blob: 205b2d1d54eeffc58b5fbac81ed8072754ef32d7 [file] [log] [blame]
// © 2016 and later: Unicode, Inc. and others.
// License & terms of use: http://www.unicode.org/copyright.html
// Generated using tools/cldr/cldr-to-icu/build-icu-data.xml
ln{
AuxExemplarCharacters{"[j q x]"}
ExemplarCharacters{
"[a á â ǎ b c d e é ê ě ɛ {ɛ\u0301} {ɛ\u0302} {ɛ\u030C} f g {gb} h i í î ǐ k "
"l m {mb} {mp} n {nd} {ng} {nk} {ns} {nt} {ny} {nz} o ó ô ǒ ɔ {ɔ\u0301} {ɔ"
"\u0302} {ɔ\u030C} p r s t u ú v w y z]"
}
ExemplarCharactersIndex{
"[A B C D E Ɛ F G {Gb} H I K L M {Mb} {Mp} N {Nd} {Ng} {Nk} {Ns} {Nt} {Ny} {N"
"z} O Ɔ P R S T U V W Y Z]"
}
ExemplarCharactersNumbers{"[\\- ‑ , . % ‰ + 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9]"}
NumberElements{
latn{
patterns{
currencyFormat{"#,##0.00 ¤"}
decimalFormat{"#,##0.###"}
}
symbols{
decimal{","}
group{"."}
}
}
}
calendar{
generic{
DateTimePatterns{
"HH:mm:ss zzzz",
"HH:mm:ss z",
"HH:mm:ss",
"HH:mm",
"EEEE d MMMM y G",
"d MMMM y G",
"d MMM y G",
"d/M/y GGGGG",
"{1} {0}",
"{1} {0}",
"{1} {0}",
"{1} {0}",
"{1} {0}",
}
DateTimeSkeletons{
"HHmmsszzzz",
"HHmmssz",
"HHmmss",
"HHmm",
"GyMMMMEEEEd",
"GyMMMMd",
"GyMMMd",
"GGGGGyMd",
}
availableFormats{
Ed{"E d"}
Hm{"HH:mm"}
Hms{"HH:mm:ss"}
M{"L"}
MEd{"E d/M"}
MMM{"LLL"}
MMMEd{"E d MMM"}
MMMd{"d MMM"}
Md{"d/M"}
d{"d"}
hm{"h:mm a"}
hms{"h:mm:ss a"}
ms{"m:ss"}
y{"y"}
yM{"M/y"}
yMEd{"E d/M/y"}
yMMM{"MMM y"}
yMMMEd{"E d MMM y"}
yMMMd{"d MMM y"}
yMd{"d/M/y"}
yQQQ{"QQQ y"}
yQQQQ{"QQQQ y"}
}
}
gregorian{
AmPmMarkers{
"ntɔ́ngɔ́",
"mpókwa",
}
AmPmMarkersAbbr{
"ntɔ́ngɔ́",
"mpókwa",
}
DateTimePatterns{
"HH:mm:ss zzzz",
"HH:mm:ss z",
"HH:mm:ss",
"HH:mm",
"EEEE d MMMM y",
"d MMMM y",
"d MMM y",
"d/M/y",
"{1} {0}",
"{1} {0}",
"{1} {0}",
"{1} {0}",
"{1} {0}",
}
DateTimeSkeletons{
"HHmmsszzzz",
"HHmmssz",
"HHmmss",
"HHmm",
"yMMMMEEEEd",
"yMMMMd",
"yMMMd",
"yMd",
}
availableFormats{
Ed{"E d"}
Hm{"HH:mm"}
Hms{"HH:mm:ss"}
M{"L"}
MEd{"E d/M"}
MMM{"LLL"}
MMMEd{"E d MMM"}
MMMd{"d MMM"}
Md{"d/M"}
d{"d"}
hm{"h:mm a"}
hms{"h:mm:ss a"}
ms{"m:ss"}
y{"y"}
yM{"M/y"}
yMEd{"E d/M/y"}
yMMM{"MMM y"}
yMMMEd{"E d MMM y"}
yMMMd{"d MMM y"}
yMd{"d/M/y"}
yQQQ{"QQQ y"}
yQQQQ{"QQQQ y"}
}
dayNames{
format{
abbreviated{
"eye",
"ybo",
"mbl",
"mst",
"min",
"mtn",
"mps",
}
wide{
"eyenga",
"mokɔlɔ mwa yambo",
"mokɔlɔ mwa míbalé",
"mokɔlɔ mwa mísáto",
"mokɔlɔ ya mínéi",
"mokɔlɔ ya mítáno",
"mpɔ́sɔ",
}
}
stand-alone{
narrow{
"e",
"y",
"m",
"m",
"m",
"m",
"p",
}
}
}
eras{
abbreviated{
"libóso ya",
"nsima ya Y",
}
wide{
"Yambo ya Yézu Krís",
"Nsima ya Yézu Krís",
}
}
monthNames{
format{
abbreviated{
"yan",
"fbl",
"msi",
"apl",
"mai",
"yun",
"yul",
"agt",
"stb",
"ɔtb",
"nvb",
"dsb",
}
wide{
"sánzá ya yambo",
"sánzá ya míbalé",
"sánzá ya mísáto",
"sánzá ya mínei",
"sánzá ya mítáno",
"sánzá ya motóbá",
"sánzá ya nsambo",
"sánzá ya mwambe",
"sánzá ya libwa",
"sánzá ya zómi",
"sánzá ya zómi na mɔ̌kɔ́",
"sánzá ya zómi na míbalé",
}
}
stand-alone{
narrow{
"y",
"f",
"m",
"a",
"m",
"y",
"y",
"a",
"s",
"ɔ",
"n",
"d",
}
}
}
quarters{
format{
abbreviated{
"SM1",
"SM2",
"SM3",
"SM4",
}
wide{
"sánzá mísáto ya yambo",
"sánzá mísáto ya míbalé",
"sánzá mísáto ya mísáto",
"sánzá mísáto ya mínei",
}
}
}
}
}
delimiters{
alternateQuotationEnd{"’"}
alternateQuotationStart{"‘"}
quotationEnd{"”"}
quotationStart{"“"}
}
fields{
day{
dn{"Mokɔlɔ"}
relative{
"-1"{"Lóbi elékí"}
"0"{"Lɛlɔ́"}
"1"{"Lóbi ekoyâ"}
}
}
dayperiod{
dn{"Eleko ya mokɔlɔ"}
}
era{
dn{"Ntángo"}
}
hour{
dn{"Ngonga"}
}
minute{
dn{"Monúti"}
}
month{
dn{"Sánzá"}
}
second{
dn{"Sɛkɔ́ndɛ"}
}
week{
dn{"Pɔ́sɔ"}
}
weekday{
dn{"Mokɔlɔ ya pɔ́sɔ"}
}
year{
dn{"Mobú"}
}
zone{
dn{"Ntáká ya ngonga"}
}
}
}