blob: 2758c95b43be4d0d8a9faca7d3aac13e66c89a41 [file] [log] [blame]
// © 2016 and later: Unicode, Inc. and others.
// License & terms of use: http://www.unicode.org/copyright.html
// Generated using tools/cldr/cldr-to-icu/build-icu-data.xml
vi{
AuxExemplarCharacters{"[f j w z]"}
ExemplarCharacters{
"[a à ả ã á ạ ă ằ ẳ ẵ ắ ặ â ầ ẩ ẫ ấ ậ b c d đ e è ẻ ẽ é ẹ ê ề ể ễ ế ệ g h i ì"
" ỉ ĩ í ị k l m n o ò ỏ õ ó ọ ô ồ ổ ỗ ố ộ ơ ờ ở ỡ ớ ợ p q r s t u ù ủ ũ ú ụ ư"
" ừ ử ữ ứ ự v x y ỳ ỷ ỹ ý ỵ]"
}
ExemplarCharactersIndex{"[A Ă Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U Ư V W X Y Z]"}
ExemplarCharactersNumbers{"[\\- ‑ , . % ‰ + 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9]"}
ExemplarCharactersPunctuation{
"[\\- ‐ ‑ – — , ; \\: ! ? . … ' ‘ ’ \u0022 “ ” ( ) \\[ \\] § @ * / \\& # † ‡ "
"′ ″]"
}
NumberElements{
latn{
miscPatterns{
approximately{"~{0}"}
atLeast{"{0}+"}
atMost{"≤{0}"}
range{"{0}-{1}"}
}
patterns{
accountingFormat{"#,##0.00 ¤"}
currencyFormat{"#,##0.00 ¤"}
decimalFormat{"#,##0.###"}
percentFormat{"#,##0%"}
scientificFormat{"#E0"}
}
patternsLong{
decimalFormat{
1000{
other{"0 nghìn"}
}
10000{
other{"00 nghìn"}
}
100000{
other{"000 nghìn"}
}
1000000{
other{"0 triệu"}
}
10000000{
other{"00 triệu"}
}
100000000{
other{"000 triệu"}
}
1000000000{
other{"0 tỷ"}
}
10000000000{
other{"00 tỷ"}
}
100000000000{
other{"000 tỷ"}
}
1000000000000{
other{"0 nghìn tỷ"}
}
10000000000000{
other{"00 nghìn tỷ"}
}
100000000000000{
other{"000 nghìn tỷ"}
}
}
}
patternsShort{
currencyFormat{
1000{
other{"0 N ¤"}
}
10000{
other{"00 N ¤"}
}
100000{
other{"000 N ¤"}
}
1000000{
other{"0 Tr ¤"}
}
10000000{
other{"00 Tr ¤"}
}
100000000{
other{"000 Tr ¤"}
}
1000000000{
other{"0 T ¤"}
}
10000000000{
other{"00 T ¤"}
}
100000000000{
other{"000 T ¤"}
}
1000000000000{
other{"0 NT ¤"}
}
10000000000000{
other{"00 NT ¤"}
}
100000000000000{
other{"000 NT ¤"}
}
}
decimalFormat{
1000{
other{"0 N"}
}
10000{
other{"00 N"}
}
100000{
other{"000 N"}
}
1000000{
other{"0 Tr"}
}
10000000{
other{"00 Tr"}
}
100000000{
other{"000 Tr"}
}
1000000000{
other{"0 T"}
}
10000000000{
other{"00 T"}
}
100000000000{
other{"000 T"}
}
1000000000000{
other{"0 NT"}
}
10000000000000{
other{"00 NT"}
}
100000000000000{
other{"000 NT"}
}
}
}
symbols{
approximatelySign{"~"}
decimal{","}
exponential{"E"}
group{"."}
infinity{"∞"}
list{";"}
minusSign{"-"}
nan{"NaN"}
perMille{"‰"}
percentSign{"%"}
plusSign{"+"}
superscriptingExponent{"×"}
}
}
minimalPairs{
ordinal{
other{"Theo lối rẽ thứ {0} bên phải."}
}
plural{
other{"{0} ngày"}
}
}
minimumGroupingDigits{"1"}
}
calendar{
buddhist{
DateTimePatterns{
"HH:mm:ss zzzz",
"HH:mm:ss z",
"HH:mm:ss",
"HH:mm",
"EEEE, 'ngày' dd MMMM 'năm' y G",
"'Ngày' dd 'tháng' M 'năm' y G",
"dd-MM-y G",
"dd/MM/y GGGGG",
"{1} {0}",
"{1} {0}",
"{1} {0}",
"{1} {0}",
"{1} {0}",
}
DateTimeSkeletons{
"HHmmsszzzz",
"HHmmssz",
"HHmmss",
"HHmm",
"GyMMMMEEEEdd",
"GyMdd",
"GyMMdd",
"GGGGGyMMdd",
}
availableFormats{
M{"'tháng' L"}
MEd{"E, dd-M"}
MMMMEd{"E, dd MMMM"}
d{"'Ngày' dd"}
}
eras{
abbreviated{
"BE",
}
}
}
chinese{
DateTimePatterns{
"HH:mm:ss zzzz",
"HH:mm:ss z",
"HH:mm:ss",
"HH:mm",
"EEEE, 'ngày' dd MMMM 'năm' U",
"'Ngày' dd 'tháng' M 'năm' U",
"dd-MM U",
"dd/MM/y",
"{1} {0}",
"{1} {0}",
"{1} {0}",
"{1} {0}",
"{1} {0}",
}
DateTimeSkeletons{
"HHmmsszzzz",
"HHmmssz",
"HHmmss",
"HHmm",
"UMMMMEEEEdd",
"UMdd",
"UMMdd",
"yMMdd",
}
availableFormats{
Bh{"h B"}
Bhm{"h:mm B"}
Bhms{"h:mm:ss B"}
E{"ccc"}
EBhm{"E h:mm B"}
EBhms{"E h:mm:ss B"}
Ed{"d, E"}
Gy{"r U"}
GyMMM{"r(U) MMM"}
GyMMMEd{"r(U) MMM d, E"}
GyMMMM{"r(U) MMMM"}
GyMMMMEd{"E, d/MMMM r(U)"}
GyMMMMd{"d/MMMM r(U)"}
GyMMMd{"r MMM d"}
H{"HH"}
Hm{"HH:mm"}
Hms{"HH:mm:ss"}
M{"L"}
MEd{"MM-dd, E"}
MMM{"LLL"}
MMMEd{"MMM d, E"}
MMMMd{"MMMM d"}
MMMd{"MMM d"}
Md{"MM-dd"}
UM{"U MM"}
UMMM{"U MMM"}
UMMMd{"U MMM d"}
UMd{"U MM-d"}
d{"d"}
h{"h a"}
hm{"h:mm a"}
hms{"h:mm:ss a"}
ms{"mm:ss"}
y{"r(U)"}
yMd{"r-MM-dd"}
yyyy{"r(U)"}
