blob: 8d5db69f1de84d3dc0f33a6455c3e8424705c3c9 [file] [log] [blame]
// © 2016 and later: Unicode, Inc. and others.
// License & terms of use: http://www.unicode.org/copyright.html
// Generated using tools/cldr/cldr-to-icu/build-icu-data.xml
sc{
AuxExemplarCharacters{"[ª á â å ä ã æ ç é ê ë í î ï k ñ º ó ô ö õ ø œ q ß ú û ü w x y ÿ]"}
ExemplarCharacters{"[a à b c d e è f g h i ì j l m n o ò p r s t u ù v z]"}
ExemplarCharactersIndex{"[A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T {TZ} U V W X Y Z]"}
ExemplarCharactersNumbers{"[\\- ‑ , . % ‰ + 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9]"}
ExemplarCharactersPunctuation{"[‐ – — , ; \\: ! ? . … · ' ‘ ’ \u0022 “ ” « » ( ) \\[ \\] @ * / \\& # ′ ″]"}
NumberElements{
latn{
patterns{
accountingFormat{"#,##0.00 ¤"}
currencyFormat{"#,##0.00 ¤"}
}
patternsLong{
decimalFormat{
1000{
one{"0 mìgia"}
other{"0 mìgia"}
}
10000{
one{"00 mìgia"}
other{"00 mìgia"}
}
100000{
one{"000 mìgia"}
other{"000 mìgia"}
}
1000000{
one{"0 millione"}
other{"0 milliones"}
}
10000000{
one{"00 milliones"}
other{"00 milliones"}
}
100000000{
one{"000 milliones"}
other{"000 milliones"}
}
1000000000{
one{"0 milliardu"}
other{"0 milliardos"}
}
10000000000{
one{"00 milliardos"}
other{"00 milliardos"}
}
100000000000{
one{"000 milliardos"}
other{"000 milliardos"}
}
1000000000000{
one{"0 mìgia milliardos"}
other{"0 mìgia milliardos"}
}
10000000000000{
one{"00 mìgia milliardos"}
other{"00 mìgia milliardos"}
}
100000000000000{
one{"000 mìgia milliardos"}
other{"000 mìgia milliardos"}
}
}
}
patternsShort{
currencyFormat{
1000{
one{"0 mìg ¤"}
other{"0 mìg ¤"}
}
10000{
one{"00 mìg ¤"}
other{"00 mìg ¤"}
}
100000{
one{"000 mìg ¤"}
other{"000 mìg ¤"}
}
1000000{
one{"0 Mln ¤"}
other{"0 Mln ¤"}
}
10000000{
one{"00 Mln ¤"}
other{"00 Mln ¤"}
}
100000000{
one{"000 Mln ¤"}
other{"000 Mln ¤"}
}
1000000000{
one{"0 Mrd ¤"}
other{"0 Mrd ¤"}
}
10000000000{
one{"00 Mrd ¤"}
other{"00 Mrd ¤"}
}
100000000000{
one{"000 Mrd ¤"}
other{"000 Mrd ¤"}
}
1000000000000{
one{"0 Bln ¤"}
other{"0 Bln ¤"}
}
10000000000000{
one{"00 Bln ¤"}
other{"00 Bln ¤"}
}
100000000000000{
one{"000 Bln ¤"}
other{"000 Bln ¤"}
}
}
decimalFormat{
1000{
one{"0 mìg"}
other{"0 mìg"}
}
10000{
one{"00 mìg"}
other{"00 mìg"}
}
100000{
one{"000 mìg"}
other{"000 mìg"}
}
1000000{
one{"0 Mln"}
other{"0 Mln"}
}
10000000{
one{"00 Mln"}
other{"00 Mln"}
}
100000000{
one{"000 Mln"}
other{"000 Mln"}
}
1000000000{
one{"0 Mrd"}
other{"0 Mrd"}
}
10000000000{
one{"00 Mrd"}
other{"00 Mrd"}
}
100000000000{
one{"000 Mrd"}
other{"000 Mrd"}
}
1000000000000{
one{"0 Bln"}
other{"0 Bln"}
}
10000000000000{
one{"00 Bln"}
other{"00 Bln"}
}
100000000000000{
one{"000 Bln"}
other{"000 Bln"}
}
}
}
symbols{
decimal{","}
group{"."}
}
}
minimalPairs{
ordinal{
other{"Piga sa {0}a a destra."}
}
plural{
one{"{0} die"}
other{"{0} dies"}
}
}
}
calendar{
buddhist{
eras{
abbreviated{
"E.B.",
}
narrow{
"EB",
}
wide{
"era buddhista",
}
}
intervalFormats{
GyMMMd{
d{"d–d MMM y G"}
}
}
}
chinese{
DateTimePatterns{
"HH:mm:ss zzzz",
"HH:mm:ss z",
"HH:mm:ss",
"HH:mm",
"EEEE dd 'de' MMMM 'de' 'su' r (U)",
"dd 'de' MMMM 'de' 'su' r (U)",
"dd MMM r",
"dd-MM-r",
"{1}, {0}",
"{1}, {0}",
"{1}, {0}",
"{1}, {0}",
"{1}, {0}",
}
DateTimePatterns%atTime{
"{1} 'a' 'sas' {0}",
"{1} 'a' 'sas' {0}",
"{1}, {0}",
"{1}, {0}",
}
availableFormats{
Ed{"E d"}
Gy{"r (U)"}
GyMMM{"MMM r (U)"}
GyMMMEd{"E d MMM r (U)"}
GyMMMM{"MMMM 'de' 'su' r (U)"}
GyMMMMEd{"E d 'de' MMMM 'de' 'su' r (U)"}
GyMMMMd{"d 'de' MMMM 'de' 'su' r (U)"}
GyMMMd{"d MMM r"}
MEd{"E d/M"}
MMMEd{"E d MMM"}
MMMMd{"d MMMM"}
MMMd{"d MMM"}
Md{"d/M"}
UM{"MM/U"}
UMMM{"MMM U"}
UMMMd{"d MMM U"}
UMd{"dd/MM/U"}
y{"r (U)"}
yMd{"dd/MM/r"}
yyyy{"r (U)"}
yyyyM{"MM/r"}
yyyyMEd{"E dd/MM/r"}
yyyyMMM{"MMM r (U)"}
yyyyMMMEd{"E d MMM r (U)"}
yyyyMMMM{"MMMM 'de' 'su' r (U)"}
yyyyMMMMEd{"E d 'de' MMMM 'de' 'su' r (U)"}
yyyyMMMMd{"d 'de' MMMM 'de' 'su' r (U)"}
yyyyMMMd{"d MMM r"}
yyyyMd{"dd/MM/r"}
yyyyQQQ{"QQQ r (U)"}
yyyyQQQQ{"QQQQ 'de' 'su' r (U)"}
}
cyclicNameSets{
solarTerms{
format{
abbreviated{
"incumintzu de su beranu",
"abba dae chelu",
