blob: b2fde686f1a417385ad241e356bf1d9af247b407 [file] [log] [blame]
// © 2016 and later: Unicode, Inc. and others.
// License & terms of use: http://www.unicode.org/copyright.html
// Generated using tools/cldr/cldr-to-icu/build-icu-data.xml
ig{
AuxExemplarCharacters{
"[á à ā c é è ē í ì ī {ị\u0301} {ị\u0300} ḿ {m\u0300} ń ǹ ó ò ō {ọ\u0301} {ọ"
"\u0300} q ú ù ū {ụ\u0301} {ụ\u0300} x]"
}
ExemplarCharacters{
"[a b {ch} d e ẹ f g {gb} {gh} {gw} h i ị j k {kp} {kw} l m n ṅ {nw} {ny} o ọ"
" p r s {sh} t u ụ v w y z]"
}
ExemplarCharactersIndex{"[A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z]"}
ExemplarCharactersPunctuation{"[\\- ‑ , ; \\: ! ? . ‘ ’ “ ” ( ) \\[ \\] \\{ \\}]"}
NumberElements{
arab{
patterns{
currencyFormat{"¤#,##0.00"}
percentFormat{"#,##0 %"}
}
symbols{
decimal{"٫"}
group{"٬"}
infinity{"∞"}
list{"؛"}
minusSign{"‏-"}
nan{"NaN"}
perMille{"؉"}
percentSign{"٪‏"}
plusSign{"‏+"}
superscriptingExponent{"×"}
timeSeparator{":"}
}
}
arabext{
symbols{
decimal{"٫"}
group{"٬"}
infinity{"∞"}
list{"؛"}
minusSign{"‎-‎"}
nan{"NaN"}
perMille{"؉"}
percentSign{"٪"}
plusSign{"‎+‎"}
superscriptingExponent{"×"}
timeSeparator{"٫"}
}
}
bali{
symbols{
timeSeparator{":"}
}
}
beng{
symbols{
timeSeparator{":"}
}
}
brah{
symbols{
timeSeparator{":"}
}
}
cakm{
symbols{
timeSeparator{":"}
}
}
latn{
miscPatterns{
atLeast{"{0}+"}
atMost{"≤{0}"}
range{"{0}–{1}"}
}
patterns{
accountingFormat{"¤#,##0.00;(¤#,##0.00)"}
currencyFormat{"¤#,##0.00"}
}
patternsShort{
currencyFormat{
1000{
other{"¤0K"}
}
10000{
other{"¤00K"}
}
100000{
other{"¤000K"}
}
1000000{
other{"¤0M"}
}
10000000{
other{"¤00M"}
}
100000000{
other{"¤000M"}
}
1000000000{
other{"¤0G"}
}
10000000000{
other{"¤00G"}
}
100000000000{
other{"¤000G"}
}
1000000000000{
other{"¤0T"}
}
10000000000000{
other{"¤00T"}
}
100000000000000{
other{"¤000T"}
}
}
}
symbols{
decimal{"."}
exponential{"E"}
group{","}
infinity{"∞"}
list{";"}
minusSign{"-"}
nan{"NaN"}
perMille{"‰"}
percentSign{"%"}
plusSign{"+"}
superscriptingExponent{"×"}
timeSeparator{":"}
}
}
minimalPairs{
ordinal{
other{"Si uzo aka nri {0}"}
}
plural{
other{"ubochi {0}"}
}
}
minimumGroupingDigits{"1"}
}
calendar{
generic{
DateTimePatterns{
"HH:mm:ss zzzz",
"HH:mm:ss z",
"HH:mm:ss",
"HH:mm",
"EEEE, d MMMM y G",
"d MMMM y G",
"d MMM y G",
"dd/MM/y GGGGG",
"{1}, {0}",
"{1}, {0}",
"{1}, {0}",
"{1}, {0}",
"{1}, {0}",
}
DateTimePatterns%atTime{
