blob: 752012d31f0211c922656caeabc108023c23e4c0 [file] [log] [blame]
// © 2016 and later: Unicode, Inc. and others.
// License & terms of use: http://www.unicode.org/copyright.html
// Generated using tools/cldr/cldr-to-icu/build-icu-data.xml
sq{
AuxExemplarCharacters{"[w]"}
Ellipsis{
final{"{0}…"}
initial{"…{0}"}
medial{"{0}…{1}"}
word-final{"{0} …"}
word-initial{"… {0}"}
word-medial{"{0} … {1}"}
}
ExemplarCharacters{
"[a b c ç d {dh} e ë f g {gj} h i j k l {ll} m n {nj} o p q r {rr} s {sh} t {"
"th} u v x {xh} y z {zh}]"
}
ExemplarCharactersIndex{
"[A B C Ç D {DH} E Ë F G {GJ} H I J K L {LL} M N {NJ} O P Q R {RR} S {SH} T {"
"TH} U V X {XH} Y Z {ZH}]"
}
ExemplarCharactersNumbers{"[  \\- ‑ , % ‰ + 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9]"}
ExemplarCharactersPunctuation{
"[\\- ‐ ‑ – — , ; \\: ! ? . … ' ‘ ’ \u0022 “ ” « » ( ) \\[ \\] § @ * / \\& # "
"′ ″ ~]"
}
MoreInformation{"?"}
NumberElements{
default{"latn"}
latn{
miscPatterns{
approximately{"≈{0}"}
atLeast{"≥{0}"}
atMost{"≤{0}"}
range{"{0}-{1}"}
}
patterns{
accountingFormat{"#,##0.00 ¤;(#,##0.00 ¤)"}
currencyFormat{"#,##0.00 ¤"}
decimalFormat{"#,##0.###"}
percentFormat{"#,##0%"}
scientificFormat{"#E0"}
}
patternsLong{
decimalFormat{
1000{
one{"0 mijë"}
other{"0 mijë"}
}
10000{
one{"00 mijë"}
other{"00 mijë"}
}
100000{
one{"000 mijë"}
other{"000 mijë"}
}
1000000{
one{"0 milion"}
other{"0 milion"}
}
10000000{
one{"00 milion"}
other{"00 milion"}
}
100000000{
one{"000 milion"}
other{"000 milion"}
}
1000000000{
one{"0 miliard"}
other{"0 miliard"}
}
10000000000{
one{"00 miliard"}
other{"00 miliard"}
}
100000000000{
one{"000 miliard"}
other{"000 miliard"}
}
1000000000000{
one{"0 bilion"}
other{"0 bilion"}
}
10000000000000{
one{"00 bilion"}
other{"00 bilion"}
}
100000000000000{
one{"000 bilion"}
other{"000 bilion"}
}
}
}
patternsShort{
currencyFormat{
1000{
one{"0 mijë ¤"}
other{"0 mijë ¤"}
}
10000{
one{"00 mijë ¤"}
other{"00 mijë ¤"}
}
100000{
one{"000 mijë ¤"}
other{"000 mijë ¤"}
}
1000000{
one{"0 mln ¤"}
other{"0 mln ¤"}
}
10000000{
one{"00 mln ¤"}
other{"00 mln ¤"}
}
100000000{
one{"000 mln ¤"}
other{"000 mln ¤"}
}
1000000000{
one{"0 mld ¤"}
other{"0 mld ¤"}
}
10000000000{
one{"00 mld ¤"}
other{"00 mld ¤"}
}
100000000000{
one{"000 mld ¤"}
other{"000 mld ¤"}
}
1000000000000{
one{"0 bln ¤"}
other{"0 bln ¤"}
}
10000000000000{
one{"00 bln ¤"}
other{"00 bln ¤"}
}
100000000000000{
one{"000 bln ¤"}
other{"000 bln ¤"}
}
}
decimalFormat{
1000{
one{"0 mijë"}
other{"0 mijë"}
}
10000{
one{"00 mijë"}
other{"00 mijë"}
}
100000{
one{"000 mijë"}
other{"000 mijë"}
}
1000000{
one{"0 mln"}
other{"0 mln"}
}
10000000{
one{"00 mln"}
other{"00 mln"}
}
100000000{
one{"000 mln"}
other{"000 mln"}
}
1000000000{
one{"0 mld"}
other{"0 mld"}
}
10000000000{
one{"00 mld"}
other{"00 mld"}
}
100000000000{
one{"000 mld"}
other{"000 mld"}
}
1000000000000{
one{"0 bln"}
other{"0 bln"}
}
10000000000000{
one{"00 bln"}
other{"00 bln"}
}
100000000000000{
one{"000 bln"}
other{"000 bln"}
}
}
}
symbols{
approximatelySign{"≈"}
decimal{","}
exponential{"E"}
group{" "}
infinity{"∞"}
minusSign{"-"}
nan{"NaN"}
perMille{"‰"}
percentSign{"%"}
plusSign{"+"}
superscriptingExponent{"×"}
timeSeparator{":"}
}
}
minimalPairs{
ordinal{
many{"Merrni kthesën e {0}-t në të djathtë."}
one{"Merrni kthesën e {0}-rë në të djathtë."}
other{"Merrni kthesën e {0}-të në të djathtë."}
}