"ischidada de sos boborrotos",
"ecuinòtziu de beranu",
"luminosu e craru",
"abba pro trigu",
"incumintzu de s’istiu",
"maturatzione minore",
"trigu in ispigas",
"solstìtziu de istiu",
"afogu minore",
"afogu mannu",
"incumintzu de s’atòngiu",
"acabu de s’afogu",
"lentore biancu",
"ecuinòtziu de atòngiu",
"lentore fritu",
"achirrada de su ghiliore",
"incumintzu de s’ierru",
"nie minore",
"nie mannu",
"solstìtziu de ierru",
"fritu minore",
"fritu mannu",
}
narrow{
"incumintzu de su beranu",
"abba dae chelu",
"ischidada de sos boborrotos",
"ecuinòtziu de beranu",
"luminosu e craru",
"abba pro trigu",
"incumintzu de s’istiu",
"maturatzione minore",
"trigu in ispigas",
"solstìtziu de istiu",
"afogu minore",
"afogu mannu",
"incumintzu de s’atòngiu",
"acabu de s’afogu",
"lentore biancu",
"ecuinòtziu de atòngiu",
"lentore fritu",
"achirrada de su ghiliore",
"incumintzu de s’ierru",
"nie minore",
"nie mannu",
"solstìtziu de ierru",
"fritu minore",
"fritu mannu",
}
wide{
"incumintzu de su beranu",
"abba dae chelu",
"ischidada de sos boborrotos",
"ecuinòtziu de beranu",
"luminosu e craru",
"abba pro trigu",
"incumintzu de s’istiu",
"maturatzione minore",
"trigu in ispigas",
"solstìtziu de istiu",
"afogu minore",
"afogu mannu",
"incumintzu de s’atòngiu",
"acabu de s’afogu",
"lentore biancu",
"ecuinòtziu de atòngiu",
"lentore fritu",
"achirrada de su ghiliore",
"incumintzu de s’ierru",
"nie minore",
"nie mannu",
"solstìtziu de ierru",
"fritu minore",
"fritu mannu",
}
}
}
zodiacs{
format{
abbreviated{
"sòrighe",
"boe",
"tigre",
"cunillu",
"dragu",
"serpente",
"caddu",
"craba",
"martinica",
"puddu",
"cane",
"porcu",
}
narrow{
"sòrighe",
"boe",
"tigre",
"cunillu",
"dragu",
"serpente",
"caddu",
"craba",
"martinica",
"puddu",
"cane",
"porcu",
}
wide{
"sòrighe",
"boe",
"tigre",
"cunillu",
"dragu",
"serpente",
"caddu",
"craba",
"martinica",
"puddu",
"cane",
"porcu",
}
}
}
}
intervalFormats{
MEd{
M{"E dd/MM – E dd/MM"}
d{"E dd/MM – E dd/MM"}
}
MMM{
M{"MMM – MMM"}
}
MMMEd{
M{"E dd MMM – E dd MMM"}
d{"E dd – E dd MMM"}
}
MMMd{
M{"dd MMM – dd MMM"}
d{"dd–dd MMM"}
}
Md{
M{"dd/MM – dd/MM"}
d{"dd/MM – dd/MM"}
}
yM{
M{"MM/y – MM/y"}
y{"MM/y – MM/y"}
}
yMEd{
M{"E dd/MM/y – E dd/MM/y"}
d{"E dd/MM/y – E dd/MM/y"}
y{"E dd/MM/y – E dd/MM/y"}
}
yMMM{
M{"MMM–MMM U"}
y{"MMM U – MMM U"}
}
yMMMEd{
M{"E d MMM – E d MMM U"}
d{"E d MMM – E d MMM U"}
y{"E d MMM U – E d MMM U"}
}
yMMMM{
M{"MMMM–MMMM 'de' 'su' U"}
y{"MMMM 'de' 'su' U – MMMM 'de' 'su' U"}
}
yMMMd{
M{"dd MMM – dd MMM U"}
d{"dd–dd MMM U"}
y{"dd MMM U – dd MMM U"}
}
yMd{
M{"dd/MM/y – dd/MM/y"}
d{"dd/MM/y – dd/MM/y"}
y{"dd/MM/y – dd/MM/y"}
}
}
monthNames{
format{
abbreviated{
"m01",
"m02",
"m03",
"m04",
"m05",
"m06",
"m07",
"m08",
"m09",
"m10",
"m11",
"m12",
}
wide{
"su de unu mese",
"su de duos meses",
"su de tres meses",
"su de bator meses",
"su de chimbe meses",
"su de ses meses",
"su de sete meses",
"su de oto meses",
"su de nove meses",
"su de deghe meses",
"su de ùndighi meses",
"su de dòighi meses",
}
}
stand-alone{
wide{
"su de unu mese",
"su de duos meses",
"su de tres meses",
"su de bator meses",
"su de chimbe meses",
"su de ses meses",
"su de sete meses",
"su de oto meses",
"su de nove meses",
"su de deghe meses",
"su de ùndighi meses",
"su de dòighi meses",
}
}
}
monthPatterns{
format{
wide{
leap{"{0} bis"}
}
}
stand-alone{
wide{
leap{"{0} bis"}
}
}
}
}
coptic{
eras{
abbreviated{
"a.D.",
"a.M.",
}
wide{
"in antis de Diocletzianu",
"annu de sos màrtires",
}
}
monthNames{
format{
wide{
"tout",
"baba",
"hator",
"kiahk",
"toba",
"amshir",
"baramhat",
"baramouda",
"bashans",
"paona",
"epep",
"mesra",
"nasie",
}
}
}
}
dangi{
cyclicNameSets{
solarTerms{
format{
abbreviated{
"incumintzu de su beranu",
"abba dae chelu",
"ischidada de sos boborrotos",
"ecuinòtziu de beranu",
"luminosu e craru",
"abba pro trigu",
"incumintzu de s’istiu",
"maturatzione minore",
"trigu in ispigas",
"solstìtziu de istiu",
"afogu minore",
"afogu mannu",
"incumintzu de s’atòngiu",
"acabu de s’afogu",
"lentore biancu",
"ecuinòtziu de atòngiu",
"lentore fritu",
"achirrada de su ghiliore",