"{1} 'na' {0}",
"{1} 'na' {0}",
"{1}, {0}",
"{1}, {0}",
}
DateTimeSkeletons{
"HHmmsszzzz",
"HHmmssz",
"HHmmss",
"HHmm",
"GyMMMMEEEEd",
"GyMMMMd",
"GyMMMd",
"GGGGGyMMdd",
}
availableFormats{
Hm{"HH:mm"}
Hms{"HH:mm:ss"}
M{"L"}
MEd{"E, M/d"}
MMM{"LLL"}
MMMEd{"E, MMM d"}
MMMMEd{"E, MMMM d"}
MMMMd{"MMMM d"}
MMMd{"MMM d"}
Md{"M/d"}
d{"d"}
hm{"h:mm a"}
ms{"mm:ss"}
y{"y"}
yM{"M/y"}
yMEd{"E, M/d/y"}
yMMM{"MMM y"}
yMMMEd{"E, MMM d, y"}
yMMMM{"MMMM y"}
yQQQ{"QQQ y"}
yQQQQ{"QQQQ y"}
}
}
gregorian{
AmPmMarkers{
"N’ụtụtụ",
"N’abali",
}
AmPmMarkersAbbr{
"A.M.",
"P.M.",
}
AmPmMarkersNarrow{
"A.M.",
"P.M.",
}
DateTimePatterns{
"HH:mm:ss zzzz",
"HH:mm:ss z",
"HH:mm:ss",
"HH:mm",
"EEEE, d MMMM y",
"d MMMM y",
"d MMM y",
"d/M/yy",
"{1}, {0}",
"{1}, {0}",
"{1}, {0}",
"{1}, {0}",
"{1}, {0}",
}
DateTimePatterns%atTime{
"{1} 'na' {0}",
"{1} 'na' {0}",
"{1}, {0}",
"{1}, {0}",
}
DateTimeSkeletons{
"HHmmsszzzz",
"HHmmssz",
"HHmmss",
"HHmm",
"yMMMMEEEEd",
"yMMMMd",
"yMMMd",
"yyMd",
}
appendItems{
Timezone{"{0} {1}"}
}
availableFormats{
GyMMM{"MMM G y"}
GyMMMEd{"E, d MMM, G y"}
GyMMMd{"d MMM, G y"}
MEd{"E, d/M"}
MMMEd{"E, d MMM"}
MMMMEd{"E, d MMMM"}
MMMMW{
other{"'Izu' W 'n'‘'ime' MMMM"}
}
MMMMd{"d MMMM"}
MMMd{"d MMM"}
Md{"d/M"}
yM{"M/y"}
yMEd{"E, d/M/y"}
yMMM{"MMM y"}
yMMMEd{"E, d MMM y"}
yMMMM{"MMMM y"}
yMMMd{"d MMM y"}
yMd{"d/M/y"}
yQQQ{"QQQ y"}
yQQQQ{"QQQQ y"}
yw{
other{"'Izu' w 'n' 'ime' Y"}
}
}
dayNames{
format{
abbreviated{
"Sọn",
"Mọn",
"Tiu",
"Wen",
"Tọọ",
"Fraị",
"Sat",
}
short{
"Sọn",
"Mọn",
"Tiu",
"Wen",
"Tọọ",
"Fraị",
"Sat",
}
wide{
"Sọndee",
"Mọnde",
"Tiuzdee",
"Wenezdee",
"Tọọzdee",
"Fraịdee",
"Satọdee",
}
}
stand-alone{
abbreviated{
"Sọn",
"Mọn",
"Tiu",
"Wen",
"Tọọ",
"Fraị",
"Sat",
}
short{
"Sọn",
"Mọn",
"Tiu",
"Wen",
"Tọọ",
"Fraị",
"Sat",
}
wide{
"Sọndee",
"Mọnde",
"Tiuzdee",
"Wenezdee",
"Tọọzdee",
"Fraịdee",
"Satọdee",
}
}
}
dayPeriod{
stand-alone{
abbreviated{
am{"A.M."}
pm{"P.M."}
}
narrow{
am{"A.M."}
pm{"P.M."}
}
wide{
am{"A.M."}
pm{"P.M."}
}
}
}
eras{
abbreviated{
"T.K.",
"A.K.",
}
abbreviated%variant{
"TOA",
"OA",
}
narrow{
"T.K.",
"A.K.",
}
narrow%variant{
"BCE",
"CE",
}
wide{
"Tupu Kraist",
"Afọ Kraịst",
}
wide%variant{
"Tupu Oge Afọ",
"Oge Afọ",
}
}
intervalFormats{
H{
H{"HH–HH"}
}
Hm{
H{"HH:mm–HH:mm"}
m{"HH:mm–HH:mm"}
}
Hmv{
H{"HH:mm–HH:mm v"}
m{"HH:mm–HH:mm v"}
}
Hv{
H{"HH–HH v"}
}
M{
M{"MM–MM"}
}
MEd{
M{"MM-dd, E – MM-dd, E"}