plural{
one{"{0} libër"}
other{"{0} libra"}
}
}
minimumGroupingDigits{"2"}
native{"latn"}
}
calendar{
generic{
DateTimePatterns{
"h:mm:ss a, zzzz",
"h:mm:ss a, z",
"h:mm:ss a",
"h:mm a",
"EEEE, d MMM y G",
"d MMM y G",
"d MMM y G",
"d.M.y GGGGG",
"{1}, {0}",
"{1}, {0}",
"{1}, {0}",
"{1}, {0}",
"{1}, {0}",
}
DateTimePatterns%atTime{
"{1} 'në' {0}",
"{1} 'në' {0}",
"{1}, {0}",
"{1}, {0}",
}
DateTimeSkeletons{
"ahmmsszzzz",
"ahmmssz",
"ahmmss",
"ahmm",
"GyMMMEEEEd",
"GyMMMd",
"GyMMMd",
"GGGGGyMd",
}
availableFormats{
Bh{"h B"}
Bhm{"h:mm B"}
Bhms{"h:mm:ss B"}
E{"ccc"}
EBhm{"E, h:mm B"}
EBhms{"E, h:mm:ss B"}
EHm{"E, HH:mm"}
EHms{"E, HH:mm:ss"}
Ed{"E, d"}
Ehm{"E, h:mm a"}
Ehms{"E, h:mm:ss a"}
Gy{"y G"}
GyMMM{"MMM y G"}
GyMMMEd{"E, d MMM y G"}
GyMMMd{"d MMM y G"}
GyMd{"d.M.y GGGGG"}
H{"HH"}
Hm{"HH:mm"}
Hms{"HH:mm:ss"}
M{"L"}
MEd{"E, d.M"}
MMM{"LLL"}
MMMEd{"E, d MMM"}
MMMMEd{"E, d MMM"}
MMMMd{"d MMMM"}
MMMd{"d MMM"}
MMdd{"dd.MM"}
Md{"d.M"}
d{"d"}
h{"h a"}
hm{"h:mm a"}
hms{"h:mm:ss a"}
ms{"mm:ss"}
y{"y G"}
yyyy{"y G"}
yyyyM{"M.y GGGGG"}
yyyyMEd{"E, d.M.y GGGGG"}
yyyyMMM{"MMM y G"}
yyyyMMMEd{"E, d MMM y G"}
yyyyMMMM{"MMMM y G"}
yyyyMMMd{"d MMM y G"}
yyyyMd{"d.M.y GGGGG"}
yyyyQQQ{"QQQ, y G"}
yyyyQQQQ{"QQQQ, y G"}
}
intervalFormats{
Bh{
B{"h B – h B"}
h{"h – h B"}
}
Bhm{
B{"h:mm B – h:mm B"}
h{"h:mm – h:mm B"}
m{"h:mm – h:mm B"}
}
Gy{
G{"y G – y G"}
y{"y – y G"}
}
GyM{
G{"M.y GGGGG – M.y GGGGG"}
M{"M.y – M.y GGGGG"}
y{"M.y – M.y GGGGG"}
}
GyMEd{
G{"E, d.M.y GGGGG – E, d.M.y GGGGG"}
M{"E, d.M.y – E, d.M.y GGGGG"}
d{"E, d.M.y – E, d.M.y GGGGG"}
y{"E, d.M.y – E, d.M.y GGGGG"}
}
GyMMM{
G{"MMM y G – MMM y G"}
M{"MMM – MMM y G"}
y{"MMM y – MMM y G"}
}
GyMMMEd{
G{"E, d MMM y G – E, d MMM y G"}
M{"E, d MMM – E, d MMM y G"}
d{"E, d MMM – E, d MMM y G"}
y{"E, d MMM y – E, d MMM y G"}
}
GyMMMd{
G{"d MMM y G – d MMM y G"}
M{"d MMM – d MMM y G"}
d{"d – d MMM y G"}
y{"d MMM y – d MMM y G"}
}
GyMd{
G{"d.M.y GGGGG – d.M.y GGGGG"}
M{"d.M.y – d.M.y GGGGG"}
d{"d.M.y – d.M.y GGGGG"}
y{"d.M.y – d.M.y GGGGG"}
}
H{
H{"HH–HH"}
}
Hm{
H{"HH:mm–HH:mm"}
m{"HH:mm–HH:mm"}
}
Hmv{
H{"HH:mm–HH:mm v"}
m{"HH:mm–HH:mm v"}
}
Hv{
H{"HH–HH v"}
}
M{
M{"M – M"}
}
MEd{
M{"E, d.M – E, d.M"}
d{"E, d.M – E, d.M"}
}
MMM{
M{"MMM – MMM"}
}
MMMEd{
M{"E, d MMM – E, d MMM"}
d{"E, d MMM – E, d MMM"}
}
MMMd{
M{"d MMM – d MMM"}
d{"d – d MMM"}
}
Md{
M{"d.M – d.M"}
d{"d.M – d.M"}
}
d{
d{"d – d"}
}
fallback{"{0} - {1}"}
y{
y{"y – y G"}
}
yM{
M{"M.y – M.y GGGGG"}
y{"M.y – M.y GGGGG"}
}
yMEd{
M{"E, d.M.y – E, d.M.y GGGGG"}
d{"E, d.M.y – E, d.M.y GGGGG"}
y{"E, d.M.y – E, d.M.y GGGGG"}
}
yMMM{
M{"MMM – MMM y G"}
y{"MMM y – MMM y G"}
}
yMMMEd{
M{"E, d MMM – E, d MMM y G"}
d{"E, d MMM – E, d MMM y G"}
y{"E, d MMM y – E, d MMM y G"}
}
yMMMM{
M{"MMMM – MMMM y G"}
y{"MMMM y – MMMM y G"}
}
yMMMd{
M{"d MMM – d MMM y G"}
d{"d – d MMM y G"}
y{"d MMM y – d MMM y G"}
}
yMd{
M{"d.M.y – d.M.y GGGGG"}
d{"d.M.y – d.M.y GGGGG"}
y{"d.M.y – d.M.y GGGGG"}
}
}
}
gregorian{
AmPmMarkers{
"e paradites",
"e pasdites",
}
AmPmMarkersAbbr{
"p.d.",
"m.d.",
}
AmPmMarkersNarrow{
"p.d.",
"m.d.",
}
DateTimePatterns{
"h:mm:ss a, zzzz",
"h:mm:ss a, z",
"h:mm:ss a",
"h:mm a",
"EEEE, d MMMM y",
"d MMMM y",
"d MMM y",
"d.M.yy",
"{1}, {0}",
"{1}, {0}",
"{1}, {0}",
"{1}, {0}",
"{1}, {0}",
}
DateTimePatterns%atTime{
"{1} 'në' {0}",
"{1} 'në' {0}",
"{1}, {0}",
"{1}, {0}",
}
DateTimeSkeletons{