yyyyM{"r-MM"}
yyyyMEd{"r-MM-dd, E"}
yyyyMMM{"r(U) MMM"}
yyyyMMMEd{"r(U) MMM d, E"}
yyyyMMMM{"r(U) MMMM"}
yyyyMMMMEd{"E, d/MMMM r(U)"}
yyyyMMMMd{"d/MMMM r(U)"}
yyyyMMMd{"r MMM d"}
yyyyMd{"r-MM-dd"}
yyyyQQQ{"r(U) QQQ"}
yyyyQQQQ{"r(U) QQQQ"}
}
cyclicNameSets{
dayParts{
format{
abbreviated{
"Tý",
"Sửu",
"Dần",
"Mão",
"Thìn",
"Tỵ",
"Ngọ",
"Mùi",
"Thân",
"Dậu",
"Tuất",
"Hợi",
}
}
}
solarTerms{
format{
abbreviated{
"Lập Xuân",
"Vũ Thủy",
"Kinh Trập",
"Xuân Phân",
"Thanh Minh",
"Cốc Vũ",
"Lập Hạ",
"Tiểu Mãn",
"Mang Chủng",
"Hạ Chí",
"Tiểu Thử",
"Đại Thử",
"Lập Thu",
"Xử Thử",
"Bạch Lộ",
"Thu Phân",
"Hàn Lộ",
"Sương Giáng",
"Lập Đông",
"Tiểu Tuyết",
"Đại Tuyết",
"Đông Chí",
"Tiểu Hàn",
"Đại Hàn",
}
}
}
years{
format{
abbreviated{
"Giáp Tý",
"Ất Sửu",
"Bính Dần",
"Đinh Mão",
"Mậu Thìn",
"Kỷ Tỵ",
"Canh Ngọ",
"Tân Mùi",
"Nhâm Thân",
"Quý Dậu",
"Giáp Tuất",
"Ất Hợi",
"Bính Tý",
"Đinh Sửu",
"Mậu Dần",
"Kỷ Mão",
"Canh Thìn",
"Tân Tỵ",
"Nhâm Ngọ",
"Quý Mùi",
"Giáp Thân",
"Ất Dậu",
"Bính Tuất",
"Đinh Hợi",
"Mậu Tý",
"Kỷ Sửu",
"Canh Dần",
"Tân Mão",
"Nhâm Thìn",
"Quý Tỵ",
"Giáp Ngọ",
"Ất Mùi",
"Bính Thân",
"Đinh Dậu",
"Mậu Tuất",
"Kỷ Hợi",
"Canh Tý",
"Tân Sửu",
"Nhâm Dần",
"Quý Mão",
"Giáp Thìn",
"Ất Tỵ",
"Bính Ngọ",
"Đinh Mùi",
"Mậu Thân",
"Kỷ Dậu",
"Canh Tuất",
"Tân Hợi",
"Nhâm Tý",
"Quý Sửu",
"Giáp Dần",
"Ất Mão",
"Bính Thìn",
"Đinh Tỵ",
"Mậu Ngọ",
"Kỷ Mùi",
"Canh Thân",
"Tân Dậu",
"Nhâm Tuất",
"Quý Hợi",
}
}
}
zodiacs{
format{
abbreviated{
"Tý",
"Sửu",
"Dần",
"Mão",
"Thìn",
"Tỵ",
"Ngọ",
"Mùi",
"Thân",
"Dậu",
"Tuất",
"Hợi",
}
}
}
}
intervalFormats{
Bhm{
h{"h:mm – h:mm B"}
m{"h:mm – h:mm B"}
}
H{
H{"HH – HH"}
}
Hm{
H{"HH:mm – HH:mm"}
m{"HH:mm – HH:mm"}
}
Hmv{
H{"HH:mm – HH:mm v"}
m{"HH:mm – HH:mm v"}
}
Hv{
H{"HH – HH v"}
}
M{
M{"M – M"}
}
MMM{
M{"MMM – MMM"}
}
d{
d{"d – d"}
}
h{
h{"h – h a"}
}
hm{
h{"h:mm – h:mm a"}
m{"h:mm – h:mm a"}
}
hmv{
h{"h:mm – h:mm a v"}
m{"h:mm – h:mm a v"}
}
y{
y{"U – U"}
}
}
monthNames{
format{
abbreviated{
"1",
"2",
"3",
"4",
"5",
"6",
"7",
"8",
"9",
"10",
"11",
"12",
}
wide{
"1",
"2",
"3",
"4",
"5",
"6",
"7",
"8",
"9",
"10",
"11",
"12",
}
}
stand-alone{
abbreviated{
"1",
"2",
"3",
"4",
"5",
"6",
"7",
"8",
"9",
"10",
"11",
"12",
}
wide{
"1",
"2",
"3",
"4",
"5",
"6",
"7",
"8",
"9",
"10",
"11",
"12",
}
}
}
monthPatterns{
format{
wide{
leap{"{0} Nhuận"}
}
}
numeric{
all{
leap{"{0} Nhuận"}
}
}
stand-alone{
narrow{
leap{"{0} Nhuận"}
}
}
}
}
coptic{
monthNames{
format{
abbreviated{
"Tout",
"Baba",
"Hator",
"Kiahk",
"Toba",
"Amshir",
"Baramhat",
"Baramouda",
"Bashans",
"Paona",
"Epep",
"Mesra",
"Nasie",
}
narrow{
"1",
"2",
"3",
"4",
"5",
"6",
"7",
"8",
"9",
"10",
"11",
"12",
"13",
}
}
stand-alone{
abbreviated{
"Tout",
"Baba",
"Hator",
"Kiahk",
"Toba",
"Amshir",
"Baramhat",
"Baramouda",
"Bashans",
"Paona",
"Epep",
"Mesra",
"Nasie",
}
wide{
"Tout",
"Baba",
"Hator",
"Kiahk",
"Toba",
"Amshir",
"Baramhat",
"Baramouda",
"Bashans",
"Paona",
"Epep",
"Mesra",
"Nasie",
}
}
}
}
dangi{
intervalFormats{
Bh{
h{"h – h B"}
}
}
}
ethiopic{
monthNames{
format{
abbreviated{
"Meskerem",
"Tekemt",
"Hedar",
"Tahsas",
"Ter",
"Yekatit",
"Megabit",
"Miazia",
"Genbot",
"Sene",
"Hamle",
"Nehasse",
"Pagumen",
}
narrow{
"1",
"2",
"3",
"4",
"5",
"6",
"7",
"8",
"9",
"10",
"11",
"12",
"13",
}
}
stand-alone{
abbreviated{
"Meskerem",
"Tekemt",
"Hedar",
"Tahsas",
"Ter",
"Yekatit",
"Megabit",
"Miazia",
"Genbot",
"Sene",
"Hamle",
"Nehasse",
"Pagumen",
}
wide{
"Meskerem",
"Tekemt",
"Hedar",
"Tahsas",
"Ter",
"Yekatit",
"Megabit",
"Miazia",
"Genbot",
"Sene",
"Hamle",
"Nehasse",
"Pagumen",
}
}
}
}
generic{
DateTimePatterns{
"HH:mm:ss zzzz",
"HH:mm:ss z",
"HH:mm:ss",
"HH:mm",
"EEEE, 'ngày' dd 'tháng' MM 'năm' y G",
"'Ngày' dd 'tháng' M 'năm' y G",
"dd-MM-y G",
"dd/MM/y GGGGG",
"{1} {0}",
"{1} {0}",
"{1} {0}",
"{1} {0}",
"{1} {0}",
}
DateTimePatterns%atTime{
"{1} 'lúc' {0}",
"{1} 'lúc' {0}",
"{1} {0}",
"{1} {0}",
}
DateTimeSkeletons{
"HHmmsszzzz",