d{"E, MM/dd – E, MM/dd"}
}
MMM{
M{"LLL–LLL"}
}
MMMEd{
M{"MMM d, E – MMM d, E"}
d{"MMM d, E – MMM d, E"}
}
MMMd{
M{"MMM d – MMM d"}
d{"MMM d–d"}
}
Md{
M{"MM/dd – MM/dd"}
d{"MM/dd – MM/dd"}
}
d{
d{"d–d"}
}
h{
a{"h a – h a"}
h{"h–h a"}
}
hm{
a{"h:mm a – h:mm a"}
h{"h:mm–h:mm a"}
m{"h:mm–h:mm a"}
}
hmv{
a{"h:mm a – h:mm a v"}
h{"h:mm–h:mm a v"}
m{"h:mm–h:mm a v"}
}
hv{
a{"h a – h a v"}
h{"h–h a v"}
}
y{
y{"y–y"}
}
yM{
M{"MM/y – MM/y"}
y{"y-MM – y-MM"}
}
yMEd{
M{"y-MM-dd, E – y-MM-dd, E"}
d{"y-MM-dd, E – y-MM-dd, E"}
y{"y-MM-dd, E – y-MM-dd, E"}
}
yMMM{
M{"y MMM–MMM"}
y{"y MMM – y MMM"}
}
yMMMEd{
M{"y MMM d, E – MMM d, E"}
d{"y MMM d, E – MMM d, E"}
y{"y MMM d, E – y MMM d, E"}
}
yMMMM{
M{"y MMMM–MMMM"}
y{"y MMMM – y MMMM"}
}
yMMMd{
M{"y MMM d – MMM d"}
d{"y MMM d–d"}
y{"y MMM d – y MMM d"}
}
yMd{
M{"y-MM-dd – y-MM-dd"}
d{"y-MM-dd – y-MM-dd"}
y{"y-MM-dd – y-MM-dd"}
}
}
monthNames{
format{
abbreviated{
"Jen",
"Feb",
"Maa",
"Epr",
"Mee",
"Juu",
"Jul",
"Ọgọ",
"Sep",
"Ọkt",
"Nov",
"Dis",
}
narrow{
"J",
"F",
"M",
"E",
"M",
"J",
"J",
"Ọ",
"S",
"Ọ",
"N",
"D",
}
wide{
"Jenụwarị",
"Febrụwarị",
"Maachị",
"Epreel",
"Mee",
"Juun",
"Julaị",
"Ọgọọst",
"Septemba",
"Ọktoba",
"Novemba",
"Disemba",
}
}
stand-alone{
abbreviated{
"Jen",
"Feb",
"Maa",
"Epr",
"Mee",
"Juu",
"Jul",
"Ọgọ",
"Sep",
"Ọkt",
"Nov",
"Dis",
}
narrow{
"J",
"F",
"M",
"E",
"M",
"J",
"J",
"Ọ",
"S",
"Ọ",
"N",
"D",
}
wide{
"Jenụwarị",
"Febrụwarị",
"Maachị",
"Epreel",
"Mee",
"Juun",
"Julaị",
"Ọgọọst",
"Septemba",
"Ọktoba",
"Novemba",
"Disemba",
}
}
}
quarters{
format{
abbreviated{
"Ọ1",
"Ọ2",
"Ọ3",
"Ọ4",
}
narrow{
"1",
"2",
"3",
"4",
}
wide{
"Ọkara 1",
"Ọkara 2",
"Ọkara 3",
"Ọkara 4",
}
}
stand-alone{
abbreviated{
"Ọ1",
"Ọ2",
"Ọ3",
"Ọ4",
}
narrow{
"1",
"2",
"3",
"4",
}
wide{
"Ọkara 1",
"Ọkara 2",
"Ọkara 3",
"Ọkara 4",
}
}
}
}
}
characterLabel{
animal{"anụmanụ"}
animals_nature{"anụmanụ ma ọbụ ụwa"}
arrows{"arọ"}
body{"ahụ"}
box_drawing{"ịgbe osese"}
building{"ulọ"}
currency_symbols{"akara ego"}
divination_symbols{"akara ịgba afa"}
downwards_arrows{"arọ ala"}
downwards_upwards_arrows{"arọ elụ ala"}
female{"nwanyị"}
food_drink{"nrị & ịhe ọnụnụ"}
heart{"obi"}
leftwards_arrows{"arọ aka ekpe"}
leftwards_rightwards_arrows{"arọ aka nrị aka ekpe"}
male{"nwoke"}
math_symbols{"akara matị"}
musical_symbols{"akara ụrị"}
nature{"ụwa"}
nonspacing{"enweghịọhere"}
numbers{"ọnụọgụgụ"}
objects{"ịhe"}