"ahmmsszzzz",
"ahmmssz",
"ahmmss",
"ahmm",
"yMMMMEEEEd",
"yMMMMd",
"yMMMd",
"yyMd",
}
appendItems{
Timezone{"{0}, {1}"}
}
availableFormats{
Bh{"h B"}
Bhm{"h:mm B"}
Bhms{"h:mm:ss B"}
E{"ccc"}
EBhm{"E h:mm B"}
EBhms{"E h:mm:ss B"}
EHm{"E, HH:mm"}
EHms{"E, HH:mm:ss"}
Ed{"E, d"}
Ehm{"E, h:mm a"}
Ehms{"E, h:mm:ss a"}
Gy{"y G"}
GyMMM{"MMM y G"}
GyMMMEd{"E, d MMM y G"}
GyMMMd{"d MMM y G"}
GyMd{"d.M.y GGGG"}
H{"HH"}
Hm{"HH:mm"}
Hms{"HH:mm:ss"}
Hmsv{"HH:mm:ss, v"}
Hmv{"HH:mm, v"}
M{"L"}
MEd{"E, d.M"}
MMM{"LLL"}
MMMEd{"E, d MMM"}
MMMMEd{"E, d MMMM"}
MMMMW{
one{"'java' W 'e' MMMM"}
other{"'java' W 'e' MMMM"}
}
MMMMd{"d MMMM"}
MMMd{"d MMM"}
MMdd{"d.M"}
Md{"d.M"}
d{"d"}
h{"h a"}
hm{"h:mm a"}
hms{"h:mm:ss a"}
hmsv{"h:mm:ss a, v"}
hmv{"h:mm a, v"}
ms{"mm:ss"}
y{"y"}
yM{"M.y"}
yMEd{"E, d.M.y"}
yMMM{"MMM y"}
yMMMEd{"E, d MMM y"}
yMMMM{"MMMM y"}
yMMMd{"d MMM y"}
yMd{"d.M.y"}
yQQQ{"QQQ, y"}
yQQQQ{"QQQQ, y"}
yw{
one{"'java' w 'e' Y"}
other{"'java' w 'e' Y"}
}
}
dayNames{
format{
abbreviated{
"Die",
"Hën",
"Mar",
"Mër",
"Enj",
"Pre",
"Sht",
}
narrow{
"d",
"h",
"m",
"m",
"e",
"p",
"sh",
}
short{
"die",
"hën",
"mar",
"mër",
"enj",
"pre",
"sht",
}
wide{
"e diel",
"e hënë",
"e martë",
"e mërkurë",
"e enjte",
"e premte",
"e shtunë",
}
}
stand-alone{
abbreviated{
"die",
"hën",
"mar",
"mër",
"enj",
"pre",
"sht",
}
narrow{
"d",
"h",
"m",
"m",
"e",
"p",
"sh",
}
short{
"die",
"hën",
"mar",
"mër",
"enj",
"pre",
"sht",
}
wide{
"e diel",
"e hënë",
"e martë",
"e mërkurë",
"e enjte",
"e premte",
"e shtunë",
}
}
}
dayPeriod{
format{
abbreviated{
afternoon1{"e pasdites"}
evening1{"e mbrëmjes"}
midnight{"e mesnatës"}
morning1{"e mëngjesit"}
morning2{"e paradites"}
night1{"e natës"}
noon{"e mesditës"}
}
narrow{
afternoon1{"e pasdites"}
evening1{"e mbrëmjes"}
midnight{"e mesnatës"}
morning1{"e mëngjesit"}
morning2{"e paradites"}
night1{"e natës"}
noon{"e mesditës"}
}
wide{
afternoon1{"e pasdites"}
evening1{"e mbrëmjes"}
midnight{"e mesnatës"}
morning1{"e mëngjesit"}
morning2{"e paradites"}
night1{"e natës"}
noon{"e mesditës"}
}
}
stand-alone{
abbreviated{
afternoon1{"pasdite"}
am{"p.d."}
evening1{"mbrëmje"}
midnight{"mesnatë"}
morning1{"mëngjes"}
morning2{"paradite"}
night1{"natë"}
noon{"mesditë"}
pm{"m.d."}
}
narrow{
afternoon1{"pasdite"}
am{"p.d."}
evening1{"mbrëmje"}
midnight{"mesnatë"}
morning1{"mëngjes"}
morning2{"paradite"}
night1{"natë"}
noon{"mesditë"}
pm{"m.d."}
}
wide{
afternoon1{"pasdite"}
am{"paradite"}
evening1{"mbrëmje"}
midnight{"mesnatë"}
morning1{"mëngjes"}
morning2{"paradite"}
night1{"natë"}
noon{"mesditë"}
pm{"pasdite"}
}
}
}
eras{
abbreviated{
"p.K.",
"mb.K.",
}
abbreviated%variant{
"p.e.s.",
"e.s.",
}
narrow{
"p.K.",
"mb.K.",
}
narrow%variant{
"p.e.s.",
"e.s.",
}
wide{
"para Krishtit",
"mbas Krishtit",
}
wide%variant{
"para erës sonë",
"erës sonë",
}
}
intervalFormats{
Bh{
B{"h B – h B"}
h{"h – h B"}
}
Bhm{
B{"h:mm B – h:mm B"}
h{"h:mm – h:mm B"}
m{"h:mm – h:mm B"}
}
Gy{
G{"y G – y G"}
y{"y – y G"}
}
GyM{
G{"M.y GGGGG – M.y GGGGG"}
M{"M.y – M.y GGGGG"}
y{"M.y – M.y GGGGG"}
}
GyMEd{
G{"E, d.M.y GGGGG – E, d.M.y GGGGG"}
M{"E, d.M.y – E, d.M.y GGGGG"}
d{"E, d.M.y – E, d.M.y GGGGG"}
y{"E, d.M.y – E, d.M.y GGGGG"}
}
GyMMM{
G{"MMM y G – MMM y G"}
M{"MMM y G – MMM y G"}
y{"MMM y G – MMM y G"}
}
GyMMMEd{
G{"E, d MMM y G – E, d MMM y G"}
M{"E, d MMM – E, d MMM y G"}
d{"E, d MMM – E, d MMM y G"}
y{"E, d MMM y – E, d MMM y G"}