"HHmmssz",
"HHmmss",
"HHmm",
"GyMMEEEEdd",
"GyMdd",
"GyMMdd",
"GGGGGyMMdd",
}
availableFormats{
Bh{"h B"}
Bhm{"h:mm B"}
Bhms{"h:mm:ss B"}
E{"ccc"}
EBhm{"E h:mm B"}
EBhms{"E h:mm:ss B"}
EHm{"E HH:mm"}
EHms{"E HH:mm:ss"}
Ed{"E, dd"}
Ehm{"E h:mm a"}
Ehms{"E h:mm:ss a"}
Gy{"y G"}
GyMMM{"MMM y G"}
GyMMMEd{"E, d MMM, y G"}
GyMMMd{"d MMM, y G"}
GyMd{"dd/MM/y GGGGG"}
H{"HH"}
Hm{"HH:mm"}
Hms{"HH:mm:ss"}
M{"L"}
MEd{"E, dd/M"}
MMM{"LLL"}
MMMEd{"E, d MMM"}
MMMMEd{"E, dd MMMM"}
MMMMd{"dd MMMM"}
MMMd{"d MMM"}
MMdd{"dd-MM"}
Md{"dd/M"}
d{"'Ngày' dd"}
h{"h a"}
hm{"h:mm a"}
hms{"h:mm:ss a"}
ms{"mm:ss"}
y{"y G"}
yyyy{"y G"}
yyyyM{"M/y G"}
yyyyMEd{"E, d/M/y GGGGG"}
yyyyMM{"MM-y G"}
yyyyMMM{"MMM y G"}
yyyyMMMEd{"E, d MMM, y G"}
yyyyMMMM{"MMMM y G"}
yyyyMMMd{"d MMM, y G"}
yyyyMd{"d/M/y G"}
yyyyQQQ{"QQQ y G"}
yyyyQQQQ{"QQQQ y G"}
}
intervalFormats{
Bh{
B{"h B – h B"}
h{"h – h B"}
}
Bhm{
B{"h:mm B – h:mm B"}
h{"h:mm – h:mm B"}
m{"h:mm – h:mm B"}
}
Gy{
G{"y G – y G"}
y{"y – y G"}
}
GyM{
G{"M/y GGGGG – M/y GGGGG"}
M{"M/y – M/y GGGGG"}
y{"M/y – M/y GGGGG"}
}
GyMEd{
G{"E, dd-MM-y GGGGG – E, dd-MM-y GGGGG"}
M{"E, dd-MM-y – E, dd-MM-y GGGGG"}
d{"E, dd-MM-y – E, dd-MM-y GGGGG"}
y{"E, dd-MM-y – E, dd-MM-y GGGGG"}
}
GyMMM{
G{"MMM y G – MMM y G"}
M{"MMM – MMM y G"}
y{"MMM y – MMM y G"}
}
GyMMMEd{
G{"E, d MMM y G – E, d MMM y G"}
M{"E, d MMM – E, d MMM y G"}
d{"E, d MMM – E, d MMM y G"}
y{"E, d MMM y – E, d MMM y G"}
}
GyMMMd{
G{"d MMM y G – d MMM y G"}
M{"d MMM – d MMM y G"}
d{"d – d MMM y G"}
y{"d MMM y – d MMM y G"}
}
GyMd{
G{"dd-MM-y GGGGG – dd-MM-y GGGGG"}
M{"dd-MM-y – dd-MM-y GGGGG"}
d{"dd-MM-y – dd-MM-y GGGGG"}
y{"dd-MM-y – dd-MM-y GGGGG"}
}
H{
H{"HH'h' - HH'h'"}
}
Hm{
H{"HH:mm–HH:mm"}
m{"HH:mm–HH:mm"}
}
Hmv{
H{"HH:mm–HH:mm v"}
m{"HH:mm–HH:mm v"}
}
Hv{
H{"HH'h'-HH'h' v"}
}
M{
M{"'Tháng' M - 'Tháng' M"}
}
MEd{
M{"EEEE, dd/MM – EEEE, dd/MM"}
d{"EEEE, dd/MM – EEEE, dd/MM"}
}
MMM{
M{"MMM–MMM"}
}
MMMEd{
M{"EEEE, 'ngày' dd 'tháng' M – EEEE, 'ngày' dd 'tháng' M"}
d{"EEEE, 'ngày' dd – EEEE, 'ngày' dd 'tháng' M"}
}
MMMd{
M{"'Ngày' dd 'tháng' M - 'Ngày' dd 'tháng' M"}
d{"'Ngày' dd 'tháng' M - 'Ngày' dd 'tháng' M"}
}
Md{
M{"dd/MM – dd/MM"}
d{"dd/MM – dd/MM"}
}
d{
d{"'Ngày' dd–dd"}
}
fallback{"{0} - {1}"}
h{
a{"h'h' a – h'h' a"}
h{"h'h' - h'h' a"}
}
hm{
a{"h:mm a – h:mm a"}
h{"h:mm–h:mm a"}
m{"h:mm–h:mm a"}
}
hmv{
a{"h:mm a – h:mm a v"}
h{"h:mm–h:mm a v"}
m{"h:mm–h:mm a v"}
}
hv{
a{"h'h' a – h'h' a v"}
h{"h'h'-h'h' a v"}
}
y{
y{"y–y G"}
}
yM{
M{"MM/y – MM/y G"}
y{"MM/y – MM/y G"}
}
yMEd{
M{"EEEE, dd/MM/y – EEEE, dd/MM/y G"}
d{"EEEE, dd/MM/y – EEEE, dd/MM/y G"}
y{"EEEE, dd/MM/y – EEEE, dd/MM/y G"}
}
yMMM{
M{"'Tháng' M - 'Tháng' M 'năm' y G"}
y{"'Tháng' M 'năm' y - 'Tháng' M 'năm' y G"}
}
yMMMEd{
M{"E, dd 'tháng' M – E, dd 'tháng' M, y G"}
d{"EEEE, 'ngày' dd MMM – EEEE, 'ngày' dd MMM 'năm' y G"}
y{"E, dd 'tháng' M, y – E, dd 'tháng' M, y G"}
}
yMMMM{
M{"MMMM–MMMM y G"}
y{"MMMM y – MMMM y G"}
}
yMMMd{
M{"'Ngày' dd 'tháng' M - 'Ngày' dd 'tháng' M 'năm' y G"}
d{"'Ngày' dd 'tháng' M - 'Ngày' dd 'tháng' M 'năm' y G"}
y{"'Ngày' dd 'tháng' M 'năm' y - 'Ngày' dd 'tháng' M 'năm' y G"}
}
yMd{
M{"dd/MM/y – dd/MM/y G"}
d{"dd/MM/y – dd/MM/y G"}
y{"dd/MM/y – dd/MM/y G"}
}
}
}
gregorian{
AmPmMarkers{
"SA",
"CH",
}
AmPmMarkersAbbr{
"SA",
"CH",
}
AmPmMarkersNarrow{
"s",
"c",
}
DateTimePatterns{
"HH:mm:ss zzzz",
"HH:mm:ss z",
"HH:mm:ss",
"HH:mm",
"EEEE, d MMMM, y",
"d MMMM, y",
"d MMM, y",
"dd/MM/y",
"{0}, {1}",
"{0} {1}",
"{0} {1}",
"{0}, {1}",
"{0}, {1}",
}
DateTimeSkeletons{
"HHmmsszzzz",
"HHmmssz",
"HHmmss",
"HHmm",
"yMMMMEEEEd",
"yMMMMd",
"yMMMd",
"yMMdd",
}
appendItems{
Timezone{"{0} {1}"}
}
availableFormats{
Bh{"h B"}
Bhm{"h:mm B"}
Bhms{"h:mm:ss B"}
E{"ccc"}
EBhm{"E h:mm B"}
EBhms{"E h:mm:ss B"}
EHm{"E HH:mm"}
EHms{"E HH:mm:ss"}
Ed{"E, 'ngày' d"}
Ehm{"E h:mm a"}
Ehms{"E h:mm:ss a"}
Gy{"y G"}
GyMMM{"MMM y G"}
GyMMMEd{"E, dd/MM/y G"}
GyMMMd{"dd MMM, y G"}
GyMd{"dd/MM/y GGGGG"}
