blob: f80e40f5afba3e7fc0003fef3281c4bc1fd41b49 [file] [log] [blame]
// ***************************************************************************
// *
// * Copyright (C) 2012 International Business Machines
// * Corporation and others. All Rights Reserved.
// * Tool: org.unicode.cldr.icu.NewLdml2IcuConverter
// * Source File: <path>/common/main/jgo.xml
// *
// ***************************************************************************
/**
* ICU <specials> source: <path>/xml/main/jgo.xml
*/
jgo{
Countries{
001{"Mbí"}
002{"Afɛlîk"}
019{"Amɛlîk"}
142{"Azî"}
150{"Ʉlôp"}
AO{"Aŋgɔ́la"}
AR{"Ajɛntîn"}
BF{"Mbulukína Fásɔ"}
BI{"Mbulundí"}
BJ{"Mbɛnɛ̂ŋ"}
BO{"Mbɔlivî"}
BR{"Mbɛlazîl"}
BW{"Mbɔtswɑ́nɑ"}
CA{"Kanadâ"}
CD{"Kɔ́ŋɡɔ-Kinshɑ́sɑ"}
CG{"Kɔ́ŋɡɔ-Mbɛlɑzɑvîl"}
CH{"Sẅísɛ"}
CI{"Kɔ́t Ndivwâ"}
CL{"Cíllɛ"}
CM{"Kamɛlûn"}
CN{"Shîn"}
CO{"Kɔllɔmbî"}
CU{"Kúba"}
DE{"Njáman"}
DJ{"Njimbúti"}
DZ{"Aljɛlî"}
EC{"Ɛkwandɔ̂"}
EG{"Ɛjíptɛ"}
ER{"Ɛlitɛlɛ́yɑ"}
ES{"Ɛspániya"}
ET{"Ɛtiyɔpî"}
FR{"Fɛlánci"}
GA{"Ŋɡɑbɔ̂ŋ"}
GH{"Ŋgána"}
GM{"Ŋgambî"}
GN{"Ŋginɛ̂"}
GQ{"Ŋɡinɛ̂ Ɛkwɑtɔliyɑ̂l"}
GR{"Ŋgɛlɛ̂k"}
GW{"Ŋginɛ̂ Mbisáwu"}
IL{"Islɑyɛ̂l"}
IN{"Ándɛ"}
IQ{"Ilɑ̂k"}
IT{"Italî"}
JP{"Japɔ̂n"}
KE{"Kɛ́nyɑ"}
KM{"Kɔmɔ́lɔshi"}
LR{"Libɛrî"}
LS{"Lɛsɔ́tɔ"}
LY{"Libî"}
MA{"Mɔlɔ̂k"}
MG{"Mɑ́ndɑŋɡɑsɛkɑ̂"}
ML{"Malî"}
MR{"Mɔlitanî"}
MW{"Mɑlɑ́wi"}
MX{"Mɛksîk"}
MZ{"Mɔzɑmbîk"}
NA{"Namimbî"}
NE{"Nijɛ̂"}
NG{"Ninjɛliyâ"}
NO{"Nɔlɛvɛ́jɛ"}
PE{"Pɛlû"}
RE{"Lɛ́uniyɔ̂n"}
RS{"Sɛlɛbî"}
RU{"Lusî"}
RW{"Luwɑ́ndɑ"}
SC{"Pɛsɛ́shɛl"}
SD{"Sundân"}
SL{"Siyɛ́la Lɛɔ̂n"}
SN{"Sɛnɛgâl"}
SO{"Sɔmɑlî"}
ST{"Sɑ́wɔŋ Tɔmɛ́ nɛ́ Pɛlínsipɛ"}
SZ{"Swɑzilɑ̂n"}
TD{"Cɑ̂t"}
TG{"Tɔ́ŋgɔ"}
TN{"Tunizî"}
TZ{"Tɑnzɑnî"}
UG{"Uŋɡɑ́ndɑ"}
VE{"Vɛnɛzwɛ́la"}
YT{"Mɑyɔ̂t"}
ZM{"Zɑmbî"}
ZW{"Zimbɑ́mbwɛ"}
ZZ{"ŋgɔŋ yi pɛ́ ká kɛ́ jʉɔ"}
}
Version{"2.0.77.53"}
}