}
GyMMMd{
G{"d MMM y G – d MMM y G"}
M{"d MMM – d MMM y G"}
d{"d – d MMM y G"}
y{"d MMM y – d MMM y G"}
}
GyMd{
G{"d.M.y GGGGG – d.M.y GGGGG"}
M{"d.M.y – d.M.y GGGGG"}
d{"d.M.y – d.M.y GGGGG"}
y{"d.M.y – d.M.y GGGGG"}
}
H{
H{"HH – HH"}
}
Hm{
H{"HH:mm – HH:mm"}
m{"HH:mm – HH:mm"}
}
Hmv{
H{"HH:mm – HH:mm, v"}
m{"HH:mm – HH:mm, v"}
}
Hv{
H{"HH – HH, v"}
}
M{
M{"M – M"}
}
MEd{
M{"E, d.M – E, d.M"}
d{"E, d.M – E, d.M"}
}
MMM{
M{"MMM – MMM"}
}
MMMEd{
M{"E, d MMM – E, d MMM"}
d{"E, d MMM – E, d MMM"}
}
MMMd{
M{"d MMM – d MMM"}
d{"d – d MMM"}
}
Md{
M{"d.M – d.M"}
d{"d.M – d.M"}
}
d{
d{"d – d"}
}
fallback{"{0} - {1}"}
h{
a{"h a – h a"}
h{"h – h a"}
}
hm{
a{"h:mm a – h:mm a"}
h{"h:mm – h:mm a"}
m{"h:mm – h:mm a"}
}
hmv{
a{"h:mm a – h:mm a, v"}
h{"h:mm – h:mm a, v"}
m{"h:mm – h:mm a, v"}
}
hv{
a{"h a – h a, v"}
h{"h – h a, v"}
}
y{
y{"y – y"}
}
yM{
M{"M.y – M.y"}
y{"M.y – M.y"}
}
yMEd{
M{"E, d.M.y – E, d.M.y"}
d{"E, d.M.y – E, d.M.y"}
y{"E, d.M.y – E, d.M.y"}
}
yMMM{
M{"MMM – MMM y"}
y{"MMM y – MMM y"}
}
yMMMEd{
M{"E, d MMM – E, d MMM y"}
d{"E, d – E, d MMM y"}
y{"E, d MMM y – E, d MMM y"}
}
yMMMM{
M{"MMMM – MMMM y"}
y{"MMMM y – MMMM y"}
}
yMMMd{
M{"d MMM – d MMM y"}
d{"d – d MMM y"}
y{"d MMM y – d MMM y"}
}
yMd{
M{"d.M.y – d.M.y"}
d{"d.M.y – d.M.y"}
y{"d.M.y – d.M.y"}
}
}
monthNames{
format{
abbreviated{
"jan",
"shk",
"mar",
"pri",
"maj",
"qer",
"korr",
"gush",
"sht",
"tet",
"nën",
"dhj",
}
narrow{
"j",
"sh",
"m",
"p",
"m",
"q",
"k",
"g",
"sh",
"t",
"n",
"dh",
}
wide{
"janar",
"shkurt",
"mars",
"prill",
"maj",
"qershor",
"korrik",
"gusht",
"shtator",
"tetor",
"nëntor",
"dhjetor",
}
}
stand-alone{
abbreviated{
"jan",
"shk",
"mar",
"pri",
"maj",
"qer",
"korr",
"gush",
"sht",
"tet",
"nën",
"dhj",
}
narrow{
"j",
"sh",
"m",
"p",
"m",
"q",
"k",
"g",
"sh",
"t",
"n",
"dh",
}
wide{
"janar",
"shkurt",
"mars",
"prill",
"maj",
"qershor",
"korrik",
"gusht",
"shtator",
"tetor",
"nëntor",
"dhjetor",
}
}
}
quarters{
format{
abbreviated{
"tremujori I",
"tremujori II",
"tremujori III",
"tremujori IV",
}
narrow{
"1",
"2",
"3",
"4",
}
wide{
"tremujori i parë",
"tremujori i dytë",
"tremujori i tretë",
"tremujori i katërt",
}
}
stand-alone{
abbreviated{
"Tremujori I",
"Tremujori II",
"Tremujori III",
"Tremujori IV",
}
narrow{
"1",
"2",
"3",
"4",
}
wide{
"Tremujori i 1-rë",
"Tremujori i 2-të",
"Tremujori i 3-të",
"Tremujori i 4-t",
}
}
}
}
}
characterLabel{
activities{"aktivitete"}
african_scripts{"shkrime afrikane"}
american_scripts{"shkrime amerikane"}
animal{"kafshë"}
animals_nature{"kafshë dhe natyrë"}
arrows{"shigjeta"}
body{"trup"}
box_drawing{"vizatim kutie"}
braille{"brailisht"}
building{"ndërtesë"}
bullets_stars{"pika/yje"}
consonantal_jamo{"jamo bashkëtingëllore"}
currency_symbols{"simbole monedhash/valutash"}
dash_connector{"vizë lidhëse"}
digits{"shifra"}
dingbats{"dingbat (shndërrues germash në yje ose figura)"}
divination_symbols{"simbole parashikimi"}
downwards_arrows{"shigjeta për së poshti"}
downwards_upwards_arrows{"shigjeta lart-poshtë"}
east_asian_scripts{"shkrime të Azisë Lindore"}
emoji{"emoji"}
european_scripts{"shkrime evropiane"}
female{"femër"}
flag{"flamur"}
flags{"flamuj"}
food_drink{"ushqim dhe pije"}
format{"format"}
format_whitespace{"format dhe hapësirë e bardhë"}
full_width_form_variant{"variant i formës me gjerësi të plotë"}
geometric_shapes{"forma gjeometrike"}