H{"HH"}
Hm{"H:mm"}
Hms{"HH:mm:ss"}
Hmsv{"HH:mm:ss v"}
Hmv{"HH:mm v"}
M{"L"}
MEd{"E, dd/M"}
MMM{"LLL"}
MMMEd{"E, d MMM"}
MMMMEd{"E, d MMMM"}
MMMMW{
other{"'tuần' W 'của' 'tháng' M"}
}
MMMMd{"d MMMM"}
MMMd{"d MMM"}
MMdd{"dd-MM"}
Md{"dd/M"}
d{"d"}
h{"h a"}
hm{"h:mm a"}
hms{"h:mm:ss a"}
hmsv{"h:mm:ss a v"}
hmv{"h:mm a v"}
mmss{"mm:ss"}
ms{"mm:ss"}
y{"y"}
yM{"M/y"}
yMEd{"E, dd/M/y"}
yMM{"'tháng' MM, y"}
yMMM{"MMM y"}
yMMMEd{"E, d MMM, y"}
yMMMM{"MMMM 'năm' y"}
yMMMd{"d MMM, y"}
yMd{"d/M/y"}
yQQQ{"QQQ y"}
yQQQQ{"QQQQ 'năm' y"}
yw{
other{"'tuần' w 'của' 'năm' Y"}
}
}
dayNames{
format{
abbreviated{
"CN",
"Th 2",
"Th 3",
"Th 4",
"Th 5",
"Th 6",
"Th 7",
}
narrow{
"CN",
"T2",
"T3",
"T4",
"T5",
"T6",
"T7",
}
short{
"CN",
"T2",
"T3",
"T4",
"T5",
"T6",
"T7",
}
wide{
"Chủ Nhật",
"Thứ Hai",
"Thứ Ba",
"Thứ Tư",
"Thứ Năm",
"Thứ Sáu",
"Thứ Bảy",
}
}
stand-alone{
abbreviated{
"CN",
"Th 2",
"Th 3",
"Th 4",
"Th 5",
"Th 6",
"Th 7",
}
narrow{
"CN",
"T2",
"T3",
"T4",
"T5",
"T6",
"T7",
}
short{
"CN",
"T2",
"T3",
"T4",
"T5",
"T6",
"T7",
}
wide{
"Chủ Nhật",
"Thứ Hai",
"Thứ Ba",
"Thứ Tư",
"Thứ Năm",
"Thứ Sáu",
"Thứ Bảy",
}
}
}
dayPeriod{
format{
abbreviated{
afternoon1{"chiều"}
evening1{"tối"}
midnight{"nửa đêm"}
morning1{"sáng"}
night1{"đêm"}
noon{"TR"}
}
narrow{
afternoon1{"chiều"}
evening1{"tối"}
midnight{"nửa đêm"}
morning1{"sáng"}
night1{"đêm"}
noon{"tr"}
}
wide{
afternoon1{"chiều"}
evening1{"tối"}
midnight{"nửa đêm"}
morning1{"sáng"}
night1{"đêm"}
noon{"TR"}
}
}
stand-alone{
abbreviated{
afternoon1{"chiều"}
am{"SA"}
evening1{"tối"}
midnight{"nửa đêm"}
morning1{"sáng"}
night1{"đêm"}
noon{"TR"}
pm{"CH"}
}
narrow{
afternoon1{"chiều"}
am{"SA"}
evening1{"tối"}
midnight{"nửa đêm"}
morning1{"sáng"}
night1{"đêm"}
noon{"trưa"}
pm{"CH"}
}
wide{
afternoon1{"chiều"}
am{"SA"}
evening1{"tối"}
midnight{"nửa đêm"}
morning1{"sáng"}
night1{"đêm"}
noon{"trưa"}
pm{"CH"}
}
}
}
eras{
abbreviated{
"Trước CN",
"Sau CN",
}
abbreviated%variant{
"trước CN",
"CN",
}
narrow{
"tr. CN",
"sau CN",
}
wide{
"Trước Thiên Chúa",
"Sau Công Nguyên",
}
wide%variant{
"Trước Công Nguyên",
"Công Nguyên",
}
}
intervalFormats{
Bh{
h{"h – h B"}
}
Bhm{
h{"h:mm – h:mm B"}
m{"h:mm – h:mm B"}
}
Gy{
G{"y G – y G"}
y{"y – y G"}
}
GyM{
G{"M/y GGGGG – M/y GGGGG"}
M{"M/y – M/y GGGGG"}
y{"M/y – M/y GGGGG"}
}
GyMEd{
G{"E, dd-MM-y GGGGG – E, dd-MM-y GGGGG"}
M{"E, dd-MM-y – E, dd-MM-y GGGGG"}
d{"E, dd-MM-y – E, dd-MM-y GGGGG"}
y{"E, dd-MM-y – E, dd-MM-y GGGGG"}
}
GyMMM{
G{"MM y G – MM y G"}
M{"MMM – MMM y G"}
y{"MMM y – MMM y G"}
}
GyMMMEd{
G{"E, d MMM y G – E, d MMM y G"}
M{"E, d MMM – E, d MMM y G"}
d{"E, d MMM – E, d MMM y G"}
y{"E, d MMM y – E, d MMM y G"}
}
GyMMMd{
G{"d MMM y G – d MMM y G"}
M{"d MMM – d MMM y G"}
d{"d – d MMM y G"}
y{"d MMM y – d MMM y G"}
}
GyMd{
G{"dd-MM-y GGGGG – dd-MM-y GGGGG"}
M{"dd-MM-y – dd-MM-y GGGGG"}
d{"dd-MM-y – dd-MM-y GGGGG"}
y{"dd-MM-y – dd-MM-y GGGGG"}
}
H{
H{"HH–HH"}
}
Hm{
H{"HH:mm–HH:mm"}
m{"HH:mm–HH:mm"}
}
Hmv{
H{"HH:mm–HH:mm v"}
m{"HH:mm–HH:mm v"}
}
Hv{
H{"HH–HH v"}
}
M{
M{"'Tháng' M – M"}
}
MEd{
M{"EEEE, dd/MM – EEEE, dd/MM"}
d{"EEEE, dd/MM – EEEE, dd/MM"}
}
MMM{
M{"MMM–MMM"}
}
MMMEd{
M{"E, d MMM – E, d MMM"}
d{"E, d MMM – E, d MMM"}
}
MMMd{
M{"'Ngày' dd 'tháng' M - 'Ngày' dd 'tháng' M"}
d{"'Ngày' dd - 'Ngày' dd 'tháng' M"}
}
Md{
M{"dd/MM – dd/MM"}
d{"dd/MM – dd/MM"}
}
d{
d{"'Ngày' dd–dd"}
}
fallback{"{0} - {1}"}
h{
a{"h a – h a"}
h{"h–h a"}
}
hm{
a{"h:mm a – h:mm a"}
h{"h:mm–h:mm a"}
m{"h:mm–h:mm a"}
}
hmv{
a{"h:mm a – h:mm a v"}
h{"h:mm–h:mm a v"}
m{"h:mm–h:mm a v"}
}
hv{
a{"h a – h a v"}
h{"h–h a v"}
}
y{
y{"y–y"}
}
yM{
M{"MM/y – MM/y"}
y{"MM/y – MM/y"}
}
yMEd{
M{"EEEE, dd/MM/y – EEEE, dd/MM/y"}
d{"EEEE, dd/MM/y – EEEE, dd/MM/y"}
y{"EEEE, dd/MM/y – EEEE, dd/MM/y"}
}
yMMM{
M{"'Tháng' M - 'Tháng' M 'năm' y"}
y{"'Tháng' M 'năm' y - 'Tháng' M 'năm' y"}
}
yMMMEd{
M{"E, dd 'tháng' M – E, dd 'tháng' M, y"}
d{"EEEE, 'ngày' dd MMM – EEEE, 'ngày' dd MMM 'năm' y"}
