blob: b6ba7937ff1876450823a24e98ae95f14a68c126 [file] [log] [blame]
Yukarda mavi gök, asa»¹da ya»¹z yer yarat¹ld¹kta; ikisinin aras¹nda insan
o»lu yarat¹lm¹º. ©nsan o»ullar¹ üzerine ecdad¹m Bum¹n hakan, ©stemi hakan
tahta oturmuº; oturarak Türk milletinin ülkesini, türesini, idare edivermiº,
tanzim edivermis. Dört taraf hep düºman imiº. Asker sevk edip dört taraftaki
kavmi hep (itaati alt¹na) alm¹º hep muti k¹lm¹º. Baºl¹lara baº e»dirmiº,
dizlilere diz çöktürmüº.