half_width_form_variant{"variante formash gjerësish"}
han_characters{"karaktere të shkrimit han"}
han_radicals{"radikale të shkrimit han"}
hanja{"shkrim korean hanja (me karaktere kineze)"}
hanzi_simplified{"shkrim hanzi (i thjeshtuar)"}
hanzi_traditional{"shkrim hanzi (tradicional)"}
heart{"zemër"}
historic_scripts{"shkrime historike"}
ideographic_desc_characters{"karaktere ideografike përshkruese"}
japanese_kana{"shkrim japonez kana"}
kanbun{"shkrim kinez kanbun"}
kanji{"shkrim japonez kanxhi"}
keycap{"tast"}
leftwards_arrows{"shigjeta për së majti"}
leftwards_rightwards_arrows{"shigjeta majtas-djathtas"}
letterlike_symbols{"simbole të ngjashme me germat"}
limited_use{"përdorim i kufizuar"}
male{"mashkull"}
math_symbols{"simbole matematikore"}
middle_eastern_scripts{"shkrime të Lindjes së Mesme"}
miscellaneous{"të llojllojshme"}
modern_scripts{"shkrime moderne"}
modifier{"modifikuesi"}
musical_symbols{"simbole muzikore"}
nature{"natyrë"}
nonspacing{"hapësirë e pathyeshme"}
numbers{"numra"}
objects{"objekte"}
other{"tjetër"}
paired{"i çiftuar"}
person{"person"}
phonetic_alphabet{"alfabet fonetik"}
pictographs{"piktografi"}
place{"vend"}
plant{"bimë"}
punctuation{"shenjë pikësimi"}
rightwards_arrows{"shigjeta për së djathti"}
sign_standard_symbols{"shenja/simbole standarde"}
small_form_variant{"variante formash të vogla"}
smiley{"buzëqeshje"}
smileys_people{"buzëqeshje dhe njerëz"}
south_asian_scripts{"shkrime të Azisë Jugore"}
southeast_asian_scripts{"shkrime të Azisë Juglindore"}
spacing{"hapësirë"}
sport{"sport"}
symbols{"simbole"}
technical_symbols{"simbole teknike"}
tone_marks{"tregues tonaliteti"}
travel{"udhëtim"}
travel_places{"udhëtime dhe vende"}
upwards_arrows{"shigjeta për së larti"}
variant_forms{"forma variantesh"}
vocalic_jamo{"jamo zanore"}
weather{"mot"}
western_asian_scripts{"shkrime të Azisë Perëndimore"}
whitespace{"hapësirë e bardhë"}
}
delimiters{
alternateQuotationEnd{"”"}
alternateQuotationStart{"“"}
quotationEnd{"»"}
quotationStart{"«"}
}
fields{
day{
dn{"ditë"}
relative{
"-1"{"dje"}
"0"{"sot"}
"1"{"nesër"}
}
relativeTime{
future{
one{"pas {0} dite"}
other{"pas {0} ditësh"}
}
past{
one{"{0} ditë më parë"}
other{"{0} ditë më parë"}
}
}
}
day-narrow{
dn{"ditë"}
relativeTime{
future{
one{"pas {0} dite"}
other{"pas {0} ditësh"}
}
past{
one{"{0} ditë më parë"}
other{"{0} ditë më parë"}
}
}
}
day-short{
dn{"ditë"}
relativeTime{
future{
one{"pas {0} dite"}
other{"pas {0} ditësh"}
}
past{
one{"{0} ditë më parë"}
other{"{0} ditë më parë"}
}
}
}
dayOfYear{
dn{"ditë e vitit"}
}
dayOfYear-narrow{
dn{"ditë e vitit"}
}
dayOfYear-short{
dn{"ditë e vitit"}
}
dayperiod{
dn{"paradite/pasdite"}
}
dayperiod-narrow{
dn{"paradite/pasdite"}
}
dayperiod-short{
dn{"paradite/pasdite"}
}
era{
dn{"erë"}
}
era-narrow{
dn{"erë"}
}
era-short{
dn{"erë"}
}
fri{
relative{
"-1"{"të premten e kaluar"}
"0"{"këtë të premte"}
"1"{"të premten e ardhshme"}
}
relativeTime{
future{
one{"pas {0} të premteje"}
other{"pas {0} të premtesh"}
}
past{
one{"{0} të premte më parë"}
other{"{0} të premte më parë"}
}
}
}
fri-narrow{
relative{
"-1"{"të premten e kaluar"}
"0"{"këtë të premte"}
"1"{"të premten e ardhshme"}
}
relativeTime{
future{
one{"pas {0} të premteje"}
other{"pas {0} të premtesh"}
}
past{
one{"{0} të premte më parë"}
other{"{0} të premte më parë"}
}
}
}
fri-short{
relative{
"-1"{"të premten e kaluar"}