y{"E, dd 'tháng' M, y – E, dd 'tháng' M, y"}
}
yMMMM{
M{"MMMM–MMMM 'năm' y"}
y{"MMMM, y – MMMM, y"}
}
yMMMd{
M{"d MMM – d MMM, y"}
d{"d – d MMM, y"}
y{"'Ngày' dd 'tháng' M 'năm' y - 'Ngày' dd 'tháng' M 'năm' y"}
}
yMd{
M{"dd/MM/y – dd/MM/y"}
d{"dd/MM/y – dd/MM/y"}
y{"dd/MM/y – dd/MM/y"}
}
}
monthNames{
format{
abbreviated{
"thg 1",
"thg 2",
"thg 3",
"thg 4",
"thg 5",
"thg 6",
"thg 7",
"thg 8",
"thg 9",
"thg 10",
"thg 11",
"thg 12",
}
narrow{
"1",
"2",
"3",
"4",
"5",
"6",
"7",
"8",
"9",
"10",
"11",
"12",
}
wide{
"tháng 1",
"tháng 2",
"tháng 3",
"tháng 4",
"tháng 5",
"tháng 6",
"tháng 7",
"tháng 8",
"tháng 9",
"tháng 10",
"tháng 11",
"tháng 12",
}
}
stand-alone{
abbreviated{
"Thg 1",
"Thg 2",
"Thg 3",
"Thg 4",
"Thg 5",
"Thg 6",
"Thg 7",
"Thg 8",
"Thg 9",
"Thg 10",
"Thg 11",
"Thg 12",
}
narrow{
"1",
"2",
"3",
"4",
"5",
"6",
"7",
"8",
"9",
"10",
"11",
"12",
}
wide{
"Tháng 1",
"Tháng 2",
"Tháng 3",
"Tháng 4",
"Tháng 5",
"Tháng 6",
"Tháng 7",
"Tháng 8",
"Tháng 9",
"Tháng 10",
"Tháng 11",
"Tháng 12",
}
}
}
quarters{
format{
abbreviated{
"Q1",
"Q2",
"Q3",
"Q4",
}
narrow{
"1",
"2",
"3",
"4",
}
wide{
"Quý 1",
"Quý 2",
"Quý 3",
"Quý 4",
}
}
stand-alone{
abbreviated{
"Q1",
"Q2",
"Q3",
"Q4",
}
narrow{
"1",
"2",
"3",
"4",
}
wide{
"quý 1",
"quý 2",
"quý 3",
"quý 4",
}
}
}
}
hebrew{
monthNames{
format{
abbreviated{
"Tishri",
"Heshvan",
"Kislev",
"Tevet",
"Shevat",
"Adar I",
"Adar",
"Nisan",
"Iyar",
"Sivan",
"Tamuz",
"Av",
"Elul",
"Adar II",
}
}
stand-alone{
abbreviated{
"Tishri",
"Heshvan",
"Kislev",
"Tevet",
"Shevat",
"Adar I",
"Adar",
"Nisan",
"Iyar",
"Sivan",
"Tamuz",
"Av",
"Elul",
"Adar II",
}
wide{
"Tishri",
"Heshvan",
"Kislev",
"Tevet",
"Shevat",
"Adar I",
"Adar",
"Nisan",
"Iyar",
"Sivan",
"Tamuz",
"Av",
"Elul",
"Adar II",
}
}
}
}
indian{
monthNames{
format{
abbreviated{
"Chaitra",
"Vaisakha",
"Jyaistha",
"Asadha",
"Sravana",
"Bhadra",
"Asvina",
"Kartika",
"Agrahayana",
"Pausa",
"Magha",
"Phalguna",
}
narrow{
"1",
"2",
"3",
"4",
"5",
"6",
"7",
"8",
"9",
"10",
"11",
"12",
}
}
stand-alone{
abbreviated{
"Chaitra",
"Vaisakha",
"Jyaistha",
"Asadha",
"Sravana",
"Bhadra",
"Asvina",
"Kartika",
"Agrahayana",
"Pausa",
"Magha",
"Phalguna",
}
wide{
"Chaitra",
"Vaisakha",
"Jyaistha",
"Asadha",
"Sravana",
"Bhadra",
"Asvina",
"Kartika",
"Agrahayana",
"Pausa",
"Magha",
"Phalguna",
}
}
}
}
islamic{
eras{
abbreviated{
"AH",
}
}
}
japanese{
DateTimePatterns{
"HH:mm:ss zzzz",
"HH:mm:ss z",
"HH:mm:ss",
"HH:mm",
"EEEE, 'ngày' dd MMMM 'năm' y G",
"'Ngày' dd 'tháng' M 'năm' y G",
"dd-MM-y G",
"dd/MM/y G",
"{1} {0}",
"{1} {0}",
"{1} {0}",
"{1} {0}",
"{1} {0}",
}
DateTimeSkeletons{
"HHmmsszzzz",
"HHmmssz",
"HHmmss",
"HHmm",
"GyMMMMEEEEdd",
"GyMdd",
"GyMMdd",
"GyMMdd",
}
}
persian{
monthNames{
format{
abbreviated{
"Farvardin",
"Ordibehesht",
"Khordad",
"Tir",
"Mordad",
"Shahrivar",
"Mehr",
"Aban",
"Azar",
"Dey",
"Bahman",
"Esfand",
}
narrow{
"1",
"2",
"3",
"4",
"5",
"6",
"7",
"8",
"9",
"10",
"11",
"12",
}
}
stand-alone{
abbreviated{
"Farvardin",
"Ordibehesht",
"Khordad",
"Tir",
"Mordad",
"Shahrivar",
"Mehr",
"Aban",
"Azar",
"Dey",
"Bahman",
"Esfand",
}
wide{
"Farvardin",
"Ordibehesht",
"Khordad",
"Tir",
"Mordad",
"Shahrivar",
"Mehr",
"Aban",
"Azar",
"Dey",
"Bahman",
"Esfand",
}
}
}
}
roc{
DateTimePatterns{
"HH:mm:ss zzzz",
"HH:mm:ss z",
"HH:mm:ss",
"HH:mm",
"EEEE, 'ngày' dd MMMM 'năm' y G",
"'Ngày' dd 'tháng' M 'năm' y G",
"dd-MM-y G",
"dd/MM/y GGGGG",
"{1} {0}",
"{1} {0}",
"{1} {0}",
"{1} {0}",
"{1} {0}",
}
DateTimeSkeletons{
"HHmmsszzzz",
"HHmmssz",
"HHmmss",
"HHmm",
"GyMMMMEEEEdd",
"GyMdd",
"GyMMdd",
"GGGGGyMMdd",
}
availableFormats{
M{"'tháng' L"}
MEd{"E, dd-M"}
Md{"dd-M"}
d{"'Ngày' dd"}
}
eras{
abbreviated{
"Trước R.O.C",
"R.O.C.",
}
}
}
}
characterLabel{
activities{"hoạt động"}
african_scripts{"chữ viết Châu Phi"}
american_scripts{"chữ viết Châu Mỹ"}
animal{"động vật"}
animals_nature{"động vật hoặc tự nhiên"}
arrows{"mũi tên"}
body{"cơ thể"}