"incumintzu de s’ierru",
"nie minore",
"nie mannu",
"solstìtziu de ierru",
"fritu minore",
"fritu mannu",
}
narrow{
"incumintzu de su beranu",
"abba dae chelu",
"ischidada de sos boborrotos",
"ecuinòtziu de beranu",
"luminosu e craru",
"abba pro trigu",
"incumintzu de s’istiu",
"maturatzione minore",
"trigu in ispigas",
"solstìtziu de istiu",
"afogu minore",
"afogu mannu",
"incumintzu de s’atòngiu",
"acabu de s’afogu",
"lentore biancu",
"ecuinòtziu de atòngiu",
"lentore fritu",
"achirrada de su ghiliore",
"incumintzu de s’ierru",
"nie minore",
"nie mannu",
"solstìtziu de ierru",
"fritu minore",
"fritu mannu",
}
wide{
"incumintzu de su beranu",
"abba dae chelu",
"ischidada de sos boborrotos",
"ecuinòtziu de beranu",
"luminosu e craru",
"abba pro trigu",
"incumintzu de s’istiu",
"maturatzione minore",
"trigu in ispigas",
"solstìtziu de istiu",
"afogu minore",
"afogu mannu",
"incumintzu de s’atòngiu",
"acabu de s’afogu",
"lentore biancu",
"ecuinòtziu de atòngiu",
"lentore fritu",
"achirrada de su ghiliore",
"incumintzu de s’ierru",
"nie minore",
"nie mannu",
"solstìtziu de ierru",
"fritu minore",
"fritu mannu",
}
}
}
zodiacs{
format{
abbreviated{
"sòrighe",
"boe",
"tigre",
"cunillu",
"dragu",
"serpente",
"caddu",
"craba",
"martinica",
"puddu",
"cane",
"porcu",
}
narrow{
"sòrighe",
"boe",
"tigre",
"cunillu",
"dragu",
"serpente",
"caddu",
"craba",
"martinica",
"puddu",
"cane",
"porcu",
}
wide{
"sòrighe",
"boe",
"tigre",
"cunillu",
"dragu",
"serpente",
"caddu",
"craba",
"martinica",
"puddu",
"cane",
"porcu",
}
}
}
}
monthNames{
format{
wide{
"su de unu mese",
"su de duos meses",
"su de tres meses",
"su de bator meses",
"su de chimbe meses",
"su de ses meses",
"su de sete meses",
"su de oto meses",
"su de nove meses",
"su de deghe meses",
"su de ùndighi meses",
"su de dòighi meses",
}
}
stand-alone{
wide{
"su de unu mese",
"su de duos meses",
"su de tres meses",
"su de bator meses",
"su de chimbe meses",
"su de ses meses",
"su de sete meses",
"su de oto meses",
"su de nove meses",
"su de deghe meses",
"su de ùndighi meses",
"su de dòighi meses",
}
}
}
monthPatterns{
format{
wide{
leap{"{0} bis"}
}
}
stand-alone{
wide{
leap{"{0} bis"}
}
}
}
}
ethiopic{
eras{
abbreviated{
"a.Inc.",
"p.Inc.",
}
narrow{
"a.Inc.",
"p.Inc.",
}
wide{
"in antis de s’Incarnatzione",
"a pustis de s’Incarnatzione",
}
}
monthNames{
format{
abbreviated{
"mes.",
"tek.",
"hed.",
"tah.",
"ter",
"yek.",
"meg.",
"mia.",
"gen.",
"sene",
"ham.",
"neh.",
"pagu.",
}
wide{
"meskerem",
"tekemt",
"hedar",
"tahsas",
"ter",
"yekatit",
"megabit",
"miazia",
"genbot",
"sene",
"hamle",
"nehasse",
"pagumen",
}
}
}
}
ethiopic-amete-alem{
eras{
abbreviated{
"a.m.",
}
wide{
"annu de su mundu",
}
}
}
generic{
DateTimePatterns{
"HH:mm:ss zzzz",
"HH:mm:ss z",
"HH:mm:ss",
"HH:mm",
"EEEE d 'de' MMMM 'de' 'su' y G",
"d 'de' MMMM 'de' 'su' y G",
"dd MMM y G",
"dd/MM/y GGGGG",
"{1}, {0}",
"{1}, {0}",
"{1}, {0}",
"{1}, {0}",
"{1}, {0}",
}
DateTimePatterns%atTime{
"{1} 'a' 'sas' {0}",
"{1} 'a' 'sas' {0}",
"{1}, {0}",
"{1}, {0}",
}
availableFormats{
Ed{"E d"}
Gy{"y G"}
GyMMM{"MMM y G"}
GyMMMEd{"E d MMM y G"}
GyMMMd{"d MMM y G"}
GyMd{"dd/MM/y GGGGG"}
MEd{"E d/M"}
MMMEd{"E d MMM"}
MMMMd{"d MMMM"}
MMMd{"d MMM"}
Md{"d/M"}
h{"hh a"}
hm{"hh:mm a"}
hms{"hh:mm:ss a"}
y{"y G"}
yyyy{"y G"}
yyyyM{"M/y GGGGG"}
yyyyMEd{"E d/M/y GGGGG"}
yyyyMMM{"MMM y G"}
yyyyMMMEd{"E d MMM y G"}
yyyyMMMM{"MMMM 'de' 'su' y G"}
yyyyMMMd{"d MMM y G"}
yyyyMd{"d/M/y GGGGG"}
yyyyQQQ{"QQQ y G"}
yyyyQQQQ{"QQQQ 'de' 'su' y G"}
}
intervalFormats{
GyM{
G{"M/y GGGGG – M/y GGGGG"}
M{"M/y – M/y GGGGG"}
y{"M/y – M/y GGGGG"}
}
GyMEd{
G{"E d/M/y GGGGG – E d/M/y GGGGG"}
M{"E d/M/y – E d/M/y GGGGG"}
d{"E d/M/y – E d/M/y GGGGG"}
y{"E d/M/y – E d/M/y GGGGG"}
}
GyMMM{
G{"MMM y G – MMM y G"}
M{"MMM – MMM y G"}
y{"MMM y – MMM y G"}
}
GyMMMEd{
G{"E d MMM y G – E d MMM y G"}
M{"E d MMM – E d MMM y G"}
d{"E d MMM – E d MMM y G"}
y{"E d MMM y – E d MMM y G"}
}
GyMMMd{
G{"d MMM y G – d MMM y G"}
M{"d MMM – d MMM y G"}
d{"d–d MMM y G"}
y{"d MMM y – d MMM y G"}
}
GyMd{
G{"d/M/y GGGGG – d/M/y GGGGG"}
