blob: c9560d426f2fe50bce94d1ad4e83649131a754fe [file] [log] [blame]
// © 2016 and later: Unicode, Inc. and others.
// License & terms of use: http://www.unicode.org/copyright.html
// Generated using tools/cldr/cldr-to-icu/build-icu-data.xml
dua{
AuxExemplarCharacters{"[h q v x z]"}
ExemplarCharacters{
"[a á b ɓ c d ɗ e é ɛ {ɛ\u0301} f g i í j k l m n {ny} ŋ o ó ɔ {ɔ\u0301} p r "
"s t u ú ū w y]"
}
ExemplarCharactersIndex{"[A B Ɓ C D Ɗ E Ɛ F G I J K L M N Ŋ O Ɔ P S T U W Y]"}
ExemplarCharactersNumbers{"[  \\- ‑ , % ‰ + 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9]"}
NumberElements{
latn{
patterns{
currencyFormat{"#,##0.00 ¤"}
decimalFormat{"#,##0.###"}
percentFormat{"#,##0 %"}
}
symbols{
decimal{","}
group{" "}
}
}
}
calendar{
generic{
DateTimePatterns{
"HH:mm:ss zzzz",
"HH:mm:ss z",
"HH:mm:ss",
"HH:mm",
"EEEE d MMMM y G",
"d MMMM y G",
"d MMM y G",
"d/M/y GGGGG",
"{1} {0}",
"{1} {0}",
"{1} {0}",
"{1} {0}",
"{1} {0}",
}
DateTimeSkeletons{
"HHmmsszzzz",
"HHmmssz",
"HHmmss",
"HHmm",
"GyMMMMEEEEd",
"GyMMMMd",
"GyMMMd",
"GGGGGyMd",
}
availableFormats{
Ed{"E d"}
Hm{"HH:mm"}
Hms{"HH:mm:ss"}
M{"L"}
MEd{"E d/M"}
MMM{"LLL"}
MMMEd{"E d MMM"}
MMMd{"d MMM"}
Md{"d/M"}
d{"d"}
hm{"h:mm a"}
hms{"h:mm:ss a"}
ms{"m:ss"}
y{"y"}
yM{"M/y"}
yMEd{"E d/M/y"}
yMMM{"MMM y"}
yMMMEd{"E d MMM y"}
yMMMd{"d MMM y"}
yMd{"d/M/y"}
yQQQ{"QQQ y"}
yQQQQ{"QQQQ y"}
}
}
gregorian{
AmPmMarkers{
"idiɓa",
"ebyámu",
}
AmPmMarkersAbbr{
"idiɓa",
"ebyámu",
}
DateTimePatterns{
"HH:mm:ss zzzz",
"HH:mm:ss z",
"HH:mm:ss",
"HH:mm",
"EEEE d MMMM y",
"d MMMM y",
"d MMM y",
"d/M/y",
"{1} {0}",
"{1} {0}",
"{1} {0}",
"{1} {0}",
"{1} {0}",
}
DateTimeSkeletons{
"HHmmsszzzz",
"HHmmssz",
"HHmmss",
"HHmm",
"yMMMMEEEEd",
"yMMMMd",
"yMMMd",
"yMd",
}
availableFormats{
Ed{"E d"}
Hm{"HH:mm"}
Hms{"HH:mm:ss"}
M{"L"}
MEd{"E d/M"}
MMM{"LLL"}
MMMEd{"E d MMM"}
MMMd{"d MMM"}
Md{"d/M"}
d{"d"}
hm{"h:mm a"}
hms{"h:mm:ss a"}
ms{"m:ss"}
y{"y"}
yM{"M/y"}
yMEd{"E d/M/y"}
yMMM{"MMM y"}
yMMMEd{"E d MMM y"}
yMMMd{"d MMM y"}
yMd{"d/M/y"}
yQQQ{"QQQ y"}
yQQQQ{"QQQQ y"}
}
dayNames{
format{
abbreviated{
"ét",
"mɔ́s",
"kwa",
"muk",
"ŋgi",
"ɗón",
"esa",
}
wide{
"éti",
"mɔ́sú",
"kwasú",
"mukɔ́sú",
"ŋgisú",
"ɗónɛsú",
"esaɓasú",
}
}
stand-alone{
narrow{
"e",
"m",
"k",
"m",
"ŋ",
"ɗ",
"e",
}
}
}
eras{
abbreviated{
"ɓ.Ys",
"mb.Ys",
}
wide{
"ɓoso ɓwá yáɓe lá",
"mbúsa kwédi a Yés",
}
}
monthNames{
format{
abbreviated{
"di",
"ŋgɔn",
"sɔŋ",
"diɓ",
"emi",
"esɔ",
"mad",
"diŋ",
"nyɛt",
"may",
"tin",
"elá",
}
wide{
"dimɔ́di",
"ŋgɔndɛ",
"sɔŋɛ",
"diɓáɓá",
"emiasele",
"esɔpɛsɔpɛ",
"madiɓɛ́díɓɛ́",
"diŋgindi",
"nyɛtɛki",
"mayésɛ́",
"tiníní",
"eláŋgɛ́",
}
}
stand-alone{
narrow{
"d",
"ŋ",
"s",
"d",
"e",
"e",
"m",
"d",
"n",
"m",
"t",
"e",
}
}
}
quarters{
format{
abbreviated{
"ndu1",
"ndu2",
"ndu3",
"ndu4",
}
wide{
"ndúmbū nyá ɓosó",
"ndúmbū ní lóndɛ́ íɓaá",
"ndúmbū ní lóndɛ́ ílálo",
"ndúmbū ní lóndɛ́ ínɛ́y",
}
}
}
}
}
delimiters{
alternateQuotationEnd{"’"}
alternateQuotationStart{"‘"}
quotationEnd{"»"}
quotationStart{"«"}
}
fields{
day{
dn{"búnyá"}
relative{
"-1"{"kíɛlɛ nítómb́í"}
"0"{"wɛ́ŋgɛ̄"}
"1"{"kíɛlɛ"}
}
}
dayperiod{
dn{"epasi a búnyá"}
}
era{
dn{"póndá"}
}
hour{
dn{"ŋgandɛ"}
}
minute{
dn{"ndɔkɔ"}
}
month{
dn{"mɔ́di"}
}
second{
dn{"píndí"}
}
week{
dn{"disama"}
}
weekday{
dn{"mínyá má disama"}
}
year{
dn{"mbú"}
}
}
}