box_drawing{"vẽ hộp"}
braille{"chữ nổi Braille"}
building{"tòa nhà"}
bullets_stars{"dấu đầu dòng hoặc sao"}
consonantal_jamo{"jamo phụ âm"}
currency_symbols{"ký hiệu tiền tệ"}
dash_connector{"dấu gạch ngang hoặc gạch nối"}
digits{"chữ số"}
dingbats{"dingbat"}
divination_symbols{"ký hiệu tiên tri"}
downwards_arrows{"mũi tên hướng xuống"}
downwards_upwards_arrows{"mũi tên lên xuống"}
east_asian_scripts{"chữ viết Đông Á"}
emoji{"biểu tượng"}
european_scripts{"chữ viết Châu Âu"}
female{"nữ"}
flag{"cờ"}
flags{"cờ"}
food_drink{"đồ ăn & đồ uống"}
format{"định dạng"}
format_whitespace{"định dạng & dấu cách"}
full_width_form_variant{"biến thể mẫu rộng đầy đủ"}
geometric_shapes{"hình dạng hình học"}
half_width_form_variant{"biến thể nửa chiều rộng"}
han_characters{"ký tự chữ Hán"}
han_radicals{"gốc chữ Hán"}
hanja{"hanja"}
hanzi_simplified{"Hán tự (giản thể)"}
hanzi_traditional{"Hán tự (phồn thể)"}
heart{"trái tim"}
historic_scripts{"chữ viết lịch sử"}
ideographic_desc_characters{"ký tự mô tả tượng hình"}
japanese_kana{"kana tiếng Nhật"}
kanbun{"kanbun"}
kanji{"kanji"}
keycap{"mũ phím"}
leftwards_arrows{"mũi tên hướng sang trái"}
leftwards_rightwards_arrows{"mũi tên hai chiều"}
letterlike_symbols{"ký hiệu giống chữ cái"}
limited_use{"sử dụng hạn chế"}
male{"nam"}
math_symbols{"ký hiệu toán học"}
middle_eastern_scripts{"chữ viết Trung Đông"}
miscellaneous{"khác"}
modern_scripts{"chữ viết hiện đại"}
modifier{"ký tự bổ trợ"}
musical_symbols{"ký hiệu âm nhạc"}
nature{"tự nhiên"}
nonspacing{"không giãn cách"}
numbers{"số"}
objects{"đồ vật"}
other{"khác"}
paired{"được ghép đôi"}
person{"người"}
phonetic_alphabet{"bảng chữ cái phiên âm"}
pictographs{"chữ tượng hình"}
place{"địa điểm"}
plant{"thực vật"}
punctuation{"dấu câu"}
rightwards_arrows{"mũi tên hướng sang phải"}
sign_standard_symbols{"ký hiệu hoặc biểu tượng"}
small_form_variant{"biến thể mẫu nhỏ"}
smiley{"mặt cười"}
smileys_people{"mặt cười hoặc người"}
south_asian_scripts{"chữ viết Nam Á"}
southeast_asian_scripts{"chữ viết Đông Nam Á"}
spacing{"giãn cách"}
sport{"thể thao"}
symbols{"ký hiệu"}
technical_symbols{"ký hiệu kỹ thuật"}
tone_marks{"dấu thanh"}
travel{"du lịch"}
travel_places{"du lịch hoặc địa điểm"}
upwards_arrows{"mũi tên hướng lên"}
variant_forms{"mẫu biến thể"}
vocalic_jamo{"jamo nguyên âm"}
weather{"thời tiết"}
western_asian_scripts{"chữ viết Tây Á"}
whitespace{"dấu cách"}
}
contextTransforms{
typographicNames:intvector{
1,
1,
}
}
delimiters{
alternateQuotationEnd{"’"}
alternateQuotationStart{"‘"}
quotationEnd{"”"}
quotationStart{"“"}
}
fields{
day{
dn{"Ngày"}
relative{
"-1"{"Hôm qua"}
"-2"{"Hôm kia"}
"0"{"Hôm nay"}
"1"{"Ngày mai"}
"2"{"Ngày kia"}
}
relativeTime{
future{
other{"sau {0} ngày nữa"}
}
past{
other{"{0} ngày trước"}
}
}
}
day-narrow{
dn{"Ngày"}
relative{
"-2"{"Hôm kia"}
"2"{"Ngày kia"}
}
relativeTime{
future{
other{"sau {0} ngày nữa"}
}
past{
other{"{0} ngày trước"}
}
}
}
day-short{
dn{"Ngày"}
relative{
"-1"{"hôm qua"}
"-2"{"Hôm kia"}
"0"{"hôm nay"}
"1"{"ngày mai"}
"2"{"Ngày kia"}
}
relativeTime{
future{
other{"sau {0} ngày nữa"}
}
past{
other{"{0} ngày trước"}
}
}
}
dayOfYear{
dn{"ngày trong năm"}
}
dayOfYear-narrow{
dn{"ngày trong năm"}
}
dayOfYear-short{
dn{"ngày trong năm"}
}
dayperiod{
dn{"SA/CH"}
}
dayperiod-narrow{
dn{"SA/CH"}
}
dayperiod-short{
dn{"SA/CH"}
}
era{
dn{"thời đại"}
}
era-narrow{
dn{"thời đại"}
}
era-short{
dn{"thời đại"}
}
fri{
relative{
"-1"{"Thứ Sáu tuần trước"}
"0"{"Thứ Sáu tuần này"}
"1"{"Thứ Sáu tuần sau"}
}
relativeTime{
future{
other{"sau {0} Thứ Sáu nữa"}
}
past{
other{"{0} Thứ Sáu trước"}
}
}
}
fri-narrow{
relative{
"-1"{"Thứ Sáu tuần trước"}
"0"{"Thứ Sáu tuần này"}
"1"{"Thứ Sáu tuần sau"}
}
relativeTime{
future{
other{"sau {0} Thứ Sáu nữa"}
}
past{
other{"{0} Thứ Sáu trước"}
}
}
}
fri-short{
relative{
"-1"{"Thứ Sáu tuần trước"}
"0"{"Thứ Sáu tuần này"}
"1"{"Thứ Sáu tuần sau"}
}
relativeTime{
future{
other{"sau {0} Thứ Sáu nữa"}
