blob: c789c5a0c80976cf3c78e5d7aae282bffe337aa4 [file] [log] [blame]
# © 2016 and later: Unicode, Inc. and others.
# License & terms of use: http://www.unicode.org/copyright.html
# Generated using tools/cldr/cldr-to-icu/build-icu-data.xml
#
# File: la_la_FONIPA.txt
# Generated from CLDR
#
# Transformation from Latin (la) to its IPA transcription (la_FONIPA).
# http://en.wikipedia.org/wiki/Latin_spelling_and_pronunciation
# http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:IPA_for_Latin
#
# These rules follow the Wikipedia description of the presumed pronunciation
# of Classical Latin. This is different from Medieval Latin, and it is also
# different from the ecclesiastical pronunciation used by the Roman Catholic
# church.
::Lower;
::NFC;
$vowel = [aáàăāeéèĕēiíìĭīoóòŏōuúùŭūæœ];
$end_of_word = [$ ];
ae → aj;
av → aw;
æ → aj; # 19th century English orthography
ā → aː;
[aáàă] → a;
b → b;
ch → kʰ; # Greek loanwoards
c → k;
d → d;
ev → ew;
ē → eː;
[eéèĕ] → ɛ;
f → f;
{g} n → ŋ; # eg. agnus
g → ɡ;
h → h;
ī → iː;
{[iíìĭ]} $vowel → j; # eg. cuius
[iíìĭ] → ɪ;
k → k;
l → l;
m → m;
{n} [bpfm] → m; # eg. infirmus
{n} [gckq] → ŋ; # eg. quinque
n → n;
œ → oj; # 19th century English orthography
oe → oj;
ō → oː;
[oóòŏ] → ɔ;
ph → pʰ; # Greek loanwords
p → p;
qu → kʷ;
qv → kʷ;
rh → rʰ; # Greek loanwords
r → r;
s → s;
th → tʰ; # Greek loanwords
t → t;
ū → uː;
[uúùŭ] → ʊ;
{v} $vowel → w;
v → u;
xs → ks; # Old Latin spelling
x → ks;
y → y; # Greek loanwords
z → d\u0361z; # eg. zerum
::Null;
# Gemination of double consonants.
# http://en.wikipedia.org/wiki/Latin_spelling_and_pronunciation#Double_consonants
bb → bː;
dd → dː;
ɡɡ → ɡː;
hh → hː;
kk → kː;
ll → lː;
mm → mː;
nn → nː;
pp → pː;
rr → rː;
ss → sː;
tt → tː;
# Velarization of [l].
# http://en.wikipedia.org/wiki/Latin_spelling_and_pronunciation#cite_note-20
{l} [^aeɛiouː] → ɫ;
::NFC;