other{"ọzọ"}
person{"mmadụ"}
place{"ebe"}
plant{"ahịha"}
punctuation{"akara edemede"}
rightwards_arrows{"arọ aka nrị"}
sign_standard_symbols{"ịrịba ama maọbụ akara"}
spacing{"ọhere"}
sport{"egwụregwụ"}
symbols{"akara"}
technical_symbols{"akara teknịkal"}
tone_marks{"ụda akara"}
travel{"njem"}
travel_places{"njem maọbụ ebe"}
upwards_arrows{"arọ elụ"}
weather{"ụdịdịụbọchị"}
}
fields{
day{
dn{"Ụbọchị"}
relative{
"-1"{"Ụnyaahụ"}
"0"{"Taa"}
"1"{"Echi"}
}
}
day-narrow{
relative{
"-1"{"Ụnyaahụ"}
"0"{"Taata"}
"1"{"Echi"}
}
}
day-short{
relative{
"-1"{"Ụnyaahụ"}
"0"{"Taata"}
"1"{"Echi"}
}
}
dayOfYear{
dn{"ụbọchị na afọ"}
}
dayOfYear-short{
dn{"Ụbọchị na afọ"}
}
dayperiod{
dn{"N’ụtụtụ/N’abalị"}
}
dayperiod-narrow{
dn{"N’ụtụtụ/N’abalị"}
}
dayperiod-short{
dn{"N’ụtụtụ/N’abalị"}
}
era{
dn{"Agba"}
}
fri{
relative{
"-1"{"Ụbọchị faraịde gara aga"}
"0"{"ụbọchị Faraịde a"}
"1"{"ụbọchị Faraịde na abịa"}
}
}
fri-narrow{
relative{
"-1"{"ụbọchị Faraịde gara aga"}
"0"{"ụbọchị Faraịde a"}
"1"{"ụọchị Faraịde na abịa"}
}
}
fri-short{
relative{
"-1"{"ụbọchị Faraịde gara aga"}
"0"{"ụbọchị Faraịde a"}
"1"{"ụbọchị na abịa"}
}
}
hour{
dn{"Elekere"}
relative{
"0"{"elekere a"}
}
}
minute{
dn{"Nkeji"}
relative{
"0"{"nkejị a"}
}
}
mon{
relative{
"-1"{"ụbọchị Mọnde gara aga"}
"0"{"ụbọchị Mọnde a"}
"1"{"ụbọchị Monde a"}
}
}
mon-narrow{
relative{
"-1"{"ụbọchị Monde gara aga"}
"0"{"ụbọchị Monde a"}
"1"{"ụbọchị Monde na abịa"}
}
}
mon-short{
relative{
"-1"{"Mon gara aga"}
"0"{"ụbọchị Mọnde a"}
"1"{"ụbọchị Mọnde na abịa"}
}
}
month{
dn{"Ọnwa"}
relative{
"-1"{"Ọnwa gara aga"}
"0"{"Ọnwa a"}
"1"{"Ọnwa ọzọ"}
}
}
month-narrow{
relative{
"-1"{"Ọnwa gara aga"}
"0"{"Ọnwa a"}
"1"{"Ọnwa ọzọ"}
}
}
month-short{
relative{
"-1"{"Ọnwa gara aga"}
"0"{"Ọnwa a"}
"1"{"Ọnwa ọzọ"}
}
}
quarter{
dn{"Ọnwa atọ n’afọ"}
relative{
"-1"{"Nkejị keanọ gara aga"}
"0"{"nkejị keanọ a"}
"1"{"nkejị keanọ na abịa"}
}
}
quarter-narrow{
dn{"Ọnwa atọ n’afọ"}
}
quarter-short{
dn{"Ọnwa atọ n’afọ"}
}
sat{
relative{
"-1"{"ụbọchị Satụde gara aga"}
"0"{"ụbọchị Satụde a"}
"1"{"ụbọchị Satụde na abịa"}
}
}
sat-narrow{
relative{
"-1"{"ụbọchị Satụde gara aga"}
"0"{"ụbọchị Satụde a"}
"1"{"ụbọchị Satụde na abịa"}
}
}
sat-short{
relative{
"-1"{"Ụbọchị Satụde gara aga"}
"0"{"ụbọchị Satụde a"}
"1"{"ụbọchị Satụde na abịa"}
}
}
second{
dn{"Tịm kọm"}
relative{
"0"{"ụgbụa"}
}
}
second-narrow{
dn{"Tịm kọm"}
}
second-short{
