blob: 7ea3ed103d28d37260da26574e5e56ee52a545a9 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<FrameLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
android:layout_width="512dp"
android:layout_height="64dp">
<SeekBar
android:id="@+id/seek_bar"
android:layout_gravity="center"
android:progress="50"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="wrap_content" />
</FrameLayout>