"0"{"këtë të premte"}
"1"{"të premten e ardhshme"}
}
relativeTime{
future{
one{"pas {0} të premteje"}
other{"pas {0} të premtesh"}
}
past{
one{"{0} të premte më parë"}
other{"{0} të premte më parë"}
}
}
}
hour{
dn{"orë"}
relative{
"0"{"këtë orë"}
}
relativeTime{
future{
one{"pas {0} ore"}
other{"pas {0} orësh"}
}
past{
one{"{0} orë më parë"}
other{"{0} orë më parë"}
}
}
}
hour-narrow{
dn{"orë"}
relativeTime{
future{
one{"pas {0} ore"}
other{"pas {0} orësh"}
}
past{
one{"{0} orë më parë"}
other{"{0} orë më parë"}
}
}
}
hour-short{
dn{"orë"}
relativeTime{
future{
one{"pas {0} ore"}
other{"pas {0} orësh"}
}
past{
one{"{0} orë më parë"}
other{"{0} orë më parë"}
}
}
}
minute{
dn{"minutë"}
relative{
"0"{"këtë minutë"}
}
relativeTime{
future{
one{"pas {0} minute"}
other{"pas {0} minutash"}
}
past{
one{"{0} minutë më parë"}
other{"{0} minuta më parë"}
}
}
}
minute-narrow{
dn{"min"}
relativeTime{
future{
one{"pas {0} min"}
other{"pas {0} min"}
}
past{
one{"{0} min më parë"}
other{"{0} min më parë"}
}
}
}
minute-short{
dn{"min"}
relativeTime{
future{
one{"pas {0} min"}
other{"pas {0} min"}
}
past{
one{"{0} min më parë"}
other{"{0} min më parë"}
}
}
}
mon{
relative{
"-1"{"të hënën e kaluar"}
"0"{"këtë të hënë"}
"1"{"të hënën e ardhshme"}
}
relativeTime{
future{
one{"pas {0} të hëne"}
other{"pas {0} të hënash"}
}
past{
one{"{0} të hënë më parë"}
other{"{0} të hëna më parë"}
}
}
}
mon-narrow{
relative{
"-1"{"të hënën e kaluar"}
"0"{"këtë të hënë"}
"1"{"të hënën e ardhshme"}
}
relativeTime{
future{
one{"pas {0} të hëne"}
other{"pas {0} të hënash"}
}
past{
one{"{0} të hënë më parë"}
other{"{0} të hëna më parë"}
}
}
}
mon-short{
relative{
"-1"{"të hënën e kaluar"}
"0"{"këtë të hënë"}
"1"{"të hënën e ardhshme"}
}
relativeTime{
future{
one{"pas {0} të hëne"}
other{"pas {0} të hënash"}
}
past{
one{"{0} të hënë më parë"}
other{"{0} të hëna më parë"}
}
}
}
month{
dn{"muaj"}
relative{
"-1"{"muajin e kaluar"}
"0"{"këtë muaj"}
"1"{"muajin e ardhshëm"}
}
relativeTime{
future{
one{"pas {0} muaji"}
other{"pas {0} muajsh"}
}
past{
one{"{0} muaj më parë"}
other{"{0} muaj më parë"}
}
}
}
month-narrow{
dn{"muaj"}
relative{
"-1"{"muajin e kaluar"}
"0"{"këtë muaj"}
"1"{"muajin e ardhshëm"}
}
relativeTime{
future{
one{"pas {0} muaji"}
other{"pas {0} muajsh"}
}
past{
one{"{0} muaj më parë"}
other{"{0} muaj më parë"}
}
}
}
month-short{
dn{"muaj"}
relative{
"-1"{"muajin e kaluar"}
"0"{"këtë muaj"}
"1"{"muajin e ardhshëm"}
}
relativeTime{
future{
one{"pas {0} muaji"}
other{"pas {0} muajsh"}
}
past{
one{"{0} muaj më parë"}
other{"{0} muaj më parë"}
}
}
}
quarter{
dn{"tremujor"}
relative{
"-1"{"tremujorin e kaluar"}
"0"{"këtë tremujor"}
"1"{"tremujorin e ardhshëm"}
}
relativeTime{
future{
one{"pas {0} tremujori"}
other{"pas {0} tremujorësh"}
}
past{
one{"{0} tremujor më parë"}
other{"{0} tremujorë më parë"}
}
}
}
quarter-narrow{
dn{"tremujor"}
relative{
"-1"{"tremujorin e kaluar"}
"0"{"këtë tremujor"}
"1"{"tremujorin e ardhshëm"}
}
relativeTime{
future{
one{"pas {0} tremujori"}
other{"pas {0} tremujorësh"}
}
past{
one{"{0} tremujor më parë"}
other{"{0} tremujorë më parë"}
}
}
}
quarter-short{
dn{"tremujor"}
relative{
"-1"{"tremujorin e kaluar"}
"0"{"këtë tremujor"}
"1"{"tremujorin e ardhshëm"}
}
relativeTime{
future{
one{"pas {0} tremujori"}
other{"pas {0} tremujorësh"}
}
past{
one{"{0} tremujor më parë"}
other{"{0} tremujorë më parë"}
