blob: 71f1ba7df067f94dd08bcbae0f54e03411f88d95 [file] [log] [blame]
// ***************************************************************************
// *
// * Copyright (C) 2012 International Business Machines
// * Corporation and others. All Rights Reserved.
// * Tool: org.unicode.cldr.icu.NewLdml2IcuConverter
// * Source File: <path>/common/main/yo.xml
// *
// ***************************************************************************
/**
* ICU <specials> source: <path>/xml/main/yo.xml
*/
yo{
Countries{
AD{"Orílẹ́ède Ààndórà"}
AE{"Orílẹ́ède Ẹmirate ti Awọn Arabu"}
AF{"Orílẹ́ède Àfùgànístánì"}
AG{"Orílẹ́ède Ààntígúà àti Báríbúdà"}
AI{"Orílẹ́ède Ààngúlílà"}
AL{"Orílẹ́ède Àlùbàníánì"}
AM{"Orílẹ́ède Améníà"}
AN{"Orílẹ́ède Nedalandi ti Antelisi"}
AO{"Orílẹ́ède Ààngólà"}
AR{"Orílẹ́ède Agentínà"}
AS{"Sámóánì ti Orílẹ́ède Àméríkà"}
AT{"Orílẹ́ède Asítíríà"}
AU{"Orílẹ́ède Ástràlìá"}
AW{"Orílẹ́ède Árúbà"}
AZ{"Orílẹ́ède Asẹ́bájánì"}
BA{"Orílẹ́ède Bọ̀síníà àti Ẹtisẹgófínà"}
BB{"Orílẹ́ède Bábádósì"}
BD{"Orílẹ́ède Bángáládésì"}
BE{"Orílẹ́ède Bégíọ́mù"}
BF{"Orílẹ́ède Bùùkíná Fasò"}
BG{"Orílẹ́ède Bùùgáríà"}
BH{"Orílẹ́ède Báránì"}
BI{"Orílẹ́ède Bùùrúndì"}
BJ{"Orílẹ́ède Bẹ̀nẹ̀"}
BM{"Orílẹ́ède Bémúdà"}
BN{"Orílẹ́ède Búrúnẹ́lì"}
BO{"Orílẹ́ède Bọ̀lífíyà"}
BR{"Orílẹ́ède Bàràsílì"}
BS{"Orílẹ́ède Bàhámásì"}
BT{"Orílẹ́ède Bútánì"}
BW{"Orílẹ́ède Bọ̀tìsúwánà"}
BY{"Orílẹ́ède Bélárúsì"}
BZ{"Orílẹ́ède Bèlísẹ̀"}
CA{"Orílẹ́ède Kánádà"}
CD{"Orilẹ́ède Kóngò"}
CF{"Orílẹ́ède Àrin gùngun Áfíríkà"}
CG{"Orílẹ́ède Kóngò"}
CH{"Orílẹ́ède switiṣilandi"}
CI{"Orílẹ́ède Kóútè forà"}
CK{"Orílẹ́ède Etíokun Kùúkù"}
CL{"Orílẹ́ède ṣílè"}
CM{"Orílẹ́ède Kamerúúnì"}
CN{"Orílẹ́ède ṣáínà"}
CO{"Orílẹ́ède Kòlómíbìa"}
CR{"Orílẹ́ède Kuusita Ríkà"}
CU{"Orílẹ́ède Kúbà"}
CV{"Orílẹ́ède Etíokun Kápé féndè"}
CY{"Orílẹ́ède Kúrúsì"}
CZ{"Orílẹ́ède ṣẹ́ẹ́kì"}
DE{"Orílẹ́ède Gemani"}
DJ{"Orílẹ́ède Díbọ́ótì"}
DK{"Orílẹ́ède Dẹ́mákì"}
DM{"Orílẹ́ède Dòmíníkà"}
DO{"Orilẹ́ède Dòmíníkánì"}
DZ{"Orílẹ́ède Àlùgèríánì"}
EC{"Orílẹ́ède Ekuádò"}
EE{"Orílẹ́ède Esitonia"}
EG{"Orílẹ́ède Égípítì"}
ER{"Orílẹ́ède Eritira"}
ES{"Orílẹ́ède Sipani"}
ET{"Orílẹ́ède Etopia"}
FI{"Orílẹ́ède Filandi"}
