
other{"para {0} vjetësh"}
}
}
}
year-narrow{
dn{"vit"}
relativeTime{
future{
one{"pas {0} viti"}
other{"pas {0} vjetësh"}
}
past{
one{"para {0} viti"}
other{"para {0} vjetësh"}
}
}
}
year-short{
dn{"vit"}
relativeTime{
future{
one{"pas {0} viti"}
other{"pas {0} vjetësh"}
}
past{
one{"para {0} viti"}
other{"para {0} vjetësh"}
}
}
}
zone{
dn{"brezi orar"}
}
}
listPattern{
standard{
2{"{0} dhe {1}"}
end{"{0} dhe {1}"}
middle{"{0}, {1}"}
start{"{0}, {1}"}
}
unit{
2{"{0} e {1}"}
end{"{0} e {1}"}
middle{"{0}, {1}"}
start{"{0}, {1}"}
}
unit-narrow{
2{"{0} e {1}"}
end{"{0} e {1}"}
middle{"{0}, {1}"}
start{"{0}, {1}"}
}
unit-short{
2{"{0} e {1}"}
end{"{0} e {1}"}
middle{"{0}, {1}"}
start{"{0}, {1}"}
}
}
measurementSystemNames{
UK{"britanik"}
US{"amerikan"}
metric{"metrik"}
}
}