dn{"Tịm kọm"}
}
sun{
relative{
"-1"{"Ụbọchị ụka gara aga"}
"0"{"ụbọchị ụka a"}
"1"{"ụbọchị ụka na abịa"}
}
}
sun-narrow{
relative{
"-1"{"ụbọchị ụka gara aga"}
"0"{"ụbọchị ụka a"}
"1"{"ụbọchị ụka na abịa"}
}
}
sun-short{
relative{
"-1"{"ụbọchị ụka gara aga"}
"0"{"ubochị ụka a"}
"1"{"ụbọchị ụka na abịa"}
}
}
thu{
relative{
"-1"{"ụbọchị Tọsdee gara aga"}
"0"{"ụbọchị Tọsdee a"}
"1"{"ụbọchị Tọsdee na abịa"}
}
}
thu-narrow{
relative{
"-1"{"ụbọchị Tọsdee gara aga"}
"0"{"ụbọchị Tọsdee a"}
"1"{"ụbọchị Tọsdee na abịa"}
}
}
thu-short{
relative{
"-1"{"Ụbọchị Tọsdee gara aga"}
"0"{"ụbọchị Tọsdee a"}
"1"{"ụbọchị Tọsdee na abịa"}
}
}
tue{
relative{
"-1"{"ụbọchị Tuesde gara aga"}
"0"{"ụbọchị Tuesde a"}
"1"{"ụbọchị Tuesde na abịa"}
}
}
tue-narrow{
relative{
"-1"{"ụbọchị Tuesde gara aga"}
"0"{"ụbọchị Tuesde a"}
"1"{"ụbọchị Tuesde na abịa"}
}
}
tue-short{
relative{
"-1"{"ụbọchị Tụesde gara aga"}
"0"{"ụbọchị Tuesde a"}
"1"{"ụbọchị Tuesde na abịa"}
}
}
wed{
relative{
"-1"{"ụbọchị wednesde gara aga"}
"0"{"ụbọchị Wednesde a"}
"1"{"ụbọchị Wednesde na abịa"}
}
}
wed-narrow{
relative{
"-1"{"ụbọchị Wednesde gara ag"}
"0"{"ụbọchị Wednesde a"}
"1"{"ụbọchị Wednesde a"}
}
}
wed-short{
relative{
"-1"{"ụbọchị Wednesde gara ag"}
"0"{"ụbọchị Wednesde a"}
"1"{"ụbọchị Wednesde na abịa"}
}
}
week{
dn{"Izu"}
relative{
"-1"{"Izu gara aga"}
"0"{"Izu a"}
"1"{"Izu na-esote"}
}
relativePeriod{"Izu nke{0}"}
}
week-narrow{
relative{
"-1"{"Izu gara aga"}
"0"{"Izu a"}
"1"{"Izu na-esote"}
}
relativePeriod{"Izu nke{0}"}
}
week-short{
relative{
"-1"{"Izu gara aga"}
"0"{"Izu a"}
"1"{"Izu na-esote"}
}
relativePeriod{"Izu nke{0}"}
}
weekOfMonth{
dn{"ịzụ ọnwa"}
}
weekOfMonth-narrow{
dn{"ịzụ ọnwa"}
}
weekOfMonth-short{
dn{"ịzụ ọnwa"}
}
weekday{
dn{"Ụbọchị izu"}
}
weekday-narrow{
dn{"Ụbọchị ịzụ"}
}
weekday-short{
dn{"Ụbọchị ịzụ"}
}
weekdayOfMonth{
dn{"Ụbọchị ịzụ na ọnwa"}
}
weekdayOfMonth-narrow{
dn{"Ụbọchị ịzụ na ọnwa"}
}
weekdayOfMonth-short{
dn{"Ụbọchị ịzụ na ọnwa"}
}
year{
dn{"Afọ"}
relative{
"-1"{"Afọ gara aga"}
"0"{"Afọ a"}
"1"{"Afọ ọzọ"}
}
}
year-narrow{
relative{
"-1"{"Afọ gara aga"}
"0"{"Afọ a"}
"1"{"Afọ ọzọ"}
}
}
year-short{
relative{
"-1"{"Afọ gara aga"}
"0"{"Afọ a"}
"1"{"Afọ ọzọ"}
}
}
zone{
dn{"Mpaghara oge"}
}
}
listPattern{
standard{
2{"{0} na {1}"}
end{"{0}, na {1}"}
middle{"{0}, {1}"}
}
standard-narrow{
2{"{0}, {1}"}
}
}
measurementSystemNames{
metric{"Metriik"}
}
}