}
past{
other{"{0} Thứ Sáu trước"}
}
}
}
hour{
dn{"Giờ"}
relative{
"0"{"giờ này"}
}
relativeTime{
future{
other{"sau {0} giờ nữa"}
}
past{
other{"{0} giờ trước"}
}
}
}
hour-narrow{
dn{"Giờ"}
relativeTime{
future{
other{"sau {0} giờ nữa"}
}
past{
other{"{0} giờ trước"}
}
}
}
hour-short{
dn{"Giờ"}
relativeTime{
future{
other{"sau {0} giờ nữa"}
}
past{
other{"{0} giờ trước"}
}
}
}
minute{
dn{"Phút"}
relative{
"0"{"phút này"}
}
relativeTime{
future{
other{"sau {0} phút nữa"}
}
past{
other{"{0} phút trước"}
}
}
}
minute-narrow{
dn{"Phút"}
relativeTime{
future{
other{"sau {0} phút nữa"}
}
past{
other{"{0} phút trước"}
}
}
}
minute-short{
dn{"Phút"}
relativeTime{
future{
other{"sau {0} phút nữa"}
}
past{
other{"{0} phút trước"}
}
}
}
mon{
relative{
"-1"{"Thứ Hai tuần trước"}
"0"{"Thứ Hai tuần này"}
"1"{"Thứ Hai tuần sau"}
}
relativeTime{
future{
other{"sau {0} Thứ Hai nữa"}
}
past{
other{"{0} Thứ Hai trước"}
}
}
}
mon-narrow{
relative{
"-1"{"Thứ Hai tuần trước"}
"0"{"Thứ Hai tuần này"}
"1"{"Thứ Hai tuần sau"}
}
relativeTime{
future{
other{"sau {0} Thứ Hai nữa"}
}
past{
other{"{0} Thứ Hai trước"}
}
}
}
mon-short{
relative{
"-1"{"Thứ Hai tuần trước"}
"0"{"Thứ Hai tuần này"}
"1"{"Thứ Hai tuần sau"}
}
relativeTime{
future{
other{"sau {0} Thứ Hai nữa"}
}
past{
other{"{0} Thứ Hai trước"}
}
}
}
month{
dn{"Tháng"}
relative{
"-1"{"tháng trước"}
"0"{"tháng này"}
"1"{"tháng sau"}
}
relativeTime{
future{
other{"sau {0} tháng nữa"}
}
past{
other{"{0} tháng trước"}
}
}
}
month-narrow{
dn{"Tháng"}
relative{
"-1"{"tháng trước"}
"0"{"tháng này"}
"1"{"tháng sau"}
}
relativeTime{
future{
other{"sau {0} tháng nữa"}
}
past{
other{"{0} tháng trước"}
}
}
}
month-short{
dn{"Tháng"}
relative{
"-1"{"tháng trước"}
"0"{"tháng này"}
"1"{"tháng sau"}
}
relativeTime{
future{
other{"sau {0} tháng nữa"}
}
past{
other{"{0} tháng trước"}
}
}
}
quarter{
dn{"Quý"}
relative{
"-1"{"quý trước"}
"0"{"quý này"}
"1"{"quý sau"}
}
relativeTime{
future{
other{"sau {0} quý nữa"}
}
past{
other{"{0} quý trước"}
}
}
}
quarter-narrow{
dn{"Quý"}
relative{
"-1"{"quý trước"}
"0"{"quý này"}
"1"{"quý sau"}
}
relativeTime{
future{
other{"sau {0} quý nữa"}
}
past{
other{"{0} quý trước"}
}
}
}
quarter-short{
dn{"Quý"}
relative{
"-1"{"quý trước"}
"0"{"quý này"}
"1"{"quý sau"}
}
relativeTime{
future{
other{"sau {0} quý nữa"}
}
past{
other{"{0} quý trước"}
}
}
}
sat{
relative{
"-1"{"Thứ Bảy tuần trước"}
"0"{"Thứ Bảy tuần này"}
"1"{"Thứ Bảy tuần sau"}
}
relativeTime{
future{
other{"sau {0} Thứ Bảy nữa"}
}
past{
other{"{0} Thứ Bảy trước"}
}
}
}
sat-narrow{
relative{
"-1"{"Thứ Bảy tuần trước"}
"0"{"Thứ Bảy tuần này"}
"1"{"Thứ Bảy tuần sau"}
}
relativeTime{
future{
other{"sau {0} Thứ Bảy nữa"}
}
past{
other{"{0} Thứ Bảy trước"}
}
}
}
sat-short{
relative{
"-1"{"Thứ Bảy tuần trước"}
"0"{"Thứ Bảy tuần này"}
"1"{"Thứ Bảy tuần sau"}
}
relativeTime{
future{
other{"sau {0} Thứ Bảy nữa"}
}
past{
other{"{0} Thứ Bảy trước"}
}
}
}
second{
dn{"Giây"}
relative{
"0"{"bây giờ"}
}
relativeTime{
future{
other{"sau {0} giây nữa"}
}
past{
other{"{0} giây trước"}
}
}
}
second-narrow{
dn{"Giây"}
relativeTime{
future{
other{"sau {0} giây nữa"}
}
past{
other{"{0} giây trước"}
}
}
}
second-short{
dn{"Giây"}
relativeTime{
future{
other{"sau {0} giây nữa"}
}
past{
other{"{0} giây trước"}
}
}
}
sun{
relative{
"-1"{"Chủ Nhật tuần trước"}
"0"{"Chủ Nhật tuần này"}
"1"{"Chủ Nhật tuần sau"}
}
relativeTime{
future{
other{"sau {0} Chủ Nhật nữa"}
}
past{
other{"{0} Chủ Nhật trước"}
}
}
}
sun-narrow{
relative{
"-1"{"Chủ Nhật tuần trước"}
"0"{"Chủ Nhật tuần này"}
"1"{"Chủ Nhật tuần sau"}
}
relativeTime{
future{
other{"sau {0} Chủ Nhật nữa"}
}
past{
other{"{0} Chủ Nhật trước"}
}
}
}
sun-short{
relative{
"-1"{"Chủ Nhật tuần trước"}
"0"{"Chủ Nhật tuần này"}
"1"{"Chủ Nhật tuần sau"}
}
relativeTime{
future{
other{"sau {0} Chủ Nhật nữa"}
}
past{
other{"{0} Chủ Nhật trước"}
}
}
}
thu{
relative{
"-1"{"Thứ Năm tuần trước"}