M{"d/M/y – d/M/y GGGGG"}
d{"d/M/y – d/M/y GGGGG"}
y{"d/M/y – d/M/y GGGGG"}
}
M{
M{"M–M"}
}
MEd{
M{"E dd/MM – E dd/MM"}
d{"E dd/MM – E dd/MM"}
}
MMM{
M{"MMM–MMM"}
}
MMMEd{
M{"E dd MMM – E dd MMM"}
d{"E dd – E dd MMM"}
}
MMMd{
M{"dd MMM – dd MMM"}
d{"dd–dd MMM"}
}
Md{
M{"dd/MM – dd/MM"}
d{"dd/MM – dd/MM"}
}
y{
y{"y–y G"}
}
yM{
M{"MM/y – MM/y GGGGG"}
y{"MM/y – MM/y GGGGG"}
}
yMEd{
M{"E dd/MM/y – E dd/MM/y GGGGG"}
d{"E dd/MM/y – E dd/MM/y GGGGG"}
y{"E dd/MM/y – E dd/MM/y GGGGG"}
}
yMMM{
M{"MMM–MMM y G"}
y{"MMM y – MMM y G"}
}
yMMMEd{
M{"E d MMM – E d MMM y G"}
d{"E d – E d MMM y G"}
y{"E d MMM y – E d MMM y G"}
}
yMMMM{
M{"MMMM–MMMM y G"}
y{"MMMM y – MMMM y G"}
}
yMMMd{
M{"dd MMM – dd MMM y G"}
d{"dd–dd MMM y G"}
y{"dd MMM y – dd MMM y G"}
}
yMd{
M{"dd/MM/y – dd/MM/y GGGGG"}
d{"dd/MM/y – dd/MM/y GGGGG"}
y{"dd/MM/y – dd/MM/y GGGGG"}
}
}
}
gregorian{
AmPmMarkers{
"AM",
"PM",
}
AmPmMarkersAbbr{
"AM",
"PM",
}
AmPmMarkersNarrow{
"m.",
"b.",
}
DateTimePatterns{
"HH:mm:ss zzzz",
"HH:mm:ss z",
"HH:mm:ss",
"HH:mm",
"d 'de' MMMM 'de' 'su' y, 'de' EEEE",
"d 'de' MMMM 'de' 'su' y",
"d 'de' MMM y",
"dd/MM/y",
"{1}, {0}",
"{1}, {0}",
"{1}, {0}",
"{1}, {0}",
"{1}, {0}",
}
DateTimePatterns%atTime{
"{1} 'a' 'sas' {0}",
"{1} 'a' 'sas' {0}",
"{1}, {0}",
"{1}, {0}",
}
availableFormats{
Ed{"E d"}
Gy{"y G"}
GyMMM{"MMM y G"}
GyMMMEd{"E d 'de' MMM 'de' 'su' y G"}
GyMMMd{"d 'de' MMM 'de' 'su' y G"}
GyMd{"dd/MM/y GGGGG"}
MEd{"E d/M"}
MMMEd{"E d 'de' MMM"}
MMMMW{
one{"'chida' W 'de' MMMM"}
other{"'chida' W 'de' MMMM"}
}
MMMMd{"d 'de' MMMM"}
MMMd{"d 'de' MMM"}
Md{"d/M"}
yM{"M/y"}
yMEd{"E d/M/y"}
yMMM{"MMM y"}
yMMMEd{"E d 'de' MMM y"}
yMMMM{"MMMM 'de' 'su' y"}
yMMMd{"d 'de' MMM y"}
yMd{"d/M/y"}
yQQQ{"QQQ y"}
yQQQQ{"QQQQ 'de' 'su' y"}
yw{
one{"'chida' w 'de' 'su' Y"}
other{"'chida' w 'de' 'su' Y"}
}
}
dayNames{
format{
abbreviated{
"dom",
"lun",
"mar",
"mèr",
"giò",
"che",
"sàb",
}
narrow{
"D",
"L",
"M",
"M",
"G",
"C",
"S",
}
short{
"dom",
"lun",
"mar",
"mèr",
"giò",
"che",
"sàb",
}
wide{
"domìniga",
"lunis",
"martis",
"mèrcuris",
"giòbia",
"chenàbura",
"sàbadu",
}
}
stand-alone{
abbreviated{
"dom",
"lun",
"mar",
"mèr",
"giò",
"che",
"sàb",
}
narrow{
"D",
"L",
"M",
"M",
"G",
"C",
"S",
}
short{
"dom",
"lun",
"mar",
"mèr",
"giò",
"che",
"sàb",
}
wide{
"domìniga",
"lunis",
"martis",
"mèrcuris",
"giòbia",
"chenàbura",
"sàbadu",
}
}
}
dayPeriod{
stand-alone{
abbreviated{
am{"AM"}
pm{"PM"}
}
narrow{
am{"AM"}
pm{"PM"}
}
wide{
am{"AM"}
pm{"PM"}
}
}
}
eras{
abbreviated{
"a.C.",
"p.C.",
}
abbreviated%variant{
"a.E.C.",
"E.C.",
}
wide{
"in antis de Cristu",
"a pustis de Cristu",
}
wide%variant{
"in antis de s’era comuna",
"era comuna",
}
}
intervalFormats{
Gy{
G{"y G – y G"}
y{"y – y G"}
}
GyM{
G{"M/y GGGGG – M/y GGGGG"}
M{"M/y – M/y GGGGG"}
y{"M/y – M/y GGGGG"}
}
GyMEd{
G{"E d/M/y GGGGG – E d/M/y GGGGG"}
M{"E d/M/y – E d/M/y GGGGG"}
d{"E d/M/y – E d/M/y GGGGG"}
y{"E d/M/y – E d/M/y GGGGG"}
}
GyMMM{
G{"MMM y G – MMM y G"}
M{"MMM – MMM y G"}
y{"MMM y – MMM y G"}
}
GyMMMEd{
G{"E d MMM y G – E d MMM y G"}
M{"E d MMM – E d MMM y G"}
d{"E d MMM – E d MMM y G"}
y{"E d MMM y – E d MMM y G"}
}
GyMMMd{
G{"d MMM y G – d MMM y G"}
M{"d MMM – d MMM y G"}
d{"d – d MMM y G"}
y{"d MMM y – d MMM y G"}
}
GyMd{
G{"d/M/y GGGGG – d/M/y GGGGG"}
M{"d/M/y – d/M/y GGGGG"}
d{"d/M/y – d/M/y GGGGG"}
y{"d/M/y – d/M/y GGGGG"}
}
M{
M{"M–M"}
}
MEd{
M{"E dd/MM – E dd/MM"}
d{"E dd/MM – E dd/MM"}
}
MMM{
M{"MMM–MMM"}
}
MMMEd{
M{"E dd MMM – E dd MMM"}
d{"E dd – E dd MMM"}
}
MMMd{
M{"dd MMM – dd MMM"}
d{"dd–dd MMM"}
}
Md{
M{"dd/MM – dd/MM"}
d{"dd/MM – dd/MM"}
}
yM{
M{"MM/y – MM/y"}
y{"MM/y – MM/y"}
}
yMEd{
M{"E dd/MM/y – E dd/MM/y"}
d{"E dd/MM/y – E dd/MM/y"}
y{"E dd/MM/y – E dd/MM/y"}
}
yMMM{
M{"MMM–MMM y"}
y{"MMM y – MMM y"}
}
yMMMEd{
M{"E d MMM – E d MMM y"}
d{"E d MMM – E d MMM y"}
y{"E d MMM y – E d MMM y"}
}
yMMMM{
M{"MMMM–MMMM 'de' 'su' y"}
y{"MMMM 'de' 'su' y – MMMM 'de' 'su' y"}
}
yMMMd{
M{"dd MMM – dd MMM y"}
d{"dd–dd MMM y"}
y{"dd MMM y – dd MMM y"}
}
yMd{
M{"dd/MM/y – dd/MM/y"}
d{"dd/MM/y – dd/MM/y"}
y{"dd/MM/y – dd/MM/y"}
}
}
monthNames{
format{
