blob: 5313b1666d4ffeaadc3b98c5e2a6ea14b2caaead [file] [log] [blame]
package verifiers
import (
"context"
"go.skia.org/infra/go/gerrit"
"go.skia.org/infra/skcq/go/types"
)
// NewSubmittableVerifier returns an instance of SubmittableVerifier.
func NewSubmittableVerifier() (types.Verifier, error) {
return &SubmittableVerifier{}, nil
}
// SubmittableVerifier implements the types.Verifier interface.
type SubmittableVerifier struct{}
// Name implements the types.Verifier interface.
func (sv *SubmittableVerifier) Name() string {
return "SubmittableVerifier"
}
// Verify implements the types.Verifier interface.
func (sv *SubmittableVerifier) Verify(ctx context.Context, ci *gerrit.ChangeInfo, startTime int64) (state types.VerifierState, reason string, err error) {
if ci.Submittable {
return types.VerifierSuccessState, "CL is submittable", nil
}
return types.VerifierFailureState, "CL is not submittable", nil
}
// Cleanup implements the types.Verifier interface.
func (sv *SubmittableVerifier) Cleanup(ctx context.Context, ci *gerrit.ChangeInfo, cleanupPatchsetID int64) {
return
}