}
}
}
sat{
relative{
"-1"{"të shtunën e kaluar"}
"0"{"këtë të shtunë"}
"1"{"të shtunën e ardhshme"}
}
relativeTime{
future{
one{"pas {0} të shtune"}
other{"pas {0} të shtunash"}
}
past{
one{"{0} të shtunë më parë"}
other{"{0} të shtuna më parë"}
}
}
}
sat-narrow{
relative{
"-1"{"të shtunën e kaluar"}
"0"{"këtë të shtunë"}
"1"{"të shtunën e ardhshme"}
}
relativeTime{
future{
one{"pas {0} të shtune"}
other{"pas {0} të shtunash"}
}
past{
one{"{0} të shtunë më parë"}
other{"{0} të shtuna më parë"}
}
}
}
sat-short{
relative{
"-1"{"të shtunën e kaluar"}
"0"{"këtë të shtunë"}
"1"{"të shtunën e ardhshme"}
}
relativeTime{
future{
one{"pas {0} të shtune"}
other{"pas {0} të shtunash"}
}
past{
one{"{0} të shtunë më parë"}
other{"{0} të shtuna më parë"}
}
}
}
second{
dn{"sekondë"}
relative{
"0"{"tani"}
}
relativeTime{
future{
one{"pas {0} sekonde"}
other{"pas {0} sekondash"}
}
past{
one{"{0} sekondë më parë"}
other{"{0} sekonda më parë"}
}
}
}
second-narrow{
dn{"sek"}
relativeTime{
future{
one{"pas {0} sek"}
other{"pas {0} sek"}
}
past{
one{"{0} sek më parë"}
other{"{0} sek më parë"}
}
}
}
second-short{
dn{"sek"}
relativeTime{
future{
one{"pas {0} sek"}
other{"pas {0} sek"}
}
past{
one{"{0} sek më parë"}
other{"{0} sek më parë"}
}
}
}
sun{
relative{
"-1"{"të dielën e kaluar"}
"0"{"këtë të diel"}
"1"{"të dielën e ardhshme"}
}
relativeTime{
future{
one{"pas {0} të diele"}
other{"pas {0} të dielash"}
}
past{
one{"{0} të dielë më parë"}
other{"{0} të diela më parë"}
}
}
}
sun-narrow{
relative{
"-1"{"të dielën e kaluar"}
"0"{"këtë të diel"}
"1"{"të dielën e ardhshme"}
}
relativeTime{
future{
one{"pas {0} të diele"}
other{"pas {0} të dielash"}
}
past{
one{"{0} të dielë më parë"}
other{"{0} të diela më parë"}
}
}
}
sun-short{
relative{
"-1"{"të dielën e kaluar"}
"0"{"këtë të diel"}
"1"{"të dielën e ardhshme"}
}
relativeTime{
future{
one{"pas {0} të diele"}
other{"pas {0} të dielash"}
}
past{
one{"{0} të dielë më parë"}
other{"{0} të diela më parë"}
}
}
}
thu{
relative{
"-1"{"të enjten e kaluar"}
"0"{"këtë të enjte"}
"1"{"të enjten e ardhshme"}
}
relativeTime{
future{
one{"pas {0} të enjteje"}
other{"pas {0} të enjtesh"}
}
past{
one{"{0} të enjte më parë"}
other{"{0} të enjte më parë"}
}
}
}
thu-narrow{
relative{
"-1"{"të enjten e kaluar"}
"0"{"këtë të enjte"}
"1"{"të enjten e ardhshme"}
}
relativeTime{
future{
one{"pas {0} të enjteje"}
other{"pas {0} të enjtesh"}
}
past{
one{"{0} të enjte më parë"}
other{"{0} të enjte më parë"}
}
}
}
thu-short{
relative{
"-1"{"të enjten e kaluar"}
"0"{"këtë të enjte"}
"1"{"të enjten e ardhshme"}
}
relativeTime{
future{
one{"pas {0} të enjteje"}
other{"pas {0} të enjtesh"}
}
past{
one{"{0} të enjte më parë"}
other{"{0} të enjte më parë"}
}
}
}
tue{
relative{
"-1"{"të martën e kaluar"}
"0"{"këtë të martë"}
"1"{"të martën e ardhshme"}
}
relativeTime{
future{
one{"pas {0} të marte"}
other{"pas {0} të martash"}
}
past{
one{"{0} të martë më parë"}
other{"{0} të marta më parë"}
}
}
}
tue-narrow{
relative{
"-1"{"të martën e kaluar"}
"0"{"këtë të martë"}
"1"{"të martën e ardhshme"}
}
relativeTime{
future{
one{"pas {0} të marte"}
other{"pas {0} të martash"}
}
past{
one{"{0} të martë më parë"}
other{"{0} të marta më parë"}
}
}
}
tue-short{
relative{
"-1"{"të martën e kaluar"}
"0"{"këtë të martë"}
"1"{"të martën e ardhshme"}
}
relativeTime{
future{
one{"pas {0} të marte"}