abbreviated{
"ghe",
"fre",
"mar",
"abr",
"maj",
"làm",
"trì",
"aus",
"cab",
"stG",
"stA",
"nad",
}
narrow{
"G",
"F",
"M",
"A",
"M",
"L",
"T",
"A",
"C",
"S",
"S",
"N",
}
wide{
"ghennàrgiu",
"freàrgiu",
"martzu",
"abrile",
"maju",
"làmpadas",
"trìulas",
"austu",
"cabudanni",
"santugaine",
"santandria",
"nadale",
}
}
stand-alone{
abbreviated{
"ghe",
"fre",
"mar",
"abr",
"maj",
"làm",
"trì",
"aus",
"cab",
"stG",
"stA",
"nad",
}
narrow{
"G",
"F",
"M",
"A",
"M",
"L",
"T",
"A",
"C",
"S",
"S",
"N",
}
wide{
"ghennàrgiu",
"freàrgiu",
"martzu",
"abrile",
"maju",
"làmpadas",
"trìulas",
"austu",
"cabudanni",
"santugaine",
"santandria",
"nadale",
}
}
}
quarters{
format{
abbreviated{
"T1",
"T2",
"T3",
"T4",
}
narrow{
"1",
"2",
"3",
"4",
}
wide{
"1u trimestre",
"2u trimestre",
"3u trimestre",
"4u trimestre",
}
}
stand-alone{
abbreviated{
"T1",
"T2",
"T3",
"T4",
}
narrow{
"1",
"2",
"3",
"4",
}
wide{
"1u trimestre",
"2u trimestre",
"3u trimestre",
"4u trimestre",
}
}
}
}
hebrew{
eras{
abbreviated{
"a.m.",
}
narrow{
"a.m.",
}
wide{
"annu de su mundu",
}
}
monthNames{
format{
abbreviated{
"tis.",
"hes.",
"kis.",
"tev.",
"she.",
"ad.I",
"adar",
"nis.",
"iyar",
"siv.",
"tam.",
"av",
"elul",
"ad.II",
}
wide{
"tishri",
"heshvan",
"kislev",
"tevet",
"shevat",
"adar I",
"adar",
"nisan",
"iyar",
"sivan",
"tamuz",
"av",
"elul",
"adar II",
}
}
}
}
indian{
eras{
wide{
"era Saka",
}
}
monthNames{
format{
abbreviated{
"cha.",
"vai.",
"jya.",
"asa.",
"sra.",
"bha.",
"asv.",
"kar.",
"agr.",
"pau.",
"mag.",
"pha.",
}
wide{
"chaitra",
"vaisakha",
"jyaistha",
"asadha",
"sravana",
"bhadra",
"asvina",
"kartika",
"agrahayana",
"pausa",
"magha",
"phalguna",
}
}
}
}
islamic{
eras{
abbreviated{
"e.E.",
}
narrow{
"E",
}
wide{
"era de s’Egira",
}
}
monthNames{
format{
abbreviated{
"muh.",
"saf.",
"rab. I",
"rab. II",
"jum. I",
"jum. II",
"raj.",
"sha.",
"ram.",
"shaw.",
"dhuʻl-q.",
"dhuʻl-h.",
}
wide{
"muharram",
"safar",
"rabiʻ I",
"rabiʻ II",
"jumada I",
"jumada II",
"rajab",
"shaban",
"ramadan",
"shawwal",
"dhuʻl-qiʻdah",
"dhuʻl-hijjah",
}
}
}
}
persian{
eras{
abbreviated{
"a.p.",
}
narrow{
"a.p.",
}
wide{
"annu persianu",
}
}
monthNames{
format{
abbreviated{
"far.",
"ord.",
"kho.",
"tir",
"mor.",
"sha.",
"mehr",
"aban",
"azar",
"dey",
"bah.",
"esf.",
}
wide{
"farvardin",
"ordibehesht",
"khordad",
"tir",
"mordad",
"shahrivar",
"mehr",
"aban",
"azar",
"dey",
"bahman",
"esfand",
}
}
}
}
roc{
eras{
abbreviated{
"a.R.d.T.",
"R.d.T",
}
wide{
"in antis de sa R.d.T.",
"R.d.T.",
}
}
}
}
characterLabel{
activities{"atividade"}
african_scripts{"sistema de iscritura africanu"}
american_scripts{"sistema de iscritura americanu"}
animal{"animale"}
animals_nature{"animale o natura"}
arrows{"fritza"}
body{"corpus"}
box_drawing{"disinnu a iscàtula"}
building{"edifìtziu"}
bullets_stars{"puntu o isteddu"}
consonantal_jamo{"jamo consonàticu"}
currency_symbols{"sìmbulu de valuta"}
dash_connector{"tratigheddu o cunnetore"}
digits{"tzifra"}
divination_symbols{"sìmbulu divinatòriu"}
downwards_arrows{"fritza cara a bassu"}
downwards_upwards_arrows{"fritzas cara a bassu e cara a artu"}
east_asian_scripts{"sistema de iscritura de s’Àsia orientale"}
european_scripts{"sistema de iscritura europeu"}
female{"fèmina"}
flag{"bandera"}
flags{"banderas"}
food_drink{"màndigu e bèbidas"}
format{"formadu"}
format_whitespace{"formadu e ispatziadura"}
full_width_form_variant{"variante a largària intrea"}
geometric_shapes{"forma geomètrica"}
half_width_form_variant{"variante a mesu largària"}
han_characters{"caràtere han"}
han_radicals{"radicale han"}
hanzi_simplified{"hanzi (semplificadu)"}
hanzi_traditional{"hanzi (traditzionale)"}
heart{"coro"}
historic_scripts{"sistema de iscritura istòricu"}
ideographic_desc_characters{"caràtere ideogràficu de descritzione"}
japanese_kana{"kana giaponesu"}
keycap{"tecla"}
leftwards_arrows{"fritza cara a manca"}
leftwards_rightwards_arrows{"fritza cara a manca e cara a dereta"}
letterlike_symbols{"sìmbulu alfabèticu"}
limited_use{"impreu limitadu"}
male{"òmine"}
math_symbols{"sìmbulu matemàticu"}