"0"{"Thứ Năm tuần này"}
"1"{"Thứ Năm tuần sau"}
}
relativeTime{
future{
other{"sau {0} Thứ Năm nữa"}
}
past{
other{"{0} Thứ Năm trước"}
}
}
}
thu-narrow{
relative{
"-1"{"Thứ Năm tuần trước"}
"0"{"Thứ Năm tuần này"}
"1"{"Thứ Năm tuần sau"}
}
relativeTime{
future{
other{"sau {0} Thứ Năm nữa"}
}
past{
other{"{0} Thứ Năm trước"}
}
}
}
thu-short{
relative{
"-1"{"Thứ Năm tuần trước"}
"0"{"Thứ Năm tuần này"}
"1"{"Thứ Năm tuần sau"}
}
relativeTime{
future{
other{"sau {0} Thứ Năm nữa"}
}
past{
other{"{0} Thứ Năm trước"}
}
}
}
tue{
relative{
"-1"{"Thứ Ba tuần trước"}
"0"{"Thứ Ba tuần này"}
"1"{"Thứ Ba tuần sau"}
}
relativeTime{
future{
other{"sau {0} Thứ Ba nữa"}
}
past{
other{"{0} Thứ Ba trước"}
}
}
}
tue-narrow{
relative{
"-1"{"Thứ Ba tuần trước"}
"0"{"Thứ Ba tuần này"}
"1"{"Thứ Ba tuần sau"}
}
relativeTime{
future{
other{"sau {0} Thứ Ba nữa"}
}
past{
other{"{0} Thứ Ba trước"}
}
}
}
tue-short{
relative{
"-1"{"Thứ Ba tuần trước"}
"0"{"Thứ Ba tuần này"}
"1"{"Thứ Ba tuần sau"}
}
relativeTime{
future{
other{"sau {0} Thứ Ba nữa"}
}
past{
other{"{0} Thứ Ba trước"}
}
}
}
wed{
relative{
"-1"{"Thứ Tư tuần trước"}
"0"{"Thứ Tư tuần này"}
"1"{"Thứ Tư tuần sau"}
}
relativeTime{
future{
other{"sau {0} Thứ Tư nữa"}
}
past{
other{"{0} Thứ Tư trước"}
}
}
}
wed-narrow{
relative{
"-1"{"Thứ Tư tuần trước"}
"0"{"Thứ Tư tuần này"}
"1"{"Thứ Tư tuần sau"}
}
relativeTime{
future{
other{"sau {0} Thứ Tư nữa"}
}
past{
other{"{0} Thứ Tư trước"}
}
}
}
wed-short{
relative{
"-1"{"Thứ Tư tuần trước"}
"0"{"Thứ Tư tuần này"}
"1"{"Thứ Tư tuần sau"}
}
relativeTime{
future{
other{"sau {0} Thứ Tư nữa"}
}
past{
other{"{0} Thứ Tư trước"}
}
}
}
week{
dn{"Tuần"}
relative{
"-1"{"tuần trước"}
"0"{"tuần này"}
"1"{"tuần sau"}
}
relativePeriod{"tuần {0}"}
relativeTime{
future{
other{"sau {0} tuần nữa"}
}
past{
other{"{0} tuần trước"}
}
}
}
week-narrow{
dn{"Tuần"}
relative{
"-1"{"tuần trước"}
"0"{"tuần này"}
"1"{"tuần sau"}
}
relativePeriod{"tuần {0}"}
relativeTime{
future{
other{"sau {0} tuần nữa"}
}
past{
other{"{0} tuần trước"}
}
}
}
week-short{
dn{"Tuần"}
relative{
"-1"{"tuần trước"}
"0"{"tuần này"}
"1"{"tuần sau"}
}
relativePeriod{"tuần {0}"}
relativeTime{
future{
other{"sau {0} tuần nữa"}
}
past{
other{"{0} tuần trước"}
}
}
}
weekOfMonth{
dn{"tuần trong tháng"}
}
weekOfMonth-narrow{
dn{"tuần trong tháng"}
}
weekOfMonth-short{
dn{"tuần trong tháng"}
}
weekday{
dn{"ngày trong tuần"}
}
weekday-narrow{
dn{"ngày trong tuần"}
}
weekday-short{
dn{"ngày trong tuần"}
}
weekdayOfMonth{
dn{"ngày thường trong tháng"}
}
weekdayOfMonth-narrow{
dn{"ngày thường trong tháng"}
}
weekdayOfMonth-short{
dn{"ngày thường trong tháng"}
}
year{
dn{"Năm"}
relative{
"-1"{"năm ngoái"}
"0"{"năm nay"}
"1"{"năm sau"}
}
relativeTime{
future{
other{"sau {0} năm nữa"}
}
past{
other{"{0} năm trước"}
}
}
}
year-narrow{
dn{"Năm"}
relative{
"-1"{"năm ngoái"}
"0"{"năm nay"}
"1"{"năm sau"}
}
relativeTime{
future{
other{"sau {0} năm nữa"}
}
past{
other{"{0} năm trước"}
}
}
}
year-short{
dn{"Năm"}
relative{
"-1"{"năm ngoái"}
"0"{"năm nay"}
"1"{"năm sau"}
}
relativeTime{
future{
other{"sau {0} năm nữa"}
}
past{
other{"{0} năm trước"}
}
}
}
zone{
dn{"Múi giờ"}
}
zone-narrow{
dn{"Múi giờ"}
}
zone-short{
dn{"Múi giờ"}
}
}
listPattern{
or{
2{"{0} hoặc {1}"}
end{"{0} hoặc {1}"}
}
standard{
2{"{0} và {1}"}
end{"{0} và {1}"}
middle{"{0}, {1}"}
start{"{0}, {1}"}
}
standard-narrow{
2{"{0}, {1}"}
end{"{0}, {1}"}
middle{"{0}, {1}"}
start{"{0}, {1}"}
}
standard-short{
2{"{0} và {1}"}
end{"{0} và {1}"}
}
unit-narrow{
2{"{0} {1}"}
end{"{0} {1}"}
middle{"{0} {1}"}
start{"{0} {1}"}
}
unit-short{
2{"{0}, {1}"}
end{"{0}, {1}"}
}
}
measurementSystemNames{
UK{"Hệ Anh"}
US{"Hệ Mỹ"}
metric{"Hệ mét"}
}
parse{
date{
lenient{
"[\\--/]",
"[\\:∶]",
}
}
general{
lenient{
"[.․。︒﹒.。]",
"['ʼ՚᾽᾿’']",
"[%٪﹪%]",
"[؉‰]",
"[\$﹩$$]",
"[£₤]",
"[¥¥]",
"[₩₩]",
"[₨₹{Rp}{Rs}]",
}
}
number{
lenient{
"[\\-‒⁻₋−➖﹣-]",
"[,،٫⹁、︐︑﹐﹑,、]",
"[+⁺₊➕﬩﹢+]",
}
}
}
}