FJ{"Orílẹ́ède Fiji"}
FK{"Orílẹ́ède Etikun Fakalandi"}
FM{"Orílẹ́ède Makoronesia"}
FR{"Orílẹ́ède Faranse"}
GA{"Orílẹ́ède Gabon"}
GB{"Orílẹ́ède Omobabirin"}
GD{"Orílẹ́ède Genada"}
GE{"Orílẹ́ède Gọgia"}
GF{"Orílẹ́ède Firenṣi Guana"}
GH{"Orílẹ́ède Gana"}
GI{"Orílẹ́ède Gibaratara"}
GL{"Orílẹ́ède Gerelandi"}
GM{"Orílẹ́ède Gambia"}
GN{"Orílẹ́ède Gene"}
GP{"Orílẹ́ède Gadelope"}
GQ{"Orílẹ́ède Ekutoria Gini"}
GR{"Orílẹ́ède Geriisi"}
GT{"Orílẹ́ède Guatemala"}
GU{"Orílẹ́ède Guamu"}
GW{"Orílẹ́ède Gene-Busau"}
GY{"Orílẹ́ède Guyana"}
HN{"Orílẹ́ède Hondurasi"}
HR{"Orílẹ́ède Kòróátíà"}
HT{"Orílẹ́ède Haati"}
HU{"Orílẹ́ède Hungari"}
ID{"Orílẹ́ède Indonesia"}
IE{"Orílẹ́ède Ailandi"}
IL{"Orílẹ́ède Iserẹli"}
IN{"Orílẹ́ède India"}
IO{"Orílẹ́ède Etíkun Índíánì ti Ìlú Bírítísì"}
IQ{"Orílẹ́ède Iraki"}
IR{"Orílẹ́ède Irani"}
IS{"Orílẹ́ède Aṣilandi"}
IT{"Orílẹ́ède Italiyi"}
JM{"Orílẹ́ède Jamaika"}
JO{"Orílẹ́ède Jọdani"}
JP{"Orílẹ́ède Japani"}
KE{"Orílẹ́ède Kenya"}
KG{"Orílẹ́ède Kuriṣisitani"}
KH{"Orílẹ́ède Kàmùbódíà"}
KI{"Orílẹ́ède Kiribati"}
KM{"Orílẹ́ède Kòmòrósì"}
KN{"Orílẹ́ède Kiiti ati Neefi"}
KP{"Orílẹ́ède Guusu Kọria"}
KR{"Orílẹ́ède Ariwa Kọria"}
KW{"Orílẹ́ède Kuweti"}
KY{"Orílẹ́ède Etíokun Kámánì"}
KZ{"Orílẹ́ède Kaṣaṣatani"}
LA{"Orílẹ́ède Laosi"}
LB{"Orílẹ́ède Lebanoni"}
LC{"Orílẹ́ède Luṣia"}
LI{"Orílẹ́ède Lẹṣitẹnisiteni"}
LK{"Orílẹ́ède Siri Lanka"}
LR{"Orílẹ́ède Laberia"}
LS{"Orílẹ́ède Lesoto"}
LT{"Orílẹ́ède Lituania"}
LU{"Orílẹ́ède Lusemogi"}
LV{"Orílẹ́ède Latifia"}
LY{"Orílẹ́ède Libiya"}
MA{"Orílẹ́ède Moroko"}
MC{"Orílẹ́ède Monako"}
MD{"Orílẹ́ède Modofia"}
MG{"Orílẹ́ède Madasika"}
MH{"Orílẹ́ède Etikun Máṣali"}
MK{"Orílẹ́ède Masidonia"}
ML{"Orílẹ́ède Mali"}
MM{"Orílẹ́ède Manamari"}
MN{"Orílẹ́ède Mogolia"}
MP{"Orílẹ́ède Etikun Guusu Mariana"}
MQ{"Orílẹ́ède Matinikuwi"}
MR{"Orílẹ́ède Maritania"}
MS{"Orílẹ́ède Motserati"}
MT{"Orílẹ́ède Malata"}
MU{"Orílẹ́ède Maritiusi"}
MV{"Orílẹ́ède Maladifi"}
MW{"Orílẹ́ède Malawi"}
MX{"Orílẹ́ède Mesiko"}
MY{"Orílẹ́ède Malasia"}
MZ{"Orílẹ́ède Moṣamibiku"}
NA{"Orílẹ́ède Namibia"}
NC{"Orílẹ́ède Kaledonia Titun"}
NE{"Orílẹ́ède Nàìjá"}
NF{"Orílẹ́ède Etikun Nọ́úfókì"}
NG{"Orílẹ́ède Nàìjíríà"}