middle_eastern_scripts{"sistema de iscritura de s’Oriente de Mesu"}
miscellaneous{"vàriu"}
modern_scripts{"sistema de iscritura modernu"}
modifier{"modificadore"}
musical_symbols{"sìmbulu musicale"}
nature{"natura"}
nonspacing{"chene ispatziadura"}
numbers{"nùmeros"}
objects{"ogetu"}
other{"àteru"}
paired{"dòpiu"}
person{"persona"}
phonetic_alphabet{"alfabetu fonèticu"}
pictographs{"pitogramma"}
place{"logu"}
plant{"pianta"}
punctuation{"puntegiadura"}
rightwards_arrows{"fritza cara a dereta"}
sign_standard_symbols{"sinnu o sìmbulu"}
small_form_variant{"variante minore"}
smiley{"emòticon"}
smileys_people{"emòticon o persone"}
south_asian_scripts{"sistema de iscritura de s’Àsia meridionale"}
southeast_asian_scripts{"sistema de iscritura de su sud-est asiàticu"}
spacing{"ispatziadura"}
sport{"isport"}
symbols{"sìmbulu"}
technical_symbols{"sìmbulu tècnicu"}
tone_marks{"atzentu tonale"}
travel{"biàgiu"}
travel_places{"biàgiu o logu"}
upwards_arrows{"fritza cara a artu"}
variant_forms{"variante"}
vocalic_jamo{"jamo vocàlicu"}
weather{"clima"}
western_asian_scripts{"sistema de iscritura de s’Àsia otzidentale"}
whitespace{"ispàtziu"}
}
delimiters{
alternateQuotationEnd{"”"}
alternateQuotationStart{"“"}
quotationEnd{"»"}
quotationStart{"«"}
}
fields{
day{
dn{"die"}
relative{
"-1"{"eris"}
"0"{"oe"}
"1"{"cras"}
}
relativeTime{
future{
one{"intro de {0} die"}
other{"intro de {0} dies"}
}
past{
one{"{0} die a como"}
other{"{0} dies a como"}
}
}
}
day-narrow{
dn{"die"}
relativeTime{
future{
one{"intro de {0} die"}
other{"intro de {0} dies"}
}
past{
one{"{0} die a como"}
other{"{0} dies a como"}
}
}
}
day-short{
dn{"die"}
relativeTime{
future{
one{"intro de {0} die"}
other{"intro de {0} dies"}
}
past{
one{"{0} die a como"}
other{"{0} dies a como"}
}
}
}
dayOfYear{
dn{"die de s’annu"}
}
dayperiod{
dn{"AM/PM"}
}
dayperiod-narrow{
dn{"AM/PM"}
}
dayperiod-short{
dn{"AM/PM"}
}
era{
dn{"era"}
}
era-narrow{
dn{"era"}
}
era-short{
dn{"era"}
}
fri{
relative{
"-1"{"chenàbura colada"}
"0"{"custa chenàbura"}
"1"{"chenàbura chi intrat"}
}
relativeTime{
future{
one{"intro de {0} chenàbura"}
other{"intro de {0} chenàburas"}
}
past{
one{"{0} chenàbura a como"}
other{"{0} chenàburas a como"}
}
}
}
fri-narrow{
relative{
"-1"{"che. colada"}
"0"{"custa che."}
"1"{"che. chi intrat"}
}
relativeTime{
future{
one{"intro de {0} che."}
other{"intro de {0} che."}
}
past{
one{"{0} che. a como"}
other{"{0} che. a como"}
}
}
}
fri-short{
relative{
"-1"{"che. colada"}
"0"{"custa che."}
"1"{"che. chi intrat"}
}
relativeTime{
future{
one{"intro de {0} che."}
other{"intro de {0} che."}
}
past{
one{"{0} che. a como"}
other{"{0} che. a como"}
}
}
}
hour{
dn{"ora"}
relative{
"0"{"cust’ora"}
}
relativeTime{
future{
one{"intro de {0} ora"}
other{"intro de {0} oras"}
}
past{
one{"{0} ora a como"}
other{"{0} oras a como"}
}
}
}
hour-narrow{
dn{"ora"}
relative{
"0"{"cust’ora"}
}
relativeTime{
future{
one{"intro de {0} o"}
other{"intro de {0} o"}
}
past{
one{"{0} o a como"}
other{"{0} o a como"}
}
}
}
hour-short{
dn{"ora"}
relative{
"0"{"cust’ora"}
}
relativeTime{
future{
one{"intro de {0} ora"}
other{"intro de {0} oras"}
}
past{
one{"{0} ora a como"}
other{"{0} oras a como"}
}
}
}
minute{
dn{"minutu"}
relative{
"0"{"custu minutu"}
}
relativeTime{
future{
one{"intro de {0} minutu"}
other{"intro de {0} minutos"}
}
past{
one{"{0} minutu a como"}
other{"{0} minutos a como"}
}
}
}
minute-narrow{
dn{"min."}
relative{
"0"{"custu minutu"}
}
relativeTime{
future{
one{"intro de {0} m"}
other{"intro de {0} m"}
}
past{
one{"{0} m a como"}
other{"{0} m a como"}
}
}
}
minute-short{
dn{"min."}
relative{
"0"{"custu minutu"}
}
relativeTime{
future{
one{"intro de {0} min."}
other{"intro de {0} min."}
}
past{
one{"{0} min. a como"}
other{"{0} min. a como"}
}
}
}
mon{
relative{
"-1"{"lunis coladu"}
"0"{"custu lunis"}
"1"{"lunis chi intrat"}
}
relativeTime{
future{
one{"intro de {0} lunis"}
other{"intro de {0} lunis"}
}
past{
one{"{0} lunis a como"}
other{"{0} lunis a como"}
}
}
}
mon-narrow{
relative{
"-1"{"lun. coladu"}
"0"{"custu lun."}
"1"{"lun. chi intrat"}
}
relativeTime{
