blob: 3afb2ab14780873918a71f3328ffd209e796c886 [file] [log] [blame]
# See b/316925911 for context
# registry = 'https://npm.skia.org/skia-infra'