NI{"Orílẹ́ède NIkaragua"}
NL{"Orílẹ́ède Nedalandi"}
NO{"Orílẹ́ède Nọọwii"}
NP{"Orílẹ́ède Nepa"}
NR{"Orílẹ́ède Nauru"}
NU{"Orílẹ́ède Niue"}
NZ{"Orílẹ́ède ṣilandi Titun"}
OM{"Orílẹ́ède Ọọma"}
PA{"Orílẹ́ède Panama"}
PE{"Orílẹ́ède Peru"}
PF{"Orílẹ́ède Firenṣi Polinesia"}
PG{"Orílẹ́ède Paapu ti Giini"}
PH{"Orílẹ́ède filipini"}
PK{"Orílẹ́ède Pakisitan"}
PL{"Orílẹ́ède Polandi"}
PM{"Orílẹ́ède Pẹẹri ati mikuloni"}
PN{"Orílẹ́ède Pikarini"}
PR{"Orílẹ́ède Pọto Riko"}
PS{"Orílẹ́ède Iwọorun Pakisitian ati Gaṣa"}
PT{"Orílẹ́ède Pọtugi"}
PW{"Orílẹ́ède Paalu"}
PY{"Orílẹ́ède Paraguye"}
QA{"Orílẹ́ède Kota"}
RE{"Orílẹ́ède Riuniyan"}
RO{"Orílẹ́ède Romaniya"}
RU{"Orílẹ́ède Rọṣia"}
RW{"Orílẹ́ède Ruwanda"}
SA{"Orílẹ́ède Saudi Arabia"}
SB{"Orílẹ́ède Etikun Solomoni"}
SC{"Orílẹ́ède seṣẹlẹsi"}
SD{"Orílẹ́ède Sudani"}
SE{"Orílẹ́ède Swidini"}
SG{"Orílẹ́ède Singapo"}
SH{"Orílẹ́ède Hẹlena"}
SI{"Orílẹ́ède Silofania"}
SK{"Orílẹ́ède Silofakia"}
SL{"Orílẹ́ède Siria looni"}
SM{"Orílẹ́ède Sani Marino"}
SN{"Orílẹ́ède Sẹnẹga"}
SO{"Orílẹ́ède Somalia"}
SR{"Orílẹ́ède Surinami"}
ST{"Orílẹ́ède Sao tomi ati piriiṣipi"}
SV{"Orílẹ́ède Ẹẹsáfádò"}
SY{"Orílẹ́ède Siria"}
SZ{"Orílẹ́ède Saṣiland"}
TC{"Orílẹ́ède Tọọki ati Etikun Kakọsi"}
TD{"Orílẹ́ède ṣààdì"}
TG{"Orílẹ́ède Togo"}
TH{"Orílẹ́ède Tailandi"}
TJ{"Orílẹ́ède Takisitani"}
TK{"Orílẹ́ède Tokelau"}
TL{"Orílẹ́ède ÌlàOòrùn Tímọ̀"}
TM{"Orílẹ́ède Tọọkimenisita"}
TN{"Orílẹ́ède Tuniṣia"}
TO{"Orílẹ́ède Tonga"}
TR{"Orílẹ́ède Tọọki"}
TT{"Orílẹ́ède Tirinida ati Tobaga"}
TV{"Orílẹ́ède Tufalu"}
TW{"Orílẹ́ède Taiwani"}
TZ{"Orílẹ́ède Tanṣania"}
UA{"Orílẹ́ède Ukarini"}
UG{"Orílẹ́ède Uganda"}
US{"Orílẹ́ède Orilẹede Amerika"}
UY{"Orílẹ́ède Nruguayi"}
UZ{"Orílẹ́ède Nṣibẹkisitani"}
VA{"Orílẹ́ède Fatikani"}
VC{"Orílẹ́ède Fisẹnnti ati Genadina"}
VE{"Orílẹ́ède Fẹnẹṣuẹla"}
VG{"Orílẹ́ède Etíkun Fágínì ti ìlú Bírítísì"}
VI{"Orílẹ́ède Etikun Fagini ti Amẹrika"}
VN{"Orílẹ́ède Fẹtinami"}
VU{"Orílẹ́ède Faniatu"}
WF{"Orílẹ́ède Wali ati futuna"}
WS{"Orílẹ́ède Samọ"}
YE{"Orílẹ́ède yemeni"}
YT{"Orílẹ́ède Mayote"}
ZA{"Orílẹ́ède Ariwa Afirika"}
ZM{"Orílẹ́ède ṣamibia"}
ZW{"Orílẹ́ède ṣimibabe"}
}
Version{"2.0.77.46"}
}