future{
one{"intro de {0} lun."}
other{"intro de {0} lun."}
}
past{
one{"{0} lun. a como"}
other{"{0} lun. a como"}
}
}
}
mon-short{
relative{
"-1"{"lun. coladu"}
"0"{"custu lun."}
"1"{"lun. chi intrat"}
}
relativeTime{
future{
one{"intro de {0} lun."}
other{"intro de {0} lun."}
}
past{
one{"{0} lun. a como"}
other{"{0} lun. a como"}
}
}
}
month{
dn{"mese"}
relative{
"-1"{"su mese coladu"}
"0"{"custu mese"}
"1"{"su mese chi intrat"}
}
relativeTime{
future{
one{"intro de {0} mese"}
other{"intro de {0} meses"}
}
past{
one{"{0} mese a como"}
other{"{0} meses a como"}
}
}
}
month-narrow{
relative{
"-1"{"su mese coladu"}
"0"{"custu mese"}
"1"{"su mese chi intrat"}
}
relativeTime{
future{
one{"intro de {0} mese"}
other{"intro de {0} meses"}
}
past{
one{"{0} mese a como"}
other{"{0} meses a como"}
}
}
}
month-short{
relative{
"-1"{"su mese coladu"}
"0"{"custu mese"}
"1"{"su mese chi intrat"}
}
relativeTime{
future{
one{"intro de {0} mese"}
other{"intro de {0} meses"}
}
past{
one{"{0} mese a como"}
other{"{0} meses a como"}
}
}
}
quarter{
dn{"trimestre"}
relative{
"-1"{"su trimestre coladu"}
"0"{"custu trimestre"}
"1"{"su trimestre chi intrat"}
}
relativeTime{
future{
one{"intro de {0} trimestre"}
other{"intro de {0} trimestres"}
}
past{
one{"{0} trimestre a como"}
other{"{0} trimestres a como"}
}
}
}
quarter-narrow{
dn{"trim."}
relative{
"-1"{"su trim. coladu"}
"0"{"custu trim."}
"1"{"su trim. chi intrat"}
}
relativeTime{
future{
one{"intro de {0} trim."}
other{"intro de {0} trim."}
}
past{
one{"{0} trim. a como"}
other{"{0} trim. a como"}
}
}
}
quarter-short{
dn{"trim."}
relative{
"-1"{"su trim. coladu"}
"0"{"custu trim."}
"1"{"su trim. chi intrat"}
}
relativeTime{
future{
one{"intro de {0} trim."}
other{"intro de {0} trim."}
}
past{
one{"{0} trim. a como"}
other{"{0} trim. a como"}
}
}
}
sat{
relative{
"-1"{"sàbadu coladu"}
"0"{"custu sàbadu"}
"1"{"sàbadu chi intrat"}
}
relativeTime{
future{
one{"intro de {0} sàbadu"}
other{"intro de {0} sàbados"}
}
past{
one{"{0} sàbadu a como"}
other{"{0} sàbados a como"}
}
}
}
sat-narrow{
relative{
"-1"{"sàb. coladu"}
"0"{"custu sàb."}
"1"{"sàb. chi intrat"}
}
relativeTime{
future{
one{"intro de {0} sàb."}
other{"intro de {0} sàb."}
}
past{
one{"{0} sàb. a como"}
other{"{0} sàb. a como"}
}
}
}
sat-short{
relative{
"-1"{"sàb. coladu"}
"0"{"custu sàb."}
"1"{"sàb. chi intrat"}
}
relativeTime{
future{
one{"intro de {0} sàb."}
other{"intro de {0} sàb."}
}
past{
one{"{0} sàb. a como"}
other{"{0} sàb. a como"}
}
}
}
second{
dn{"segundu"}
relative{
"0"{"como"}
}
relativeTime{
future{
one{"intro de {0} segundu"}
other{"intro de {0} segundos"}
}
past{
one{"{0} segundu a como"}
other{"{0} segundos a como"}
}
}
}
second-narrow{
dn{"seg."}
relative{
"0"{"como"}
}
relativeTime{
future{
one{"intro de {0} s"}
other{"intro de {0} s"}
}
past{
one{"{0} s a como"}
other{"{0} s a como"}
}
}
}
second-short{
dn{"seg."}
relative{
"0"{"como"}
}
relativeTime{
future{
one{"intro de {0} seg."}
other{"intro de {0} seg."}
}
past{
one{"{0} seg. a como"}
other{"{0} seg. a como"}
}
}
}
sun{
relative{
"-1"{"domìniga colada"}
"0"{"custa domìniga"}
"1"{"domìniga chi intrat"}
}
relativeTime{
future{
one{"intro de {0} domìniga"}
other{"intro de {0} domìnigas"}
}
past{
one{"{0} domìniga a como"}
other{"{0} domìnigas a como"}
}
}
}
sun-narrow{
relative{
"-1"{"dom. colada"}
"0"{"custa dom."}
"1"{"dom. chi intrat"}
}
relativeTime{
future{
one{"intro de {0} dom."}
other{"intro de {0} dom."}
}
past{
one{"{0} dom. a como"}
other{"{0} dom. a como"}
}
}
}
sun-short{
relative{
"-1"{"dom. colada"}
"0"{"custa dom."}
"1"{"dom. chi intrat"}
}
relativeTime{
future{
one{"intro de {0} dom."}
other{"intro de {0} dom."}
}
past{
one{"{0} dom. a como"}
other{"{0} dom. a como"}
}
}
}
thu{
relative{
"-1"{"giòbia colada"}
"0"{"custa giòbia"}
"1"{"giòbia chi intrat"}
}
relativeTime{
future{
one{"intro de {0} giòbia"}
other{"intro de {0} giòbias"}
}
past{
one{"{0} giòbia a como"}
other{"{0} giòbias a como"}
}
}
}
thu-narrow{
relative{
"-1"{"giò. colada"}
"0"{"custa giò."}
"1"{"giò. chi intrat"}
}
relativeTime{