other{"pas {0} të martash"}
}
past{
one{"{0} të martë më parë"}
other{"{0} të marta më parë"}
}
}
}
wed{
relative{
"-1"{"të mërkurën e kaluar"}
"0"{"këtë të mërkurë"}
"1"{"të mërkurën e ardhshme"}
}
relativeTime{
future{
one{"pas {0} të mërkure"}
other{"pas {0} të mërkurash"}
}
past{
one{"{0} të mërkurë më parë"}
other{"{0} të mërkura më parë"}
}
}
}
wed-narrow{
relative{
"-1"{"të mërkurën e kaluar"}
"0"{"këtë të mërkurë"}
"1"{"të mërkurën e ardhshme"}
}
relativeTime{
future{
one{"pas {0} të mërkure"}
other{"pas {0} të mërkurash"}
}
past{
one{"{0} të mërkurë më parë"}
other{"{0} të mërkura më parë"}
}
}
}
wed-short{
relative{
"-1"{"të mërkurën e kaluar"}
"0"{"këtë të mërkurë"}
"1"{"të mërkurën e ardhshme"}
}
relativeTime{
future{
one{"pas {0} të mërkure"}
other{"pas {0} të mërkurash"}
}
past{
one{"{0} të mërkurë më parë"}
other{"{0} të mërkura më parë"}
}
}
}
week{
dn{"javë"}
relative{
"-1"{"javën e kaluar"}
"0"{"këtë javë"}
"1"{"javën e ardhshme"}
}
relativePeriod{"java e {0}"}
relativeTime{
future{
one{"pas {0} jave"}
other{"pas {0} javësh"}
}
past{
one{"{0} javë më parë"}
other{"{0} javë më parë"}
}
}
}
week-narrow{
dn{"javë"}
relative{
"-1"{"javën e kaluar"}
"0"{"këtë javë"}
"1"{"javën e ardhshme"}
}
relativePeriod{"java e {0}"}
relativeTime{
future{
one{"pas {0} jave"}
other{"pas {0} javësh"}
}
past{
one{"{0} javë më parë"}
other{"{0} javë më parë"}
}
}
}
week-short{
dn{"javë"}
relative{
"-1"{"javën e kaluar"}
"0"{"këtë javë"}
"1"{"javën e ardhshme"}
}
relativePeriod{"java e {0}"}
relativeTime{
future{
one{"pas {0} jave"}
other{"pas {0} javësh"}
}
past{
one{"{0} javë më parë"}
other{"{0} javë më parë"}
}
}
}
weekOfMonth{
dn{"javë e muajit"}
}
weekOfMonth-narrow{
dn{"javë e muajit"}
}
weekOfMonth-short{
dn{"javë e muajit"}
}
weekday{
dn{"ditë e javës"}
}
weekday-narrow{
dn{"ditë e javës"}
}
weekday-short{
dn{"ditë e javës"}
}
weekdayOfMonth{
dn{"ditë pune e muajit"}
}
weekdayOfMonth-narrow{
dn{"ditë pune e muajit"}
}
weekdayOfMonth-short{
dn{"ditë pune e muajit"}
}
year{
dn{"vit"}
relative{
"-1"{"vjet"}
"0"{"sivjet"}
"1"{"mot"}
}
relativeTime{
future{
one{"pas {0} viti"}
other{"pas {0} vjetësh"}
}
past{
one{"{0} vit më parë"}
other{"{0} vjet më parë"}
}
}
}
year-narrow{
dn{"vit"}
relative{
"-1"{"vitin e kaluar"}
"0"{"këtë vit"}
"1"{"vitin e ardhshëm"}
}
relativeTime{
future{
one{"pas {0} viti"}
other{"pas {0} vjetësh"}
}
past{
one{"{0} vit më parë"}
other{"{0} vjet më parë"}
}
}
}
year-short{
dn{"vit"}
relative{
"-1"{"vitin e kaluar"}
"0"{"këtë vit"}
"1"{"vitin e ardhshëm"}
}
relativeTime{
future{
one{"pas {0} viti"}
other{"pas {0} vjetësh"}
}
past{
one{"{0} vit më parë"}
other{"{0} vjet më parë"}
}
}
}
zone{
dn{"brezi orar"}
}
zone-narrow{
dn{"brezi orar"}
}
zone-short{
dn{"brezi orar"}
}
}
listPattern{
or{
2{"{0} ose {1}"}
end{"{0} ose {1}"}
middle{"{0}, {1}"}
start{"{0}, {1}"}
}
standard{
2{"{0} dhe {1}"}
end{"{0} dhe {1}"}
middle{"{0}, {1}"}
start{"{0}, {1}"}
}
standard-short{
2{"{0} dhe {1}"}
end{"{0} dhe {1}"}
middle{"{0}, {1}"}
start{"{0}, {1}"}
}
unit{
2{"{0} e {1}"}
end{"{0} e {1}"}
middle{"{0}, {1}"}
start{"{0}, {1}"}
}
unit-narrow{
2{"{0} e {1}"}
end{"{0} e {1}"}
middle{"{0}, {1}"}
start{"{0}, {1}"}
}
unit-short{
2{"{0} e {1}"}
end{"{0} e {1}"}
middle{"{0}, {1}"}
start{"{0}, {1}"}
}
}
measurementSystemNames{
UK{"britanik (imperial)"}
US{"amerikan"}
metric{"metrik"}
}
}