future{
one{"intro de {0} giò."}
other{"intro de {0} giò."}
}
past{
one{"{0} giò. a como"}
other{"{0} giò. a como"}
}
}
}
thu-short{
relative{
"-1"{"giò. colada"}
"0"{"custa giò."}
"1"{"giò. chi intrat"}
}
relativeTime{
future{
one{"intro de {0} giò."}
other{"intro de {0} giò."}
}
past{
one{"{0} giò. a como"}
other{"{0} giò. a como"}
}
}
}
tue{
relative{
"-1"{"martis coladu"}
"0"{"custu martis"}
"1"{"martis chi intrat"}
}
relativeTime{
future{
one{"intro de {0} martis"}
other{"intro de {0} martis"}
}
past{
one{"{0} martis a como"}
other{"{0} martis a como"}
}
}
}
tue-narrow{
relative{
"-1"{"mar. coladu"}
"0"{"custu mar."}
"1"{"mar. chi intrat"}
}
relativeTime{
future{
one{"intro de {0} mar."}
other{"intro de {0} mar."}
}
past{
one{"{0} mar. a como"}
other{"{0} mar. a como"}
}
}
}
tue-short{
relative{
"-1"{"mar. coladu"}
"0"{"custu mar."}
"1"{"mar. chi intrat"}
}
relativeTime{
future{
one{"intro de {0} mar."}
other{"intro de {0} mar."}
}
past{
one{"{0} mar. a como"}
other{"{0} mar. a como"}
}
}
}
wed{
relative{
"-1"{"mèrcuris coladu"}
"0"{"custu mèrcuris"}
"1"{"mèrcuris chi intrat"}
}
relativeTime{
future{
one{"intro de {0} mèrcuris"}
other{"intro de {0} mèrcuris"}
}
past{
one{"{0} mèrcuris a como"}
other{"{0} mèrcuris a como"}
}
}
}
wed-narrow{
relative{
"-1"{"mèr. coladu"}
"0"{"custu mèr."}
"1"{"mèr. chi intrat"}
}
relativeTime{
future{
one{"intro de {0} mèr."}
other{"intro de {0} mèr."}
}
past{
one{"{0} mèr. a como"}
other{"{0} mèr. a como"}
}
}
}
wed-short{
relative{
"-1"{"mèr. coladu"}
"0"{"custu mèr."}
"1"{"mèr. chi intrat"}
}
relativeTime{
future{
one{"intro de {0} mèr."}
other{"intro de {0} mèr."}
}
past{
one{"{0} mèr. a como"}
other{"{0} mèr. a como"}
}
}
}
week{
dn{"chida"}
relative{
"-1"{"sa chida colada"}
"0"{"custa chida"}
"1"{"sa chida chi intrat"}
}
relativePeriod{"sa chida de {0}"}
relativeTime{
future{
one{"intro de {0} chida"}
other{"intro de {0} chidas"}
}
past{
one{"{0} chida a como"}
other{"{0} chidas a como"}
}
}
}
week-narrow{
dn{"ch."}
relative{
"-1"{"sa chida colada"}
"0"{"custa chida"}
"1"{"sa chida chi intrat"}
}
relativePeriod{"sa chida de {0}"}
relativeTime{
future{
one{"intro de {0} ch."}
other{"intro de {0} ch."}
}
past{
one{"{0} ch. a como"}
other{"{0} ch. a como"}
}
}
}
week-short{
dn{"ch."}
relative{
"-1"{"sa chida colada"}
"0"{"custa chida"}
"1"{"sa chida chi intrat"}
}
relativePeriod{"sa chida de {0}"}
relativeTime{
future{
one{"intro de {0} ch."}
other{"intro de {0} ch."}
}
past{
one{"{0} ch. a como"}
other{"{0} ch. a como"}
}
}
}
weekOfMonth{
dn{"chida de su mese"}
}
weekOfMonth-narrow{
dn{"ch. de su mese"}
}
weekOfMonth-short{
dn{"ch. de su mese"}
}
weekday{
dn{"die de sa chida"}
}
weekday-narrow{
dn{"die de sa ch."}
}
weekday-short{
dn{"die de sa ch."}
}
weekdayOfMonth{
dn{"die de su mese"}
}
year{
dn{"annu"}
relative{
"-1"{"ocannu coladu"}
"0"{"ocannu"}
"1"{"ocannu chi benit"}
}
relativeTime{
future{
one{"intro de {0} annu"}
other{"intro de {0} annos"}
}
past{
one{"{0} annu a como"}
other{"{0} annos a como"}
}
}
}
year-narrow{
dn{"annu"}
relative{
"-1"{"ocannu coladu"}
"0"{"ocannu"}
"1"{"ocannu chi benit"}
}
relativeTime{
future{
one{"intro de {0} annu"}
other{"intro de {0} annos"}
}
past{
one{"{0} annu a como"}
other{"{0} annos a como"}
}
}
}
year-short{
dn{"annu"}
relative{
"-1"{"ocannu coladu"}
"0"{"ocannu"}
"1"{"ocannu chi benit"}
}
relativeTime{
future{
one{"intro de {0} annu"}
other{"intro de {0} annos"}
}
past{
one{"{0} annu a como"}
other{"{0} annos a como"}
}
}
}
zone{
dn{"fusu oràriu"}
}
zone-narrow{
dn{"fusu"}
}
zone-short{
dn{"fusu"}
}
}
listPattern{
or{
2{"{0} o {1}"}
end{"{0} o {1}"}
}
or-narrow{
2{"{0} o {1}"}
end{"{0} o {1}"}
}
or-short{
2{"{0} o {1}"}
end{"{0} o {1}"}
}
standard{
2{"{0} e {1}"}
end{"{0} e {1}"}
}
standard-narrow{
end{"{0} e {1}"}
}
standard-short{
end{"{0} e {1}"}
}
unit{
2{"{0} e {1}"}
end{"{0} e {1}"}
}
unit-narrow{
2{"{0} {1}"}
end{"{0} {1}"}
middle{"{0} {1}"}
start{"{0} {1}"}
}
unit-short{
2{"{0} e {1}"}
end{"{0} e {1}"}
}
}
measurementSystemNames{
UK{"britànnicu"}
US{"americanu"}
metric{"mètricu"}
}
}